15 Oca 2024

İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2024

...

Her yıl ekim ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan tarife, Resmî Gazete’ de yayınlanmakta ve yılın başından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmektedir.

Ancak avukatlık ücretlerinin günümüz ekonomik şartlarına uyum sağlayabilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından değişiklik önerisi hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na sunulmuştur.

Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan öneri, 21.09.2023 tarihli Resmî Gazete ile yayınlanarak 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak yürürlüğe girmiştir.

Her yıl, ülke genelinde uygulanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin yürürlüğe girmesinin akabinde yerel barolar tarafından, sosyal ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak tavsiye niteliğinde avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır.

2024 AAÜT'nin yayınlanması üzerine İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun Kararı ile tavsiye niteliğinde avukatlık asgari ücret tarifesi güncellenmiştir. Örneğin Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda sanık için uygulanması tavsiye edilen ücret 135.000.000 TL’ye çıkmıştır.

Güncel tarifeye göre anlaşmalı boşanma davaları için 52.500.000 TL, çekişmeli boşanma davaları için 78.000.000 TL, maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davaları için 78.000.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i miktarda ücret uygulanması kabul edilmiştir.

01/01/2024 – 31/12/2024 dönemi için açıklanan tavsiye niteliğindeki en az ücret tarifesi şöyledir:

 
 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  39.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin alınması    24.000,00 TL  
   Noterden alınması halinde    15.000,00 TL  
 Tahliye Davası  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %15’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  54.600,00 TL  ' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları  39.000,00 TL  
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  33.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası  33.000,00 TL  
 Mirasta defter tutulması  41.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları    
   a) Davacı Vekilliğinde  52.000,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
   b) Davalı Vekilliğinde   30.000,00 TL  '  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i
10  Delil tespit istemi   30.000,00 TL  
11  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)   22.500,00 TL  
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları    52.500,00 TL  
   İdari yoldan düzeltilmesi halinde  24.000,00 TL  
 Tenkis ve Mirasta iade Davası  78.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası  90.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası  90.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları  90.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası  78.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası  78.000,00 TL  
 Ecrimisil Davası  78.000,00 TL  'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10   Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları*  60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası  58.500,00 TL  
13   Tespit Davası  39.000,00 TL  
14   Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Davalar  52.000,00 TL  
15   Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  52.000,00 TL  
16   Tenfiz ve Tanıma Davaları  64.500,00 TL  
17   Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  52.500,00 TL  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ''Yasak İşlemler Ve Eylemler'' Kenar Başlıklı 31/e Bendi;''Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması''
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  34.500,00 TL  
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  52.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’u
 3 Boşanma Davaları     
   a) Anlaşmalı  52.500,00 TL  
   b) Çekişmeli  78.000,00 TL  
   c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  78.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  60.000,00 TL  
5  Nafaka Davası  45.000,00 TL  
6  Evlat Edinme Davası  54.000,00 TL  
7  Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  30.000,00 TL  
8  Tenfiz Davası  64.500,00 TL  
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  37.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri  11.250,00 TL  
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  54.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  54.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)    
   a) Duruşmalı  43.500,00 TL  
   b) Duruşmasız  34.500,00 TL  
   c) İcra Ceza  34.500,00 TL  
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  54.000,00 TL  
5  İhlalenin feshi davası    
   a)Taşınabilir mal ihaleleri  39.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b)Taşınmaz mal ihaleleri

 64.500,00 TL

 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri    
   a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  42.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri  40.500,00 TL  
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  37.500,00 TL  
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**  58.500,00 TL  
2  Ceza Davaları    
   a) Şikayet ve takibi

 49.500,00 TL

 
   b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  72.000,00 TL  
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar  58.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  58.500,00 TL  
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 İptal Davası     
   a) Duruşmalı  72.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  57.000,00 TL  
 Tam yargı Davası     
   a) Duruşmalı  72.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  57.000,00 TL  
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar    
   a) Duruşmalı   72.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  57.000,00 TL  
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar     
   a) Bölge İdare Mahkemesinde  37.500,00 TL  
   b) Danıştay’da  45.000,00 TL  
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar    
   a) Duruşmalı   90.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  67.500,00 TL  
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi     
   a) Sanık Müdafiliği  135.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  87.000,00 TL  
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi    
   a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  90.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  60.000,00 TL  
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  39.000,00 TL  
4  Disiplin Mahkemesi  42.000,00 TL  
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 Büroda sözlü danışma     
   İlk bir saat için   7.800,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   5.000,00 TL  
 Yazılı danışma  15.000,00 TL  
3  Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma   6.500,00 TL  
4  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma    
   İlk bir saat için  12.500,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   6.500,00 TL  
5  İdari Mercilerde Vekillik

  22.500,00 TL

 
6  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme   16.500,00 TL  
7  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri   16.500,00 TL  
8  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler   16.500,00 TL  
9  İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri   22.500,00 TL  
10  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler   75.000,00 TL  
11  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi   45.000,00 TL  
12  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)   67.500,00 TL  
13  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma    48.000,00 TL  
14  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler   82.500,00 TL  
15  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik   37.500,00 TL  
16  Avukatın yanında çalışan Avukatlar   35.000,00 TL  
17  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  40.500,00 TL  
   b) Anonim Şirket    
     ba) 250.000 TL.den az sermayeli   45.000,00 TL  
     bb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  50.000,00 TL  
18  Kooperatif     
     a) 100'den az üyeli   34.500,00 TL  
     b) 100'den yukarı üyeli  42.000,00 TL  
19  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)   34.500,00 TL  
20  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler   33.000,00 TL  
   b) Kooperatif   40.500,00 TL  
   c) Anonim Şirket   43.500,00 TL  
21   Şirket Genel Kurul İşlemleri    
   a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.   30.000,00 TL  
   b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .   40.500,00 TL  
22  Kooperatif Genel Kurul İşlemleri    
   c) Ortak sayısı 100’e kadar   42.000,00 TL  
   d) Ortak sayısı 100’den fazla   49.500,00 TL  
23  Şirket Pay Devri   33.000,00 TL  
24   Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri   81.000,00 TL  
25  Sayıştay Davaları   54.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
26  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri   54.000,00 TL  
27  Arabuluculuk da Taraf Vekilliği   27.000,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
28  Anayasa Mahkemesi    
   a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  100.500,00 TL  
   b) Bireysel Başvuru    
       Duruşmalı işlerde  72.000,00 TL  
       Duruşmasız İşlerde  61.500,00 TL  
29   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri    
   a) Duruşmalı  217.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  150.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
30  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  40.500,00 TL  
31 KVKK Dönüşüm ve Uyum Proje/ Danışmanlığı (aylık)  85.000,00 TL  
32 Türkiye’de Oturma İzni Alınması  80.000,00 TL  
33 Türkiye’de Çalışma İzni Alınması  80.000,00 TL  
  Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.