Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerin boşanma konusunda veya fer’ileri olarak adlandırılan boşanma yanında mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmaması hallerinde açılır. Taraflar boşanma, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda çekişerek mahkemece kendi lehlerine karar verilmesini hedefler. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da boşanmak için başvuruda bulunurken, çekişmeli boşanma davasında tek taraflı dava açılması söz konusu olur. Örneğin kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse, yargılama çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeplerle Açılır

Boşanma davası açmak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız eğer boşanma davası nasıl açılır? adlı makalemizi okumanızı öneririz. Boşanma avukatı ücreti ve boşanma davası açma ücretleriyle ilgili bilgiye ise linkten ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası hangi sebeplerle açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için kanunda düzenlenen boşanma sebeplerinden biri mevcut olmalıdır. Bunlar;

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

Özel boşanma sebepleri veya genel sebeplerin bir veya birkaçına dayalı olarak açılacak olan çekişmeli boşanma davası, karşı taraftan istenilen tüm talepleri içeren yazılı bir dilekçenin, boşanma sebebinin ispat vasıtaları olan deliller ile birlikte mahkemeler tevzi bürosuna sunulması ile ikame edilir.

Çekişmeli boşanma dilekçesinin sunulacağı mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla çekişmeli boşanma davasına bakar. Yer olarak yetkili mahkeme eşlerin son olarak birlikte yaşadıkları bölge veya davacının ikametgâh bölgesindeki mahkemedir.

Tevzi bürosu, dilekçenin sunulmasından sonra ilgili harç ve masrafların vezneye yatırılması için tahakkuk fişlerini davacıya verir. Harç ve masrafların ödenmesi ile birlikte derhal dosyaya bir esas numarası verilir ve hangi mahkemeye tevzi edildiği belirlenir. Çekişmeli boşanma dava dosyası tevzi edilen aile mahkemesi, bir tensip tutanağı hazırlayarak davacıya ve davalıya tensip tutanağını tebliğ eder. Söz konusu tensip tutanağında; tarafların dava bakımından yapmaları gereken cevap dilekçesi sunma, avans yatırma, delil bildirme gibi işlemler ve ön inceleme duruşma günü yazar.

Tensip tutanağında taraflara yüklenen ödevler yerine getirildiğinde duruşmaya hazır olunur ve öncelikle ön inceleme duruşması, ardından tahkikat duruşması ile birlikte yargılamaya geçilmiş olur.

Çekişmeli boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

Çekişmeli boşanma davasında yargılama ile birlikte tarafların gösterdikleri deliller toplanır ve iddiaları değerlendirilir. Hakim, tarafların talep ve iddialarını bunları destekleyen deliller çerçevesinde değerlendirerek bir kanaate varacaktır. Buna göre hakim, öncelikle tarafların talep ve iddialarını tespit ederek, talep ve savunmanın genişletilmesi yasağı ilkesi uyarınca re’sen dikkate alınması mümkün olmayan talep ve iddiaların zamanında yapılmaması halinde o talep ve iddiaya ilişkin karar vermesi mümkün olmaz.

Hakimin karar verebilmesi için deliller ve kanaatinin gerekçelerinin net olması gerekir. Aksi halde, gerekçesiz kararlar üst mahkeme olan istinaf mahkemesi tarafından bozulacaktır. Bu nedenle, mahkemece hiçbir karar gerekçesiz verilemeyeceği için hakim her bir talep ve iddianın dayandırılacağı gerekçelerin makul ve yeteri derecede uygulanabilir deliller olup olmadığını gözetir. Bununla birlikte hakim tanık beyanlarını, sunulan delilleri, celp edilmesi talep edilen delilleri toplayarak, uzman bir bilirkişi incelemesi gerekmesi halinde tespit yapılması için dosyayı bilirkişiye gönderir ve neticesinde alınan raporu değerlendirir.

Çekişmeli boşanma davasında hakim neler sorar?

Çekişmeli boşanma davasında en önemli delillerden biri tanık beyanlarıdır. Tanıklar bizzat gördükleri veya duydukları şeyleri anlatarak iki eş arasında yaşanan olayları aydınlatırlar. Duruşma günü tanıklara öncelikle kimlik tespiti yaptırılır, daha sonra eşler arasındaki ihtilaflı konuları aydınlatacak şahitliklerini anlatmaları istenir.

Özellikle dava sebepleri ve ihtilaflar ile ilgili olarak şahitliği aranan tanıkların, duyuma dayalı veya üçüncü şahısların aktardığı bilgileri mahkeme huzurunda beyan etmesi davaya yardımcı olmaz. Hakim özellikle bizzat gözü ile gördüğü, kulağı ile duyduğu konuları tanıklardan dinlemek ister. Diğer duyuma dayalı mevzular hakimin kararına tesir edebilecek nitelikte gerekçeler değildir.

Tanıklara hakim kendi gerek gördüğü soruları sorar, ayrıca taraf vekilleri de tanıklara soru sorabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları genellikle 8 ay ile 18 ay arası değişebilir, yani ortalama 1.5 yıl kadar sürer. Bu süre ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki davanın süresidir. Bu mahkemede dava bittikten sonra tarafların başvurması halinde istinaf aşamasına geçilir. İstinaf aşaması Bölge Adliye Mahkemelerinde yürütülür ve yaklaşık en az 1 sene kadar sürmesi beklenir. Boşanma davasının istinaf mahkemesinden 2 sene sonra dönmesi de olağandır. Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre bu süre değişkenlik gösterebilir.

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?

Celse sayısı olarak değerlendirildiğinde genellikle çekişmeli boşanma davaları 5-6 celse sürer; celse arası süre genellikle 3 - 4 ay gibi olur ve dolayısıyla ortalama dava süresi 1.5 yıl olarak kabul edilebilir. Ancak bu süreler kesin değildir; bazı boşanma davaları tek celsede biter.         

Çekişmeli boşanma kaç yıl sürüyor?

Çekişmeli boşanma davası, dava dosyasındaki deliller, iddialar ve talepler, incelenmesi gereken konular ve bilirkişi incelemesi gerekip gerekmediğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle 1.5 sene kadar sürer. İlk derece mahkemesinde 1.5 sene sürebilecek olan çekişmeli boşanma davasının istinaf aşamasında en az bir sene daha sürmesi beklenir. Dolayısıyla genel anlamda çekişmeli boşanma davasının neticelenmesi yaklaşık 2.5 sene kadar sürebilir.

Çekişmeli bosanma davası nasıl kazanılır?

Çekişmeli boşanma davasının kazanılması için usul ve kanunda belirlenen sürelere son derece önem vermek gerekir. Özellikle usulen hak kayıplarının önlenmesi hayati bir meseledir. Nitekim usulden dolayı, haklıyken ve haklılığı apaçık gösteren bir delil mevcutken, bu delili kullanma hakkını kaybetmek mümkün olabilmektedir.

Bununla birlikte dava dilekçesinin sunumu aşamasında belirlenecek talep ve iddiaların iyi belirlenmesi, dava stratejisinin iyi saptanması, karşı tarafın ileri sürebileceği argümanlara karşı hazırlık yapılması ve en önemlisi hangi iddianın delillerle desteklenip desteklenemeyeceği gözetilmelidir.

Talep ve iddialarını süresinde ve usulüne uygun bir biçimde sunarak yeteri kadar net ve açık delille destekleyen taraf boşanma davasının kazananı olabilir. Çekişmeli boşanma davası avukatı tüm bu hususlara dikkat ederek davayı takip eder. 

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?

Çekişmeli boşanma davasının düşmesi; tarafların davadan vazgeçmeleri, feragat etmeleri veya davacı tarafın davayı takip etmemesi, yani duruşmalara katılmaması halinde olur. Davacının veya davacı avukatının mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmaması halinde, eğer davalı taraf da davayı takip etmek istemez ise, dava dosyası işlemden kaldırılır. 3 ay içinde dosya yenilenmezse çekişmeli boşanma davası düşer.

Çekişmeli boşanma davası ücreti

Çekişmeli boşanma davası için harç, masraflar ve boşanma avukatı ücreti ödenmelidir. Her yıl devlet tarafından açıklanan 2023 yılı boşanma davası masraf ve harçlar toplamı yaklaşık 1000 TL tutarındadır. Ancak boşanma davasına konu taleplere göre ek harçlar gerekebilir. Boşanma davası en az avukatlık ücreti de kanun ile belirlenmiş olup, 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile asgari olarak 17.900 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Yerel barolar Asgari Ücret Tarifesi yanında kendi tarifelerini de yayınlarlar; avukatlar genellikle bu iki tarifeyi de dikkate alarak makul bir ücret belirlerler. Çekişmeli boşanma davası avukatı dosya için alacağı ücreti belirlerken dava için harcayacağı süre ve zamanı dikkate alır. İstanbul boşanma avukatları genellikle 2024 İstanbul Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre 78.000 TL + KDV ücret belirlemektedir. Dava sonunda tazminat vs. alınması durumunda 78.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15'inden az olmamak üzere avukatlık ücreti belirlenir. 

Çekişmeli Boşanma Davası