Miras Kalan Evin İçinde Mirasçılardan Oturan Varsa

Mirasbırakan sağ iken miras kalacak evde bazı yasal mirasçılar ile birlikte yaşıyor olabilir. Bundan başka, miras bırakan sağ iken mirasçılarından birine yaşaması için miras kalacak bir ev verebilir. Mirasbırakan vefat ettiğinde, miras kalan evin içinde mirasçılardan oturan varsa, diğer mirasçıların haklarını korumaları gerekecektir. Burada hem miras, hem de kira hukukunu ilgilendiren bir mevzu doğar.

Miras Kalan Evde Mirasçılardan Birisi Varsa Ne Yapılabilir?

Miras kalan evde mirasçılardan birisi varsa diğer mirasçılar için birtakım haklar ortaya çıkmaktadır. Diğer mirasçılar için;

  • Geriye dönük kira bedeli
  • Taşınmazın tahliyesi

talebinde bulunma hakkı vardır.

Miras kalan evde mirasçılardan biri oturuyorsa diğer mirasçılar, geriye dönük olarak 5 yıl için kira bedeli talep etme ve zilyetliğe tecavüz nedeniyle taşınmazın tahliyesini talep etme hakkına sahiptir.

Miras Kalan Evde Mirasçılardan Birisi Oturuyorsa Ne Olur, Diğer Mirasçıların Hangi Hakları Vardır?

Miras ortaklığına dahil tüm mirasçıların miras kalan evde oturma hakkı bulunmaktadır. Ancak miras ortaklığı hükümleri gereği mirasçılar terekeye birlikte sahip olmakta ve haklarını ayrı elde edememektedir.

Miras kalan evde mirasçılardan biri oturuyorsa diğer mirasçıların evin tahliyesini doğrudan sağlama imkânı bulunmaz. Zira evde oturan mirasçının da miras payı oranında hissesi bulunmaktadır.

Miras kalan taşınmazın tahliyesinin sağlanması için diğer mirasçılar tarafından ihtarname gönderilmelidir. İhtarnamede diğer mirasçıların taşınmazı kullanma ihtiyacı olduğu bildirilmelidir.

İhtarnameyi tebliğ almasına rağmen evde oturmaya devam eden mirasçıya karşı diğer mirasçılar tarafından “ecrimisil davası” açılmalıdır. Ecrimisil davası ile diğer mirasçılar lehine geriye dönük 5 yıl için en az kira bedeline eş değer bir tazminat talebinde bulunulur.

Miras kalan evde oturan mirasçı adına tapuya şerh edilmiş bir sükna hakkı ya da geçerli bir kira sözleşmesi bulunmuyorsa diğer mirasçıların zilyetlik hakkına saldırı söz konusudur. Diğer mirasçılar, Kaymakamlık aracılığıyla evin tahliye edilmesini sağlayabilir. 

Miras Kalan Ev İçin Diğer Mirasçı Zorla Kira Alabilir Mi?

Miras kalan evde, mirasçıların biri veya birkaçı tarafından oturulduğu takdirde diğer mirasçıların geriye dönük kira isteme hakkı bulunmaktadır.

Mirasta geriye dönük kira bedeli isteme hakkı “ecrimisil davası” açılarak kullanılmaktadır. Fiilen miras kalan evden yararlanan mirasçı, diğer mirasçılara 5 yıllık kira bedeli ödeme borcu altına girmektedir.

Ecrimisil davası ile geriye dönük kira bedeli istenebilmesi için “intifadan men” koşulu gerçekleşmiş olmalıdır. İntifadan men, miras ortaklığına dahil mirasçı ya da mirasçıların tereke konusu taşınmazı kullanma hakkından feragat etmiş olmasıdır. İntifadan men koşulunun gerçekleştiği her türlü delil ile ispat edilebilir.

Kullanım hakkından feragat eden mirasçılar, ecrimisil davası açılmadan önce tereke konusu taşınmazdan yararlanma isteğini fiilen taşınmazı kullanan mirasçıya bildirmelidir.

Kural olarak intifadan men koşulu gerçekleşmediği sürece miras kalan evde oturan mirasçıdan kira bedeli talep edilemez. Ancak Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2015/3581 E. sayılı karar ile istisnalar öngörülmüştür. Buna göre;

  • Taşınmazın kamu malı niteliğinde olması,
  • Taşınmazın doğal/hukuki semere veren nitelikte olması,
  • Paylı mülkiyete tabi taşınmazda işgal eden paydaşın hak iddiasında bulunması ve diğer paydaşlar tarafından inkâr edilmesi,
  • Kullanım anlaşması yapılması,
  • Daha önce davacı tarafından el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil davası açılmış olması ya da icra takibi yapılması

hallerinde intifadan men koşulu aranmaz.

Annemden Miras Kalan Evde Oturuyorum Kardeşlerim Çıkarır Mı?

Anneden ya da babadan miras kalan evde oturma hakkı, tüm mirasçılar tarafından birlikte kullanılmadır.

Ancak miras kalan evde oturan mirasçılardan birinin diğer mirasçılar tarafından doğrudan tahliye edilmesi mümkün değildir. Zira her bir mirasçı miras kalan evde elbirliği sıfatıyla maliktir. Ancak diğer mirasçılar ecrimisil davası açarak bu kişiden kira bedeli talep edebilir.

Miras kalan evde oturan mirasçı, Tapu Sicili’ne sükna hakkını şerh ettiği takdirde evden tahliye edilmesi mümkün değildir.

Miras kalan evde oturan mirasçı, kira bedeli ödemediği ya da sükna hakkı bulunmadığı takdirde evin bulunduğu yer Kaymakamlığı aracılığıyla tahliye edilebilir.

Miras Kalan Evi Kullanım Hakkı Kimindir?

Miras ortaklığına dahil her mirasçı için miras kalan evde oturma hakkı bulunmaktadır. Yani hiçbir mirasçı evi tek başına kullanım hakkına sahip olmaz.

Çünkü birden fazla mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir “miras ortaklığı” meydana gelir. Mirasçılar evin mülkiyetine elbirliği halinde sahip olur ve hiçbir mirasçı diğerinden ayrı olarak kendisine düşen payı elde edemez.

Miras Kalan Evde Tüm Mirasçılar Miras Oranlarınca Hak Sahibi Olurlar Mı?

Mirasçılar, miras kalan eve elbirliği mülkiyeti hükümleri uyarınca sahip olur. Terekeye el birliği ile sahip olunması halinde miras üzerinde mirasçılar birlikte tasarruf ederler.

Tapu Siciline kayıtlı bir taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyeti olması durumunda her bir malik aynı hakka sahiptir. Miras kalan ev üzerinde mirasçılar miras payları kadar değil eşit oranda hak sahibidir.

Mirasçılar Anlaşamazsa Ne Olur?

Her mirasçı, özleşme veya kanun gereği miras ortaklığını sürdürme zorunluluğu olmadığı sürece mirasın paylaşılmasını isteme hakkına sahiptir.  

Mirasçılardan biri tarafından diğer mirasçılara karşı ileri sürülen paylaşma talebi sonrasında mirasçılar arasında uzlaşı sağlanamayabilir. Örneğin terekede bulunan evi mirasçılardan biri satmak istemiyor ya da kullanımında mirasçılar arasında ev anlaşmazlığı çıkıyor olabilir.

Söz konusu durumlarda, mirasçılar anlaşamazsa herhangi biri tarafından “paylaşım (taksim) davası” açılır. Paylaşım davasında, miras ortaklığına son verilir ve mirasçıların kendi paylarına düşeni alması sağlanır.

Paylaşım davasında verilen karar neticesinde mirasçılar kendilerine özgülenen şeylere derhal sahip olurlar. Paylaşım davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Geriye Dönük Miras Hakkı Nasıl Alınır?

Miras kalan evde mirasçılardan birinin oturması halinde diğer mirasçılar geriye dönük olarak kira bedeli talep edebilir. Mirasta geriye dönük kira bedeli talebi ecrimisil davasının konusudur.

Ecrimisil davası için 2 şart aranmaktadır:

  • İntifadan Men: Diğer mirasçılar, evi kullanım hakkından vazgeçerek mirasçıya bunu bildirmelidir.
  • İhtarname: Ecrimisil davası açılmadan önce evde oturan mirasçıya kullanma hakkı talebi bildirilmelidir.

Mirasta Zamanaşımı Var Mıdır?

Miras hakkı mutlak hak niteliğinde olduğundan herhangi bir süreye bağlı değildir. Ancak miras hakkına dayanılarak açılan birtakım davalar bakımından zamanaşımı öngörülmüştür.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Zamanaşımı

Davacı tarafından mirasçı olduğu öğrenildiği tarihten itibaren iyi niyetlilere karşı 1 yıl, iyi niyetli olmayanlara karşı 20 yıl ve her halde mirasbırakanın ölümü veya vasiyetnamenin açılmasından itibaren 20 yıldır.

Tenkis Davası Zamanaşımı

Mirasçının saklı payının ihlal edildiğinin öğrenmesinden itibaren 1 yıl ve her halde mirasbırakanın ölümü veya vasiyetnamenin açılmasından itibaren 5 yıldır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Zamanaşımı

Mirasçılık belgesinin iptali davasında zamanaşımı yoktur.

Mirasın Reddi Davası Zamanaşımı

Mirasın hükmen reddi durumunda zamanaşımı yoktur.

Mirasta Denkleştirme Davası Zamanaşımı

Mirasta denkleştirme davasında 10 yıl zamanaşımı süresi vardır.

Miras Davası Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Miras hukuku geniş bir alan olduğundan uyuşmazlıklar da oldukça çeşitlidir. Örneğin, miras kalan evin satılmasını istemiyorum diyen kişinin talebi miras hukuku kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır.

Miras davası için avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ilgililerin menfaatinin korunması için miras avukatı ile çalışmak önemlidir.