03 Eyl 2022

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)

...

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)

03 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği tarafından 13 Haziran 2022 tarihinde günümüz ekonomik şartlarına uyum sağlamak amacıyla Avukatların uygulaması zorunlu kılınan en az vekâlet ücreti sınırlarında değişiklik önerisi hazırlanmıştı. Söz konusu öneri işleme alınmak yerine Türkiye Barolar Birliği'nin 2022-2023 yılı için geçerli olacak tarife önerisi 01 Eylül 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş ve genel uygulamadan daha erken bir sürede yürürlüğe alınması önerilmişti. Adalet Bakanlığınca 02 Eylül 2022 tarihinde söz konusu öneri uygun bulunmuş ve yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderilmişti. Genellikle Kasım ayının son günlerinde yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi böylelikle ilk kez Eylül ayında yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.  2022-2023 Asgari Ücret Tarifesi uyarınca avukatların Türkiye genelinde uygulaması zorunlu kılınan en az ücret tarifesi neredeyse iki katına çıkarılacak şekilde düzenlenmiştir. Örneğin; 5.100 TL olan Asliye mahkemelerine ilişkin vekalet ücreti 9.200 TL'ye, anonim şirketlere verilecek aylık danışmanlık ücreti 4.255 TL'den 8.300 TL'ye çıkarılmıştır.

Güncel boşanma avukatı ücreti bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı tarifeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Resmi Gazete

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) nedir?

Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatların, müvekkillerinin dava veya takiplerinde yapacağı tüm hukuki yardımlar için alacağı en az ücret “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)” ile belirlenmiştir. Her ne kadar avukat ve iş sahibi arasında ücret yasa kuralları içerisinde serbestçe kararlaştırılabilmekte ise de belirlenecek ücretin avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olamayacağı öngörülmüştür. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, genellikle her yıl ekim ayının sonuna kadar bir tarife hazırlayarak ve Adalet Bakanlığı’na göndermektedir. Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

Avukatlık Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Avukatlık asgari ücret tarifesinde ‘maktu ücret’ ve ‘nispi ücret’ olarak iki tür ücret tanımlanmıştır. Maktu ücret, görülmekte olan davanın konusunun para ile ölçülebilen bir değer olmadığı durumlarda ödenmesi gereken ücrettir. Tarifenin ikinci kısmında düzenlenmektedir. Davanın görüldüğü mahkemeye göre değişmektedir ve o mahkemede görülen ve maktu ücrete tabi olan bütün davalar için aynı ücrete hükmedilmektedir. Nispi ücret, görülmekte olan davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilmesi durumunda, dava konusu değere göre hesaplanan ücrettir. Nispi ücret tarifenin üçüncü kısmında düzenlenmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 164 ve m. 169 ile vekilin alacağı ücrete vurgu yapılarak asgari tutarın Avukatlık Ücret Tarifesi ile belirlendiği hüküm altına alınmıştır. Avukatlık Kanunu m. 164'e göre; "Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 323 ile vekil ile takip edilen işlerin ücrete tabi olduğu düzenlenmiştir. <098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 502 vd. ile avukat ve müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesinin kaynağı olan vekalet sözleşmesi düzenlenmiştir.

Vekâlet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal sonucudur. Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir. (Anayasa Mahkemesi, 03.03.2004 tarih, 2004/8 E., 2004/28 K.)

Avukatın görmeyi üstlendiği hukuki hizmetin kaynağı müvekkili ile arasında akdedilen bir vekalet sözleşmesi olabileceği gibi sözlü veya yazılı hukuki danışmanlık talep edildiği takdirde vekalet akdi gerçekleştirilmeden de söz konusu olabilmektedir. Her halükarda avukat ve iş sahibi arasında sözlü veya yazılı avukatlık sözleşmesi akdedilmiş olacaktır. Bu sözleşme ile avukat, hukuki hizmet sunmayı üstlenmesinin karşılığı olarak bedele hak kazanmaktadır. Avukatın hak kazandığı bedel, sair kanun hükümlerine ve avukatlık asgari ücret tarifesine aykırı olmamak koşuluyla serbestçe belirlenebilmektedir. Ayrıca dava veya mahkeme nezdinde hükmolunan değer veya belirli bir yüzdesi de avukatlık hizmetinin karşılığı olarak belirlenebilmektedir.

Akdedilen sözleşmede ücret kararlaştırılmamış olması, yazılı bir ücret sözleşmesinin bulunmaması, net bir ücret belirlenmemiş olması, ücretin tartışmalı olması veya sözleşmenin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayılması hallerinde ise avukatın hak kazandığı ücret, ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından belirlenmektedir. Yetkili merci; değeri para ile ölçülebilen davalarda davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğini gözeterek ilamın kesinleştiği tarihte dava konusu değerin %10’u ve %20’si arasında bir miktar, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerinin uygulanması suretiyle avukatlık ücreti tespit etmektedir.

Davanın sonucu avukatın ücrete hak kazanmasını etkilemez. Dava kazanılsa da kaybedilse de avukat ücrete hak kazanmaktadır. Hizmet konusu yapılan dava veya takip hangi aşamada olursa olsun avukat, tarife hükümlerinde öngörülmüş olan ücretin tamamına hak kazanmaktadır. Avukatlık Kanunu m. 168/3 ile avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı ya da dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Avukat ile müvekkili arasında belirlenen ücretten bağımsız olarak karşı vekalet ücreti adı altında bir avukatlık ücreti daha vardır. Bu avukatlık ücreti, davada haksız çıkan tarafın karşılaması gereken yargılama gideri kalemlerinden biridir. Avukatlık Kanunu m. 169 ile karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin, tarifede yazılı miktarın 1 katından az 3 katından fazla olamayacağı öngörülmüştür. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas veya mahsup edilememektedir.

Ücret tarifesinin belirlendiği Tebliğ'in tam metni için linki tıklayınız.