Reddi Miras

reddi miras

Mirası istemeyen kişi 2 şekilde mirası reddedebilir:

 1. Henüz miras bırakan ölmemişse murisle mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. 
 2. Ölüm gerçekleşmişse, reddi miras yapabilir. 

Reddi miras ile mirasçılık sıfatını haiz sağ kalan kişi, mirası reddederek sanki ölen kişiden daha önce ölmüş gibi hukuki pozisyon alır. Reddi miras davası açarak reddi miras yapılabilir.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, genellikle terekenin aktifinin pasifinden az olduğu iflas durumlarında baş vurulan tek taraflı bir işlemdir. İstisnai bir durum olan mirası reddin değişik sebepleri olabilir:

 • Bazen şahıslara miras olarak varlık değil borç kalır. Bu durumda şahıs, kendi malvarlığından eksilme olmaması için mirası reddeder.
 • Bazen de manevi sebeplerle mirası reddetmek gerekir. Ece Erken reddi miras örneğinde olduğu gibi, mirası kabul etmek toplumda baskı unsuru olabilir. 

Reddi miras halinde miras intikal etmeye devam eder; sadece miras zincirinden bir kişi eksilmiş olur. Reddi miras yapmanın süresi ölümün öğrenildiği tarihten itibaren kural olarak 3 aydır. Bu sürede reddedilmeyen mirastan doğan hak ve borçlar yerine getirilmelidir. 

Reddi Miras Ne Demek?

Reddi miras, kendisine kalan mirası kişinin kendi isteğiyle reddetmesi demektir. Bu işlem ancak ve ancak mahkemeler aracılığıyla yapılması halinde geçerli olur. 

Miras, külli halefiyet ilkesi gereği, ölüm gerçekleştiğinde tümüyle mirasçılara intikal eder. Yani terekenin aktifi ve pasifi birlikte mirasçılara geçer. Bu durumda mirasçı terekeyi hakları ve borçları ile devralmak zorunda kalır.

İşte zarar görme ihtimali olan mirasçılara reddi miras denen hak tanınmıştır. Buna göre mirasçılar ölüm gerçekleştikten sonra 3 ay boyunca geçici mirasçıdır. Eğer mirasçılar, 3 aylık ret süresi içerisinde mirası reddetmezlerse mirası kesin olarak iktisap etmiş olurlar. 

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Reddi miras hakkı hak yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara murisin tüm hak ve borçlarından oluşan miras hak ve yükümlülüklerini reddetme olanağı sağlar. Mirası reddetme hakkı TMK m. 605 ile düzenlenir:

“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir.”

Yani, mirası reddetme hakkı yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara tanınmaktadır.

Yasal mirasçılar, mirasçılık sıfatı doğrudan doğruya kanundan doğan kişilerdir. TMK m. 495 – 501 hükümleri ile yasal mirasçılar şu şekilde sayılmaktadır:

 • Murisin kan hısımları ile evlatlığı ve altsoyu
 • Murisin eşi
 • Devlet

Atanmış mirasçılar, murisin kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakması suretiyle belirlenir. Aynen yasal mirasçılar gibi mirasçılık sıfatını haizdir. Dolayısıyla mirası ret hakları bulunmaktadır.

Mirası reddetmek isteyen mirasçının bu hakkını kullanması için fiil ehliyetinin bulunması aranır. Fiil ehliyetine sahip bulunmayan kişinin mirası red hakkını kanuni temsilcsi kullanır.

Reddi Miras Süresi

Mirasçı, reddi miras beyanını en erken mirasın üzerine geçmesinden sonra açıklayabilir. Ölümden önce yapılan mirası red beyanı tereke mirasçıya henüz intikal etmemiş olduğundan hukuken anlamsızdır.

Miras ölümden sonra 3 aylık süre içerisinde reddedilebilir (TMK m. 606). Bu süre içinde reddi miras beyanının sulh hakimine ulaşması gerekir.

Mirasın reddi süresi hak düşürücü bir süredir. Süreye uyulup uyulmadığı mahkeme tarafından re’ sen incelenir. Sulh hâkimi kendisine ulaşan ret beyanının reddi miras süresi içinde olup olmadığını inceler. TMK m. 615 gereği önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hâkimi reddi miras süresini uzatmaya yetkilidir. Hâkime mirasçıların önemli sebep olarak nitelenen olguları gecikmeksizin sunmaları gerekir.

3 aylık mirası ret süresi değişkenlik gösterebilir:

 • Yasal mirasçılar için; murisin ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren süre işlemeye başlar. Mirasçılık sıfatı daha sonra öğrenildiği takdirde öğrenme tarihinden itibaren süre işlemeye başlar. Yasal mirasçı, mirasçılık sıfatını daha sonra öğrendiğini ispat etmelidir.
 • Atanmış mirasçılar için; murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu bildirim, sulh hukuk mahkemesi tarafından vasiyetnamenin ya da miras sözleşmesinin açılması ve atanmış mirasçılara tebliğ edilmesi ile yapılır.
 • Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde; mirası ret süresi yazım işlerinin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından yasal veya atanmış mirasçılara bildirim tarihinden itibaren işler.

3 Ay İçinde Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

TMK m. 606 mirasın reddi için mirasçılara 3 ay süre tanır. 3 ay içinde reddi miras yapılmazsa TMK m. 610/1 gereği mirası red hakkı düşer.

Buna göre, yasal reddi miras süresi içinde ve şekle uygun bir şekilde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız ve şartsız olarak kazanmış sayılır. Zira, mirasçının süreyi susarak geçirmesi durumuna örtülü kabul sonucu bağlanır.

3 aylık hak düşürücü süre içinde reddi miras yapılmaması sebebiyle mirası ret hakkının düşmesi durumunun istisnası mirasın hükmen reddi durumudur. Buna göre, murisin ölümü tarihinde ödemeden aciz halinde olduğu açıkça belli ise ya da resmen tespit edilmiş ise mirasçılar mirası reddetmiş sayılır. Buna halk arasında mirasçının borcundan dolayı reddi miras denmektedir. Bu durumda 3 aylık hak düşürücü süre içinde reddi miras yapılmasa dahi mirasçının susma durumuna kabul sonucu bağlanmaz.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras TMK m. 609/4 gereği, mirasın açıldığı yer (murisin yerleşim yeri) sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyan şeklinde yapılır. Yazılı beyanın posta ve TBK m. 14/1’de yer alan kurallara uygun olarak yapılan telgrafla da sulh mahkemesine yönlendirilmesi mümkündür. Sulh mahkemesi dışında bir yerden, örneğin noterden reddi miras nasıl yapılır ise yapılsın, hukuki sonuç doğurmaz. Noterde reddi miras olmaz.

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler

Reddi miras yapabilmek için sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınan veraset ilamı belgesinin aslı ve imzalı reddi miras dilekçesi gerekir. Bu belgeler murisin yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine sunulmalıdır.

Reddi Miras Şartları

Mirası ret beyanı bozucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. Reddi miras beyanının bazı şartları bulunur:

 • Reddi miras, mahkemeye varması gerekli, şekli ve tek taraflı bir irade beyanıdır. Bununla kazanılmış mirasçılık sıfatı geriye etkili olarak ortadan kalkar.
 • Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması şarttır. Kayıt ve şarta bağlanan ret kesin hükümsüzdür.
 • Gayrimuayyen vadeye bağlı ya da ön kayıt bakımından belirsiz olan ret beyanları kesin hükümsüzdür.
 • Mirası ret beyanında bulunan mirasçı bu hususta bir gerekçe göstermek ile yükümlü değildir.

Mirası Ret Çeşitleri

Mirasın reddi “mirasın gerçek reddi” ve “mirasın hükmen reddi” olmak üzere 2 şekilde yapılır.

Gerçek Reddi Miras

Gerçek ret TMK m. 605/1 hükmünde öngörülen miras reddi şeklidir. Murisin son yerleşim yeri sulh mahkemesinde tek taraflı olarak reddi miras beyanında bulunulması şeklinde yapılan ret beyanına gerçek reddi miras denir.

Hükmen Reddi Miras

Mirasın hükmen reddi TMK m. 605/2 hükmündedir. Hükmen reddi miras, murisin ölümü tarihinde ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun tespit edilmesi durumunda mirasçının mirası reddetmiş sayılmasıdır.

Murisin ödeme güçsüzlüğü içinde bulunması mirasın hükmen reddedilmiş sayılması için tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda murisin ödeme güçsüzlüğü içinde bulunduğunun resmi olarak tespit edilmiş olması gerekir.

Aşağıdakiler mirasın hükmen reddini gerektirir:

 • Ödeme güçsüzlüğünün açıkça murisin çevresinde bilinir olması
 • Murisin iflas etmesi
 • Alacaklıların muris hakkında aciz belgesi almış olması
 • Konkordato işlemlerinin devam ediyor olması

Mirasın hükmen reddi için mirasçının reddi miras yapmasına gerek yoktur. Hükmen ret şartları gerçekleşmişse, mirasçıya tereke alacaklıların başvurması halinde hükmen ret itiraz olarak öne sürülebilir.

Mirasın Hükmen Reddinde Mirası Kabul

Mirasın hükmen reddi hallerine rağmen mirası kabul etmek isteyen mirasçı, hükmen ret lehine karinenin aksini ispat etmek veya kabul iradesini ortaya koymalıdır.

Kabul iradesi açık olarak ya da TMK m. 610/2’de belirtilen davranışlarla ortaya konur. Buna göre aşağıda yer alan eylemleri icra eden mirasçı hükmen ret karinesinden yaralanamaz:

 • Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan
 • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan
 • Tereke mallarını gizleyen
 • Tereke mallarını kendisine mal eden

Mirasın Hükmen Reddine Karşı Dava

Hükmen mirasın reddi, her zaman ilgililer tarafından tespit davasına konu edilebilir. Hükmen ret davası, alacaklının yerleşim yeri sulh mahkemesinde açılır. Bu dava sonucu alınan mahkeme kararı diğer tüm mirasçılara karşı hüküm ifade eder ancak alacaklıyı bağlamaz.

Hükmen Reddi Mirasta Tasfiye

Hükmen ret durumunda eğer mirasçılardan hiçbiri kabul beyanında bulunmamış ise tereke, İİK m. 180 uyarınca iflas hükümlerine göre sulh mahkemesi tarafından tasfiye edilmektedir.

Reddi Miras Yapınca Ne Olur?

Mirasın reddi, yasal ya da atanmış mirasçı bulunan kimsenin mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak sona erdirir. Reddi miras yapıldığı takdirde, sulh mahkemesi başvuran kimsenin mirasçılık sıfatına sahip olup olmadığını ve mirasın reddi süresi içinde beyanda bulunulup bulunmadığını kendiliğinden inceler. Reddi miras süresi içinde yapılmış ise mahkeme tarafından tutulan özel kütüğe işlenir. Reddi miras yapan kişiye mahkemenin özel kütüğünün kayıt numarasını içeren mirası reddettiğine ilişkin bir belge verilir.

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Mirasın reddi sonucunda mirasçılık sıfatının geçmişe etkili olarak sona ermesinin hukuki sonuçları üç başlık altında incelenmektedir:

 1. Mirasçılardan Biri Tarafından Ret
 2. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret
 3. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret

Mirasçılardan Biri Tarafından Reddi Miras Halinde Miras Kime Kalır?

Yasal mirasçılardan biri tarafından mirasın reddi halinde mirası reddeden kişi muristen önce ölmüş gibi kabul edilir. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer.

Aşağıda bu durum tüm ihtimalleri ile değerlendirilir:

 • Sağ kalan eşin mirası reddetmesi halinde eş muristen önce ölmüş gibi sonuç doğar.
 • Sağ eşin birlikte yer aldığı zümredeki yasal mirasçıların tamamı mirası reddederse, sağ kalan eş terekenin tümüne sahip olur.
 • Eş ile mirasçılardan yalnızca bir kısmı mirası reddetmiş ise diğer mirasçılar miras reddinden yararlanır. Bu minvalde, ret sağ kalan eşin birlikte mirasçı olduğu zümreyi değiştirmekte ise miras payı artar.
 • Murisin alt soyu mirası reddeder ise terekenin tamamı sağ kalan eşe kalır. Ancak murisin birden fazla alt soyu bulunması durumunda şu soru akla gelir: Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa ne olur? Bu durumda mirası reddeden alt soyun miras payı oranında diğer alt soyların miras payı eşitlik ilkesine göre artar.
 • Aynı zümrede yer alan mirasçıların tamamı mirası reddeder ve sağ kalan eş bulunmaz ise diğer zümre mirasçı olamaz. Bu durumda tereke tasfiye olunmaktadır ve borçların ödenmesinin ardından kalan kısım ret vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılara verilir.

Atanmış mirasçılardan biri tarafından mirasın reddi halinde mirasçının payı, murisin ölüme bağlı tasarrufunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça en yakın mirasçılara kalmaktadır.

En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Reddi Miras Halinde Miras Kime Kalır?

TMK m. 612’e göre en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddi miras yapılırsa, miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucu arta kalan değer mirası reddedenler arasında paylaştırılır.

Yalnızca atanmış mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde TMK m. 612 uygulanmaz. Reddedilen miras payları terekeye döner ve yasal mirasçılar arasında paylaştırılır.

Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret

Mirasçılar mirası reddederken kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilir.

Bu durumda ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara örneğin reddi miras yapanın çocuğu sıfatıyla bulunan alt soyuna bildirilir. Sonra gelen mirasçı sıfatı bulunan bu kişinin mirası kabul etme hakkı vardır. Bu hak 1 aylık hak düşürücü süreye tabidir. 1 ay içinde mirası kabul beyanında bulunulmazlarsa miras reddedilmiş sayılır.

Bu durumda miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler önce gelen mirasçılara verilir. Bu durum, reddin kayıtsız ve şartsız olması kuralının istisnasıdır.

Reddi Mirasın Geri Alınması

Kural olarak ret beyanının geri alınması mümkün olmamaktadır. Ancak Yargıtay bazı içtihatlarında tüm mirasçılar ile reddeden mirasçının borcu olduğu kişiler onay verirse ret beyanının geri alınmasının mümkün olduğunu kabul etmektedir.

Mirası ret beyanı hukuki işlemlere ilişkin genel hükümlere tabi olmaktadır. Ret açıklaması, irade sakatlığı hallerinden biriyle sakatlanan mirasçı TBK m. 39 ile düzenlenen iptal hakkını kullanmak suretiyle ret beyanını iptal ettirme hakkına sahiptir. Ret beyanının iptal edilmesi durumunda reddi miras süresi yeniden başlamaktadır. Yeni süre içinde mirasçı ret hakkını kullanmak zorundadır.

Reddi Miras Yapmadan Önce Ölmek

TMK m. 607/5’e göre, mirasçının yasal reddi miras süresi içinde mirası reddetmeden ölmesi halinde reddi miras hakkı kendi mirasçılarına geçer. Ölen mirasçı yerine geçen mirasçı için hem kendi murisine karşı hem de yerine geçtiği mirasçının murisine karşı olmak üzere iki reddi miras hakkı doğar. Mirasçı hem kendi murisine karşı sahip olduğu miras hakkını reddedebilmekte hem de her iki miras hakkını da reddedebilmektedir. Ancak kendi murisine karşı sahip olduğu miras hakkını reddedip, murisine kalan miras hakkını kabul etme imkânı yoktur. Zira, ilk miras hakkını kendi murisinin terekesinin parçası olarak kazanır.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Kural olarak murisin terekesi üzerinde miras hakkı bulunan yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Ancak bazen mirası red hakkı düşer. Miras hakkı düşenler reddi miras yapamaz. Reddi miras hakkı düşen kişinin mirası ret beyanı hukuki sonuç doğurmaz.

Reddi miras hakkı üç durumda düşer:

 1. Hak Düşürücü Sürenin Dolması Halinde Reddi Miras

TMK m. 606 ile öngörülen 3 aylık ret süresinin dolması halinde mirası reddetme hakkı düşer. 3 aylık süre içinde ret hakkı kullanılmamışsa sürenin geçmesinden sonra reddi miras yapılamaz.

 1. Reddi Miras Hakkından Feragat Edilmesi

Mirası reddetme hakkına sahip mirasçılar, bu haklarından vazgeçmek istedikleri takdirde feragat beyanında bulunur. Reddi miras hakkından feragat, murisin son yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesine yöneltilen yazılı veya sözlü bir beyanla yapılmaktadır. Mirası ret hakkından feragat etmiş kimse reddi miras yapamaz.

 1. Tereke İşlerine Karışılması Sebebiyle Hakkın Düşmesi

TMK m. 610/2’de sayılan davranışlar mirası kabul iradesini gösterdiğinden, bu eylemleri yapan kişi mirası reddedemez.

Buna göre aşağıdakiler reddi miras yapamaz:

 • Mirası ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan kişi
 • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan kişi
 • Tereke mallarını gizleyen kişi
 • Tereke mallarını kendisine mal edinen kişi (pro herede gestio)

Örneğin;

 • icra takibi yapmak,
 • mirasçılık belgesi talep etmek,
 • terekeye dahil bulunan işletmenin vergilerini vermek,
 • tereke borçlarını ödemek

iradeyi gösteren ve örtülü kabule ilişkin davranışlardır.

“Dosyadaki delillerden miras bırakanın oğlu miras olarak kalan taşınmazı kendi adına tescil etmiş ve sonrasında üçüncü şahsa devretmiştir. Yapılan bu işlemler TMK m. 610/ll’ ye göre terekeyi sahiplenme anlamına gelmektedir. Bu sebeple mirasın hükmen reddi davası reddedilmelidir.” (Y. 14. HD. 2016/3994 E., 201512439 K)

Dikkat edilmelidir ki TMK m. 610/3 gereği, zamanaşımı veya hak düşümü süresinin dolmasını engellemek adına dava açılması veya cebri icra takibi yapılması halinde ret hakkı düşmez.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan dul veya yetim aylığı alınması tereke işlerine karışma anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla bu kimseler bakımından reddi miras hakkı düşmez.

Yargıtay’a göre destekten yoksun kalma tazminatı mirasçılık sıfatından bağımsız bir nitelik taşıdığından, bu tazminatın talep edilmesi reddi miras yapmaya engel değildir.

Mirası Redde Karşı Alacaklıların Korunması

Mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla reddi miras yaparsa alacaklıları ya da iflas idaresi ret tarihinden itibaren 6 ay içinde reddi mirasın iptali davası açma hakkına sahiptir.

Reddi mirasın iptali davası reddedene ve reddedenin mirasçılarına karşı açılır. Reddin iptaline karar verilmesi halinde miras resmen tasfiye edilir.

Hükmen mirasın reddi halinde mirasçılar, murisin alacaklılarına karşı ölümden önceki son 5 yıl içinde almış ve paylaşmada geri vermekle yükümlü oldukları değer oranında sorumlu olmaktadırlar.

Bu sorumluluğun istisnası olağan eğitim ve öğretim giderleri ile adet üzerine verilen çeyizdir.

İyi niyetli mirasçılar ise ancak geri verme anındaki zenginleşmeleri oranında sorumludur.

Reddi Miras Davasına Hangi Avukat Bakar?

Miras hukuku davaları arasında bulunan mirasçıların reddi miras talebine ilişkin davalara miras avukatı bakmaktadır. Reddi miras dilekçesi hazırlanması, reddi miras davası açılması, davanın takibi ve miras hukukuna ilişkin alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi miras avukatının görevleri arasındadır.

Ret beyanı kişiye sıkı surette bağlı bir hak değildir. Dolayısıyla temsilci aracılığıyla kullanılması mümkündür. Ancak temsilcinin bu hususta özel bir yetkisi bulunması aranır. Dolayısıyla müvekkil reddi miras avukatı için vekaletnamesinde özel bir yetki vermelidir.

Reddi Miras Ücreti Ne Kadar?

2022 yılı Yargı Harçları Tarifesi ile sulh hukuk mahkemesine başvurma harcı 37,00 TL olarak belirlenmektedir.

Avukatlık ücreti bakımından ise 2022-2023 yılı için geçerli olmak üzere yayınlanan 3 Eylül 2022’de yayınlanan son ve güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile sulh hukuk mahkemesinde görülen davalar için vekalet ücreti en az 5,500.00 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul Barosu tarafından 8 Eylül 2022’de yayınlanan tavsiye niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile mirasın reddine ilişkin davalarda vekalet ücreti en az 15,000.00 olarak belirlenmiştir. Miras avukatı iletişim bilgilerine İstanbul Baro Levhası'ndan ulaşılabilir. Miras avukatı izale-i şuyu davalarına, vasiyetname işlemlerine ve tenkis davalarına da hakimdir.

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Avukatsız reddi miras dilekçesi;

 • hak düşürücü sürenin kaçırılması,
 • görevli ve yetkili mahkemenin yanlış belirlenmesi,
 • reddi miras yapanın çocuğu bakımından önlem alınmaması,
 • reddi miras beyanından dönülmenin mümkün olmaması

gibi hak kaybı yaratan sonuçların oluşumu bakımından risk taşımaktadır. Dolayısıyla alanında uzman bir miras avukatı desteği alınması gerekir. Ayrıca reddi miras yapanların yorumları incelenmesi suretiyle bu süreç sorunsuz atlatılabilir. Mirasın reddi dava dilekçesi örneği ve mirasın reddi nedeniyle icra takibine itiraz dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

Reddi miras dilekçe örneği

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine

Davacı: A.B. (T.C. Kimlik No: ………)

Adresi:

Muris: B.B. (T.C. Kimlik No: ……….)

Adresi:

Konu: Mirasın reddi talebimizden ibarettir.

Açıklamalar:

Muris B.B. 09/10/2022 tarihinde vefat etmiş olup, mursiten müvekkile kalan mirasın yasal süresi içinde kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğinin sunulmasıdır.

Mirasın kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler: TMK ve sair yasal mevzuat.

Hukuki Deliller: Ölüm belgesi, veraset ilamı, nüfus kayıt örneği, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

Sonuç ve İstem: 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle muris B.B. mirasının kayıtsız ve şartsız olarak müvekkil tarafından reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Pınar Denktaş

Mirasın Reddi Nedeniyle İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İstanbul İcra Müdürlüğüne

Dosya No: 2022/2022 E.

Borca İtiraz Eden: Reddi Miras yapan kişinin adı soyadı

Vekili: Avukat Pınar Denktaş

Alacaklı: Takibi başlatan kişinin adı soyadı ünvanı

İtiraz Konusu: Ödeme emrine reddi miras sebebiyle itirazımızdır.

Açıklamalar: Muris babaya karşı başlatılan icra takibinin devamında baba 2023 tarihinde vefat etmiştir. Kalan mirasçılarına karşı icra ödeme emri gönderilmiştir. Ancak murisin mirasçıları babalarının mirasını aktif ve pasifleri ile reddetmek için reddi miras davası açmıştır. Reddi miras davası Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde görülmüş mahkemece mirasın reddine karar verilmiştir.

Mirasçılar miras bırakanın borçlarını kabul etmemektedir.

Borca ve tüm fer’ilerine reddi miras sebebiyle itiraz ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Avukat Pınar Denktaş

Kaynak:

Türk Medeni Kanunu'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

ANTALYA, O. Gökhan (Kasım 2021), Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık