Boşanma Dilekçesi

Boşanmanın ilk adımı, boşanma dilekçesi meselesidir. Boşanmak için dava dilekçesi; anlaşmalı boşanma dilekçesi ya da çekişmeli boşanma dilekçesi olarak yazılır. Boşanma dava dilekçesinin anlaşmalı mı, çekişmeli mi olacağı, eşlerin boşanma ile ilgili meselelerde anlaşmasına veya anlaşamamasına göre belli olur. 

Anlaşmalı boşanma davası yönünde ilerleyebilmek için evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Bu şartla, tarafların henüz birbirlerini iyice tanımadan boşanmaları engellenmek istenmiştir. Nitekim, esas olan aile birliğinin korunmasıdır. 

1 sene süren evliliğin ardından eşlerin evliliklerini bitirmeye ortak karar vermesi halinde ya da eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi halinde dava anlaşmalı boşanma şeklinde olur. 

Eğer eşler boşanmanın hukuki sonuçlarında ortak bir karara varamamışsa ya da eşlerden birinin boşanmak istemesine karşın diğer eş boşanmayı reddediyorsa çekişmeli boşanma söz konusu olur. Çekişmeli boşanma davası tek taraflı açılır; davacı eş dilekçeyi yazarak boşanma davasını açmak için yetkili Aile Mahkemesine sunar. 

Boşanma davası dilekçesi, tarafların (eşlerin) boşanmak için mahkemeye sundukları yazılı belgedir. Boşanma dilekçesi içerisinde tarafların bilgileri, iddia ve delilleri, eşin diğer eşten istekleri ve aşağıda detayları verileceği üzere bu gibi birçok husus yer alır. Boşanma dilekçesinin Aile Mahkemesine sunulması ile boşanma davası açılır.

Boşanma davası açmak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız eğer boşanma davası nasıl açılır? adlı makalemizi okumanızı öneririz. Boşanma avukatı ücreti ve boşanma davası açma ücretleriyle ilgili bilgiye ise linkten ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Yazar? 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi bir avukat tarafından yazılabileceği gibi boşanma davasını açmak isteyen eş tarafından da yazılabilir. Boşanma dilekçesinin avukat tarafından yazılma zorunluluğu yoktur. 

Ancak boşanma avukatı tutmak eşin lehinedir. Nitekim, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve buna ek olması gereken anlaşmalı boşanma protokolü çok önemlidir; anlaşmalı boşanma protokolüne yazılmayan veya eksik yazılan bir husus için eşlerin boşanmadan sonra tekrar diğer eşe karşı dava açması ve yeniden bir hukuki süreç başlatması gerekebilir. Hatta boşanma protokolünde yazan ancak hâkimin anlaşmalı boşanma gerekçeli kararı kapsamına yazmadığı bir hususun düzeltilmemesi halinde de hukuki komplikasyonların vuku bulması mümkündür.

Anlaşmalı boşanma protokolü 3 nüsha olacak şekilde düzenlenmelidir. Nüshalardan birer tanesi eşlerde kalır, diğeri mahkemeye sunulur. Bu protokol ile birlikte bir anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Yazılan bu dilekçenin eşlerden en az biri tarafından imzalanması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin en az 2 örneği olmalıdır. Ancak UYAP üzerinden tarama şeklinde dava dosyası oluşturulan adliyelerde tek nüsha boşanma davası dilekçesi yeterlidir. Boşanma davasının ekindeki anlaşmalı boşanma protokolünde her iki eşin ıslak imzası bulunmalıdır. 

Boşanma Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır? 

HMK m. 119 kapsamında boşanma dilekçesi içerisinde özetle aşağıdaki hususlar bulunmak zorundadır: 

 • Mahkemenin adı.
 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 • Varsa, davacı avukatının adı, soyadı ve adresi.
 • Davanın konusu ve/veya dava değeri.
 • Davacının iddiasının dayanağı olan tüm vakıa ve olayların açık ve net özetleri.
 • İddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği.
 • Dayanılan hukuki sebepler.
 • Açık bir şekilde davadaki talepler.
 • İmza. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Neler Olmalıdır? 

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde; nafaka, ödenecek maddi ve manevi tazminat ve çocuk varsa çocuğun velayeti hakkında eşlerin anlaştığı noktalar belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası açarken, anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte bir de anlaşmalı boşanma protokolü dosyalamak gerekir. Protokolü her iki eşin imzalaması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği Anlaşmalı Boşanma Protokolü makalemizde yer almaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE 

Davacı : A.B (T.C. Kimlik No: ____________) 

Adresi : 

Davalı : B.B (T.C. Kimlik No: _____________) 

Adresi : 

Dava : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma 

Açıklamalar : 

1. Davacı ile Davalı _____________ tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten ______________ doğumlu müşterek çocuk C.B bulunmaktadır. 

2. Davacı ile Davalı uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. 

3. Davacı ile Davalı medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali 

sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir. 

4. Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur. 

Hukuki Nedenler: Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri 

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil 

Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenlerle; 

1- Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca Davacı ile Davalının boşanmalarına, 

2- Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Davacı 

A.B imza

EKİ: 

 • Protokol aslı 
 • Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi 

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği indir

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği Nasıl Olmalıdır?

Çekişmeli boşanma dilekçesi boşanmaya sebep olan vakıalara ve davadaki taleplere göre şekil alır. HMK uyarınca boşanma dava dilekçesi içerisinde her vakıanın boşanmaya ne şekilde etki ettiği, vakıaların her birinin hangi delille ispatlanacağı, diğer eşten hangi taleplerde bulunulduğuna dair açık ve net ifadeler yer almalıdır. 

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi her boşanmada çok farklı şekilde hazırlanır. Nitekim her boşanmada yaşanan olaylar birbirinden tamamen bağımsızdır. Matbu bir çekişmeli boşanma davası dilekçesi oluşturmak hukuken mümkün değildir. Çekişmeli boşanma genel sebepler veya özel sebepler ile ikame edilebilir. Genellikle çekişmeli boşanma davaları genel sebep olan şiddetli geçimsizlik (müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi) sebebiyle açılır. Bunun esas sebebi özel sebepli çekişmeli boşanma davalarının daha sıkı şekil kuralları ve ispata tabi olmasıdır. Yine de, özel veya genel sebeplerle ikame edilen boşanma davalarında dilekçelerin ihtiva etmesi gereken bazı matbu hususlar olup, aşağıda yer alan örneklerde belirtilmiştir. 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır kısaca özetlemek gerekirse; 

 • giriş bölümünde öncelikle taraflar tanıtılır
 • olaylar bölümünde evlilikteki sorunlar, evliliğin çekilmez hale gelmesindeki etkenler net bir biçimde anlatılır
 • kanuni dayanaklar bölümünde karşı tarafın hangi davranışının hangi kanun maddesini ihlal ettiği açıklanır
 • talepler bölümünde talepler belirtilir ve yerine getirilmesi istenilen hususların (tazminat, nafaka, velayet gibi) yasal dayanakları sunulur
 • deliller bölümünde vakıaların bir bir hangi delille ispat edileceği belirtilir
 • talep ve sonuç bölümünde mahkeme hükmünde yer alması istenilen talepler tek tek sayılır

Çekişmeli boşanma dilekçe örneği indir

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği – Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE 

Davacı : A.B (T.C. Kimlik No: ____________) 

Adresi : 

Davalı. : B.B(T.C. Kimlik No: _____________) 

Adresi : 

Dava : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir. 

Açıklamalar : 

1. Davacı ve davalı …… tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten C.B adında çocukları bulunmaktadır. 

2. Davacı ve davalı arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlanmıştır 

3. Davalı ile müvekkilim arasındaki evlilik, davalının müvekkilime yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır. 

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü delil 

Hukuki Nedenler: MK. md. 166 

Sonuç ve Talep: 

Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,

Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, 

Müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 

Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Davacı Vekili 

Av. Pınar Denktaş 

İmza 

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği – Özel Sebeplere Dayanan Boşanma Davası Dilekçesi 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE 

Davacı : C.B, adres, T.C. Kimlik No:... 

Kimlik No:... 

Davacı Vekili : Av. Pınar Denktaş 

Davalı : A.B.. adı soyad, adres, T.C. Kimlik No:... 

Dava : Zina nedeniyle boşanma 

Açıklamalar : 

Müvekkilim ile A.B. … tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların evliliklerinden …. doğumlu O.B. isimli bir çocuları olmuştur. Evlilik birliği devam ederken müvekkilim C.B. evi geçindirmek ve para kazanmka için …. iline giderek inşaatlarda çalışmış ve gelirinin belli bir kısmını eşi olan davalıya göndererek evin geçimini sağlamıştır. Ancak bu süreçte davalının aynı mahallede oturan E.Y isimli bir erkekle ilişkisinin olduğunu öğrenen müvekkilim, davalıyı takip etmeye başlamıştır. Bu kapsamda … tarihinde … isimli otelde E.Y. ile buluştuğunu ve bir gece beraber kaldıklarını tespit eden müvekkilim, zina nedeniyle davalıdan boşanmak istemektedir. Bu nedenle müvekkilim C.B. ile davalı A.B’nin TMK m. 161/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuk O.B.’nin velayetinin müvekkilim olan C.B.’ye verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuştur. 

İddiamızın Dayanağı Olan Vakıalar : 

1. Müvekkilim ile davalı evlidir. 

2. Davalı evlilik devam ederken zina yapmıştır. 

3. Davalının eylemi nedeniyle müvekkilimin onuru zedelenmiş evlilik birliğinin bir anlamı kalmamıştır. 

Hukuki Deliller : 

1. Aile nüfus kayıt örneği 

2. …. isimli otel kayıtları, fotoğraflar, Tanık beyanları, 

Tanık lisesi 

a)…...., Adres... 

b)…...., Adres... 

c)…...., Adres... 

Hukuki Sebepler : TMK m. 161/1, 169, 174 

Sonuç ve Talep : 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı iş bu davanın kabulü ile; 

1-Müvekkilim … ile davalı …'nın TMK m. 161/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, 

2-Müşterek çocuk …'nın velayetinin müvekkilim ….’yeverilmesine, 

3- Müşterek çocuk ile davalı arasında makul ölçüde kişisel ilişki kurulmasına, 

4-Müşterek çocuk … için dava tarihinden itibaren aylık 1.000 TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık 1.000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, 

5- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, 

Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/.../... 

Davacı Vekili 

Av. Pınar Denktaş 

İmza 

Mahkemeye Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir? 

Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra yetkili Aile Mahkemesinin bulunduğu adliyedeki hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna dilekçe ile birlikte ekleri sunulur. Yetkili ve görevli mahkeme aşağıdaki kurallara göre tespit edilir: 

Medeni Kanun m.168’e göre, boşanma davasında yetkili mahkeme, 

 • Eşlerden birinin yerleşim yeri, ya da 
 • Boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydır birlikte oldukları 

yer mahkemesidir. 

Anlaşmalı boşanmada yetki kuralı genelden farklıdır; eşler istedikleri herhangi bir yerdeki Aile Mahkemesinde boşanma davasını açabilirler. Dolayısıyla Türkiye’deki her mahkeme yetkilidir. 

Yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki tevzi bürosuna dilekçe sunulduktan sonra, harç ve giderler vezneye yatırılır. Böylelikle boşanma davası ikame edilmiş olur. Boşanma davası nasıl açılır detaylı bilgi makalemizde yer almaktadır.

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar? 

2024 Avukatlık Asgari Avukatlık Ücret Tarifesine göre dilekçe yazımı için avukatların alacağı ücret en az 3.600 TL tutarındadır. İstanbul Barosu’nun 2024 Ücret Tarifesi’ne göre boşanma dava dilekçesinin tanzimi 16.500 TL tutarında olmalıdır. Ücretsiz boşanma dilekçesi Adli Yardım talepli davalarda söz konusu olabilir; Adli Yardım, Muhtarlık'tan fakirlik belgesi alabilecek kadar maddi durumu zayıf kişilerin yerel Baro'ya başvurması ile avukat tayini şeklinde olur.

Boşanma davası dilekçesi, boşanma davasının esasen en önemli unsurudur. Nitekim, dava dilekçesinde belirtilmeyen hususlar, cevaba cevap dilekçesi hariç olmak üzere, değiştirilemez ve genişletilemez. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır ise yazılsın, hukuki zorunlulukları taşıması gerekmektedir. Bu zorunluluklar HMK ile belirlenmiştir ve söz konusu şartları taşımayan boşanma davaları usulden reddedilir.  

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma dilekçesi

Boşanma dilekçesi, tarafların (eşlerin) boşanmak için mahkemeye sundukları yazılı belgedir. Boşanma dilekçesi içerisinde tarafların bilgileri, iddia ve delilleri, eşin diğer eşten istekleri gibi birçok husus yer alır. Boşanma dilekçesine karşı taraf boşanma cevap dilekçesi sunar.

Boşanma davası dilekçe ücreti 2024 ne kadar?

2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca herhangi bir dilekçe yazım ücreti en az 3.600 TL + KDV’dir. Boşanma davası için dilekçe yazımı ne kadar mesai gerektirecekse, dilekçe yazım ücretini avukat serbestçe belirler.

Tek taraflı boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Tek taraflı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanmalarda söz konusu olur. Eşlerden birinin dava açarak mahkemeye boşanma iradesini yazılı olarak beyan etmesi tek taraflı boşanma dilekçesi ile mümkündür. 

Boşanma davası dilekçesi elle yazılır mı?

Boşanma davası dilekçesi ister bilgisayarda, ister elle yazılır. El yazısı ile hazırlanması halinde okunaksız olursa mahkemenin dilekçeyi değerlendirmesi güçleşir. Ayrıca bilgisayar (daktilo) çıktısı şeklinde sunulan dilekçe daha özenli görüneceğinden mahkeme üzerinde iyi bir intiba oluşturacaktır.

Avukatsız boşanma dilekçesi yazılır mı?

Avukatsız boşanma dilekçesi yazmak elbette mümkündür. Böyle bir seçimde bulunulursa Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun öngördüğü şartları yerine getirmek zorunludur. Aksi halde hak kaybına uğranabilir. Söz gelimi, dava şartlarından birini içermeyen bir dilekçe mahkemece reddedilebilir. Diğer bir örnek dilekçede belirtilen ancak gereği gibi usule uygun sunulmayan hususların mahkemece dikkate alınamayabileceğidir. Bunlar arasında en önemli mesele delillerin hukuka uygun bir şekilde sunulmasıdır. Çünkü avukatsız dilekçe yazılması halinde deliller hukuka aykırı olabileceğinden mahkemece nazara alınmayabilir. İnternette de çokça ücretsiz örnek bulunmaktadır ancak her dilekçe kendine özeldir. Ücretsiz boşanma dilekçesi telafisi imkansız hak kayıplarına yol açabilir. 

Boşanma dilekçesi nasıl verilir?

Boşanma davası dilekçesi imzalanmak suretiyle adliyelerde bulunan aile mahkemesi ön bürosuna verilir. Dilekçeyi imzalayan kişinin dilekçeyi önbüroya bizzat vermesi veya avukatı vasıtasıyla mahkemeye sunması gerekmektedir. 

Boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra dilekçenin diğer tarafa tebliği 10 gün kadar alır. Karşılıklı dilekçelerin verilmesi aşamasının kaç gün sonra biteceğine göre mahkeme bir duruşma günü belirler. Duruşma günü boşanma dilekçesinin verdikten 4 ay kadar sonraya tekabül eder.

Kaynak:

Türk Medeni Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu