Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasında tarafların mutabık kaldığı hususları içeren tutanaktır. Anlaşma protokolü yazılı veya sözlü olarak olarak verilebilir. Protokol yazıılı ise, ıslak imzalı evrak dava dosyasına sunulmalı ve her iki eş imzalı metni onayladıklarını hakim huzurunda beyan etmelidir.

Anlaşmalı boşanma ve protokol ile ilgili detaylı bilgi Anlaşmalı Boşanma başlıklı makalemizde verilmektedir. Bu makalemizde, anlaşmalı boşanma protokolü örneği ve değişik hükümlerine yer verilmiştir.

Anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  • Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması zorunlu konular; maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası; çocukların velayeti; velayeti almayan eşin çocukla kişisel ilişkisidir.
  • Anlaşma protokolü ile mal paylaşımı ve iştirak nafakası istenmemişse, ayrı dava ile istenebilir.
  • Hakim velayet ile ilgili protokol hükmünü çocuğun üstün menfaatini gözeterek değiştirebilir. Hakimin değişikliğini kabul etmeyen eşler çekişmeli boşanma davası şeklinde davaya devam edebilirler.
  • Çocuğun üstün yararını gözeten iştirak nafakası, velayet ve kişisel ilişki konuları boşanma protokolünde yer alsa dahi sonradan açılacak bir dava ile değiştirilebilir.
  • Protokolü, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesine kadar iptal edilebilir.
  • Protokol maddeleri çok açık ve net olmalıdır. Zira, ancak protokolün hakim tarafından uygun bulunması halinde boşanma kararı verilebilir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemenin kararına aynen geçmekle ilam haline gelir. Bu sebeple kesinleşmeden sonra bağlayıcılığı aynen mahkeme kararları gibidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İndir

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği çok değişkeni olduğu için her boşanmaya birebir uymayabilir. Ancak tarafımızca her türlü örneğe yer verilmeye çalışılmıştır. En standart örnek aşağıdaki gibi olabilir:

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

İşbu protokol, (açık adres) adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) ile (açık adres) adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) arasında imzalanmıştır. Protokol, tarafların evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sonlandırılması ve bu evlilik sürecinde edinilen ortak malların paylaşımı, mali ve hukuki hususların belirlenmesi için; TMK 166/3 maddesi ve TMK 184. maddelerine istinaden tarafların gerçek irade ve arzularını yansıtır biçimde düzenlemiştir.

MADDE 1.

Taraflar arasında boşanmaya karar verilmesi ve kararın kesinleşmesini takiben geçerli olmak üzere boşanmanın mali sonuçları yürürlüğe girecektir.

MADDE 2.

Tarafların müşterek çocukları İsim Soyad’ın velayeti anneye verilecektir.

MADDE 3.

Müşterek çocuk anne ile yaşayacak, baba ile şahsi münasebeti;

Her hafta içi Çarşamba günü saat 17:00’den saat 21:00’e kadar,

Her hafta sonu Pazar günü saat 12:00’den, Pazar akşamı saat 20:00’e kadar, (6 yaşından sonra bu madde “Her ayın ikinci hafta sonu ile dördüncü hafta sonu Cumartesi saat 12:00’den, Pazar akşamı saat 20:00’e kadar” şeklinde uygulanacaktır),

Sömestre tatilinin ilk günü sabah 12:00’den 7. günü akşam 20:00’a kadar,

Yaz tatilinde 1 Temmuz sabah 10:00’dan 15 Temmuz akşam 20:00’a kadar,

Ramazan bayramının tamamı,

Babalar günü saat 12:00’den saat 21:00’e kadar olacaktır.

MADDE 4.

Baba, aylık olarak 2.345 iştirak nafakası ödemeyi gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

MADDE 5.

Taraflar sahip olunan menkul eşyalar konusunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar sahip oldukları şahsi eşyaları, ziynet eşyalarını ve menkulleri teslim almışlar ve başkaca eşya taleplerinden peşinen feragat etmişlerdir.

MADDE 6.

Taraflar, bu protokolde yer alanlar dışında, birbirlerinden hiç bir nam adı altında maddi-manevi tazminat, nafaka ve benzeri taleplerde bulunmayacaklarını, kişisel mal iadesi, katkı payı, değer artışından kaynaklanan tüm talepler de dahil olmak üzere edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan tüm dava ve talep haklarından karşılıklı olarak feragat ettiklerini, evlilikten kaynaklanan tüm maddi ve manevi konularda birbirlerini gayrıkabili rücu ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği İndir

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

İşbu protokol, Şişli adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) ile Beşiktaş adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) arasında imzalanmıştır.

Taraflar, TMK m. 166/3 uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi hususunda taraflar mutabıktır.

Madde 1. Velayet

Taraflar müşterek çocuk İsim Soyad’ın velayetinin davacı annede bırakılması hususunda anlaşmışlardır.

Madde 2. İştirak Nafakası

Taraflar küçüğün bakımı için gereken 13.000 TL aylık yoksulluk nafakasının her ayın 5’ine kadar baba tarafından annenin Vakıfbank 437190 İban numaralı hesabına yatırılacağı hususunda anlaşmışlardır. İştirak nafaka miktarı her yıl Ocak ayında bir önceki yılın TEFE-TÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır.

Madde 3. Çocukla Kişisel İlişki

Çocuğun baba ile kişisel ilişkisi:

Her ayın ikinci ve dördüncü haftası olmak üzere cumartesi saat 12.00’den pazar akşamı saat 18.00’e,

Sömestr tatilinde tatilin ikinci haftası Pazartesi saat 12:00’ den Pazar saat 18:00’a,

Dini bayramlarda bayramın ikinci gün saat 12:00’ den üçüncü gün saat 17:00’a,

Babalar günü saat 12:00’ den saat 18:00’a,

Yaz tatillerinde 15 Ağustos saat 12:00’den 30 Ağustos saat 17:00’e kadardır.

Eğer babanın görüşme günü anneler gününe isabet ederse çocuk o gün için annede kalacak, baba ertesi gün hakkını kullanacaktır.

Madde 4. Eğitim Masrafları

Taraflar, müşterek çocukların eğitim hayatlarının sonuna kadar eğitim ile ilgili tüm okul, kurs, dershane, özel ders masraflarının baba tarafından karşılanacağı hususunda mutabıklardır.

Madde 5. Mal Rejiminin Tasfiyesi:

2022 model Audi markalı x plakalı araç davalı üzerine kayıtlı olup en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar satılacak; elde edilen gelirin 1.234.555 TL’ si davalı tarafından davacıya verilecektir.

İstanbul adresli 12 ada 13 parsel de bulunan arsa en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar satılacak; satıştan elde edilen gelirin yarısı (%50) davalı tarafından davacıya verilecektir.

Ankara adresindeki davalı üzerine kayıtlı bulunan taşınmazın mülkiyeti davacıya devredilecektir.

Yukarıdaki şartlar yerine geldiğinde, taraflar birbirlerinden katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı alacağı gibi başkaca taleplerinin kalmayacağını karşılıklı olarak gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6. Maddi ve Manevi Tazminat

Taraflar TMK 174. madde uyarınca birbirlerinden maddi ve manevi tazminat adı altında hiçbir talepleri olmadığını, bu haklarından feragat ettiklerini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Madde 7. Ziynet Eşyaları

Taraflar, ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8. Eşyalar

Taraflar ortak konuttan eşyalarını aldıklarını, eşyalar hususunda başkaca talepleri olmadığını gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Madde 9. Yoksulluk Nafakası

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi olmayıp, yoksulluk nafakası haklarından feragat etmişlerdir.

Madde 10. Vekalet Ücreti ve Dava Masrafları

Tarafların birbirlerinden yargılama masrafları ve vekalet ücreti talebi yoktur.

Madde 11. İbra

Taraflar, yukarıdakiler dışında, birbirlerinden hiç bir nam altında maddi-manevi tazminat, nafaka ve benzeri taleplerde bulunmayacaklarını, edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan tüm dava ve talep haklarından karşılıklı olarak feragat ettiklerini, evlilikten kaynaklanan tüm maddi ve manevi konularda birbirlerini gayrıkabili rücu ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Boşanma Protokolü Örneği

İşbu protokol, (açık adres) adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) ile (açık adres) adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) arasında imzalanmıştır.

Taraflar, TMK m. 166/3 uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi hususunda taraflar mutabıktır.

Madde 1. Velayet

Taraflar müşterek çocuk İsim Soyad’ın velayetinin davacı babada bırakılması hususunda anlaşmışlardır.

Madde 2. İştirak Nafakası

Taraflar küçüğün bakımı için gereken 11.000 TL aylık yoksulluk nafakasının her ayın 5’ine kadar anne tarafından babanın Vakıfbank 437190 İban numaralı hesabına yatırılacağı hususunda anlaşmışlardır. İştirak nafaka miktarı her yıl Ocak ayında bir önceki yılın ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır.

Ayrıca müşterek çocuğa ait eğitim, sağlık, kurs ücreti giderleri taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bu kapsamda baba, ödemeyi ispatlayan bilgi ve belgeleri anneye göndermesi akabinde 10 gün içinde anne, babanın banka hesabına toplam tutarın %50’sini yatıracaktır.

Madde 3. Çocukla Kişisel İlişki

Çocuğun anne ile kişisel ilişkisi:

Her hafta Çarşamba saat 18.00’den Cumartesi saat 12.00’e kadar,

Tek sayılı senelerde sömestr tatilinin tamamı,

Çift sayılı senelerde çocuğun doğum günü,

Ramazan bayramının tamamı,

Anneler günü (saat 12:00’ den saat 18:00’a kadar),

Yaz tatillerinde 1 Temmuz saat 12:00’den 15 Temmuz saat 19:00’a kadardır.

Eğer annenin görüşme günü babalar gününe isabet ederse çocuk o gün için annede kalacak, baba ertesi gün hakkını kullanacaktır.

Madde 4. Mal Rejiminin Tasfiyesi:

2022 model Audi markalı x plakalı araç davalı üzerine kayıtlı olup, davalı üzerinde kalacaktır. Buna karşılık davalı davacıya en geç 12.1.2024 tarihine kadar 540.000 TL ödeme yapacaktır. 

İstanbul adresli 12 ada 13 parsel de bulunan arsanın davalıya ait %50 hissesi en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar davacıya devir ve tescil edilecektir.

Ankara adresindeki davacı üzerine kayıtlı bulunan 1 ada 1 parsel referanslı taşınmazın mülkiyeti davalıya devredilecektir.

Yukarıdaki şartlar yerine geldiğinde, taraflar birbirlerinden katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı alacağı gibi başkaca taleplerinin kalmayacağını karşılıklı olarak gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6. Maddi ve Manevi Tazminat

Taraflar TMK 174. madde uyarınca davalının davacıya 55.000 TL maddi, 55.000 TL manevi tazminat ödeyeceği hususunda mutabıktır.

Madde 7. Ziynet Eşyaları

Taraflar, ziynet eşyaları bakımından 1.345.999 TL'nin en geç 20.10.2024 tarihine kadar davacı tarafından davalıya ödeneceği hususunda mutabıktır.

Madde 8. Eşyalar

Taraflar eşyaların tamamının davacıda kalacağı, buna karşılık davalıya davacı tarafından en geç 11.12.2024 tarihine kadar 101.000 TL ödeme yapılacağı hususunda mutabıktır.

Madde 9. Yoksulluk Nafakası

Davacı, davalıya aylık 10.999 TL yoksulluk nafakası ödeyecek olup, nafaka miktarı her yıl Ocak ayında açıklanan ÜFE ortalamasına göre artırılacaktır.

Madde 10. Kadının Soyadı

Tarafların anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra davalı, soyadını davacının kullanmasına devam etmesine muvafakat etmektedir.

Madde 11. Vekalet Ücreti ve Dava Masrafları

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti davalı tarafından karşılanacaktır.

Madde 12. İbra

Taraflar, bu protokolde yer alanlar dışında, birbirlerinden hiç bir nam adı altında maddi-manevi tazminat, nafaka ve benzeri taleplerde bulunmayacaklarını, edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan tüm dava ve talep haklarından karşılıklı olarak feragat ettiklerini, evlilikten kaynaklanan tüm maddi ve manevi konularda birbirlerini gayrıkabili rücu ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Boşanma Protokolü Örneği İndir

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü

İşbu protokol, İstanbul adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) ile İstanbul adresinde mukim İsim Soyad (TCK No.) arasında imzalanmıştır. Protokol, tarafların evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sonlandırılması ve bu evlilik sürecinde edinilen ortak malların paylaşımı, mali ve hukuki hususların belirlenmesi için; TMK 166/3 maddesi ve TMK 184. maddelerine istinaden tarafların gerçek irade ve arzularını yansıtır biçimde düzenlemiştir.

MADDE 1.

Taraflar arasında boşanmaya karar verilmesi ve kararın kesinleşmesini takiben geçerli olmak üzere boşanmanın mali sonuçları yürürlüğe girecektir.

MADDE 2.

Tarafların müşterek çocukları İsim Soyad’ın velayeti anneye verilecektir.

MADDE 3.

Müşterek çocuk anne ile yaşayacak, baba ile şahsi münasebeti;

Her hafta içi Çarşamba günü saat 17:00’den saat 21:00’e kadar,

Her hafta sonu Pazar günü saat 12:00’den, Pazar akşamı saat 20:00’e kadar, (6 yaşından sonra bu madde “Her ayın ikinci hafta sonu ile dördüncü hafta sonu Cumartesi saat 12:00’den, Pazar akşamı saat 20:00’e kadar” şeklinde uygulanacaktır),

Sömestre tatilinin ilk günü sabah 12:00’den 7. günü akşam 20:00’a kadar,

Yaz tatilinde 1 Temmuz sabah 10:00’dan 15 Temmuz akşam 20:00’a kadar,

Ramazan bayramının tamamı,

Babalar günü saat 12:00’den saat 21:00’e kadar olacaktır.

MADDE 4.

Taraflar birbirlerinden yardım ve yoksulluk nafakası talepleri olmadığını, bu haklarından feragat ettiklerini gayrıkabili rücu kabul, beyan, taahhüt ederler. 

MADDE 5.

Taraflar sahip olunan menkul eşyalar konusunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar sahip oldukları şahsi eşyaları, ziynet eşyalarını ve menkulleri teslim almışlar ve başkaca eşya taleplerinden peşinen feragat etmişlerdir.

MADDE 6.

Taraflar, bu protokolde yer alanlar dışında, birbirlerinden hiç bir nam adı altında maddi-manevi tazminat, nafaka ve benzeri taleplerde bulunmayacaklarını, kişisel mal iadesi, katkı payı, değer artışından kaynaklanan tüm talepler de dahil olmak üzere edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan tüm dava ve talep haklarından karşılıklı olarak feragat ettiklerini, evlilikten kaynaklanan tüm maddi ve manevi konularda birbirlerini gayrıkabili rücu ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İsim Soyad - İsim Soyad

Nafakasız Boşanma Protokolü Örneği İndir

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mahkemeye Nasıl Sunulur?

Protokol, bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde mahkemeye sunulmalıdır. Boşanma davası nasıl açılır ve neticelenir ise, protokol o şekilde uygulanacaktır. Nitekim, çekişmeli boşanma davası sürerken de anlaşma protokolü hazırlanarak mahkemeye sunulursa, dava sulh ile sona erecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü PDF

Anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini PDF olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Unutulmamalıdır ki, her örnek her boşanmaya birebir uygun değildir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Word

Anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini Word olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Her örneğin her dosyaya birebir uygulanamayacağı hatırlanmalıdır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmada tarafların mutabık kaldığı hususların yazıldığı tutanaktır. Eşlerin anlaşma şartları nasıl ise, protokole aynen yazılmalıdır. Anlaşma protokolü mahkemeye yazılı olarak verilebilir veya sözlü olarak duruşma tutanağına geçirilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü noterden yapılır mı?

Anlaşmalı boşanma davasına sunulacak olan protokol noterden yapılabilir. Ancak protokol noterden yapılmaksızın da mahkemeye sunulabilir. Mahkemenin protokolü onaylaması esastır. Noterde anlaşmalı boşanma protokolü yapmak sadece tercih meselesi olabilir. Mahkeme, olmazsa olmazdır.