Kiracı Tahliye

Yasal Uyarı

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumlarda Tahliye Edebilir?

Kiraya veren tarafından kiracının tahliye edilmesi mümkündür:

 1. Kira ilişkisinin en az 11 yıl devam etmesi
 2. Kiraya veren ve yakınlarının ihtiyacı
 3. Kiralanan taşınmazda tadilat yapılması
 4. Yazılı tahliye taahhütnamesi
 5. İki haklı ihtar nedeniyle
 6. Temerrüt nedeniyle başlatılan icra takibinde kira bedelinin ödenmemesi
 7. Kiracı veya eşinin başka bir taşınmazının bulunması
 8. Önemli sebeplerin varlığı
 9. Kiracının iflas etmesi

Kiracı Tahliye

Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir? 

Kira ilişkisinin 10 yılı aşması, kiraya veren ve yakınlarının ihtiyacı, kiralananda tadilat yapılması, kentsel dönüşüm, yazılı tahliye taahhütnamesi olması, haklı ihat gönderilmesi, temerrüde düşülmesinde icra takibi başlatılması, kiracının başka taşınmazının olması, kiracının iflası ve diğer önemli sebepler ile kiracı tahliye edilebilir.

Kiracı Tahliye Sebepleri

Tahliye davası için aranan kiracı tahliye sebepleri 6 başlık altında düzenlenir:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye
 • Yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye
 • Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye
 • Yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye
 • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutu bulunması nedeniyle tahliye

TBK m. 354 hükmü uyarınca dava sebeplerinin kiracı aleyhine değiştirilmesi yasaktır. Dolayısıyla tahliye davasında tahliye sebepleri ancak kanunda belirtilenler ile sınırlıdır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

TBK m. 350 hükmünde sayılan kiraya verenin yakınlarının kiralanan taşınmaza ihtiyaç duyması halinde kiraya veren, tahliye davası açarak kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir.

Konut Gereksinimi Nedir?

Konut ihtiyacı yalnızca ikamete münhasır kabul edilmemektedir. Aksine kiraya verenin yaşayış tarzına, hayat şartlarına ve sosyal durumuna göre belirlenir.

Örneğin; kiraya verenin sağlık durumunun kiralanan eve geçmeyi gerektirmesi, kiraya verenin oturmakta bulunduğu yerin konut ihtiyacını karşılayamaması, kiraya verenin eşinin ayrı yaşamayı talep etmesi ihtiyaç nedenidir.

Yeniden Kiralama Yasağı Nedir?

3 yıl geçmedikçe, gereksinim amacıyla tahliye edilen kiralananı, kiracıdan başkasına kiralamak yasaktır (TBK m. 355).

Kiraya veren yeniden kiralama yasağına aykırı davrandığı takdirde, haksız tahliye nedeniyle kiracının tazminat talebi ileri sürme hakkı bulunmaktadır. Kiracıya ödenecek tazminat, son kira yılında ödenen 1 yıllık kira bedelinden az olamaz.

Kiraya Verenin Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye

Kiraya veren kişinin kendisi, eşi, üstsoyu, altsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut olarak kiralananı kullanma ihtiyacının bulunması tahliye sebebidir.

İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliye şartları şunlardır:

 1. Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kiralananı konut olarak kullanma gereksiniminde olması gerekir.
 2. Kiralananı konut olarak kullanma ihtiyacının gerçek olması gerekir.
 3. Tahliye davasının belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden ve belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine veya fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açılmış olması gerekir.

Kiraya Verenin İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye

Kiralananın kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler bakımından işyeri olarak kullanılması ihtiyacı bulunması tahliye sebebidir.

İşyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye şartları şunlardır:

 1. Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kiralananı işyeri olarak kullanma ihtiyacında olması gerekir.
 2. Kiralananı işyeri olarak kullanma gereksiniminin gerçek olması gerekir.
 3. Tahliye davasının belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden ve belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine veya fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açılmış olması gerekir.

Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye

İhtiyacı nedeniyle yeni ev sahibi, kiracı tahliye davası açarak kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Ancak kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi halinde yeni malik bu haktan yararlanamaz.

Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye için aranan şartlar şunlardır:

 1. Bir kimsenin kiradaki taşınmazın mülkiyetini sonradan edinmiş olması gerekir.
 2. Yeni malikin, kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksiniminin ispatlanmış olması gerekir.
 3. Yeni malikin edinim tarihinde itibaren 1 ay içinde kiracıdan yazılı bildirim ile konut ya da işyeri gereksinimi dolayısıyla kiralananı tahliye etmesini talep etmesi gerekir.
 4. Yeni malikin edinim tarihinden itibaren 6 ay sonra tahliye davasını açmış olması gerekir.

Kiralanan ev satıldığında kiracının tahliye süresi, kira sözleşmesinin bitimine 6 aydan uzun süreli ise 6 aydır.

Kiralananın Yeniden İnşa veya İmarı Sebebiyle Tahliye

Kiralananda tadilat yapılması gerekmesi ve bu esnada kiralananın kullanımının imkânsız olması tahliye sebebidir. Tadilat nedeniyle tahliye içinin aranan şartlar şunlardır:

 1. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekir.
 2. Yapılacak tamir, genişletme veya değiştirme faaliyeti esnasında taşınmazın içinde oturmanın veya çalışmanın imkansızlaştığının anlaşılması gerekir.
 3. Kiralananı yeniden inşa veya esaslı onarımı sebebiyle tahliye davasının, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açılmış olması gerekir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye

Kiracı tarafından kiralananın belirli bir tarihte boşaltılacağına ilişkin taahhütte bulunulan tek taraflı beyana “yazılı tahliye taahhüdü (kiracı tahliye sözleşmesi)” denmektedir. Kiraya veren, geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunması durumunda kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi geçerliliği bakımından aranan şartlar şunlardır:

 1. Tahliye taahhüdünü bizzat kiracının yapması gerekir.
 2. Tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekir.
 3. Tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden sonra verilmiş olması gerekir.

Kiracı tarafından imzalanan bir tahliye taahhütnamesi var kiracı çıkmıyor ise kiraya veren, tahliye taahhüdünde gösterilen tarihten başlayarak 1 ay içinde icra takibi başlatarak ya da tahliye davası açarak kiralananı boşaltabilir.

Kira sözleşmesinin başlangıcında verilmiş tahliye taahhütnamesi “tazyik ve ikrah altında” verilmiş olması ihtimali bulunduğu için geçersiz sayılmaktadır.

Kiralananın teslimi anında taahhüt verilmesine rağmen taahhüde teslimden sonraki bir tarihin atılması, kanuna karşı hile teşkil ettiğinden taahhüt geçersizdir. Bu durumun ispat külfeti kiracı üzerindedir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda mı diye bakıldığında, kiracı bakımından böyle bir zorunluluk yoktur.

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye

Kiraya veren, kiracının kira bedelini ödeme noktasında temerrüde düşmesini belli şartlarda tahliye sebebi olarak kabul etmiştir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye için aranan şartlar şunlardır:

 1. Kiracıya kira bedelini ödememesinden dolayı haklı ihtar yapılmış olması gerekir. İhtar, 1 kira yılı içinde farklı aylara ait olmalıdır.
 2. İhtarın yazılı olması ve hangi vadeye ait kira bedelinin istendiğinin belirtilmesi gerekir.
 3. İki haklı ihtarın yapılmış olması gerekir.
 4. Kira süresinin sonunu takip eden 1 ay içinde tahliye davasının açılmış olması gerekir.

Kiracının veya Birlikte Oturduğu Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Varlığı Sebebiyle Tahliye

Kiracı veya eşinin konut sahibi olması halinde tahliye için gerekli şartlar şunlardır:

 1. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin bir konutunun bulunması gerekir.
 2. Konutun aynı ilçe veya belde sınırları içinde olması gerekir.
 3. Konutun kiracının kullanmasına elverişli bulunması gerekir.
 4. Kiraya verenin kira sözleşmesinin kurulması sırasında durumu bilmemesi gerekir.
 5. Kiraya verenin sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içerisinde tahliye davası açması gerekir.

Önemli Sebeplerin Varlığı Halinde Kiracı Tahliyesi

Kira sözleşmesinin devam etmesi her iki taraf için de çekilmez hale gelmesine neden olan önemli sebepler mevcut ise hem kiraya veren hem de kiralayan fesih bildirim sürelerine uyarak kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiraya veren, kiracı fesih bildirimine uymadığı takdirde tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde Kiracı Tahliyesi

Kiracı tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde kiraya veren yazılı bir ihtarname ile kiracıya 30 günlük bir süre tanıyarak fesih bildiriminde bulunabilir.

İflas Eden Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmesi süresince kiracı iflas ettiği takdirde kiraya veren, henüz muaccel olmamış kira bedelleri için güvence verilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kiracı tarafından güvence verilmediği takdirde kiraya veren sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

10 Yıllık Kiracı Tahliyesi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, sürenin dolması sözleşmenin kendiliğinden sona ermesini sağlamaz. Kira sözleşmesi kiracı tarafından feshedilmediği takdirde sözleşme 1 yıl uzamaktadır.

Ancak TBK m. 347 hükmü uyarınca kira sözleşmesi 10 defa uzadıktan sonra kiraya verene sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmaktadır.

Kira sözleşmesinin 10. uzama yılını takip eden her yeni kira yılından 3 ay öncesine kadar kiracıya yazılı bir ihtarname göndermek suretiyle bildirimde bulunmak koşuluyla tahliye talep etme hakkına sahiptir.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Kira bedelini ödemeyen kiracı karşısında kiraya veren “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” veya “tek ihtar ile tahliye” yoluna başvurabilir.

Tek ihtar ile tahliyede kira bedeli, yan giderler veya aidat ödemeyen kiracı tahliye davası açılmaksızın icra takibi başlatılmaktadır.

Tek ihtar ile tahliyenin gerçekleşmesi için kiraya veren yazılı bir ihtarname göndermiş olmalıdır. Uygulamada “7/30 İhtarı” olarak anılan ihtarname, en az 30 günlük süre içinde giderler ödenmediği takdirde sözleşmenin feshedileceği ihbarını içermelidir.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye ve tek ihtar ile tahliye arasındaki farklar şu şekildedir:

 • İki haklı ihtar ile tahliye TBK’da konut ve çatılı işyeri kiraları için özel olarak düzenlenmiştir. Tek ihtar ile tahliye TBK’da adi kira sözleşmelerinde düzenlenmiştir.
 • İki haklı ihtar ile tahliyede kiraya veren, kiracıya süre vermek zorunda değildir. Tek ihtar ile tahliyede kiraya veren, kiracı tahliye süresi en az 30 gün olmak zorundadır.
 • İki haklı ihtar ile tahliye sulh hukuk mahkemesinde görülür. Tek ihtar ile tahliye icra hukuk mahkemesinde görülür.
 • İki haklı ihtardan sonra kiranın ödenmesi halinde dahi tahliye mümkündür. Tek haklı ihtar halinde kira bedeli ödenir ise tahliye mümkün değildir.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını düzenli ödeyen kiracıya karşı, kiraya veren, sulh hukuk mahkemesinde “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açmalıdır. Davada; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin ihtiyacı nedeniyle kiralanan taşınmazın tahliye edilmesi zorunluluğu ispatlanmalıdır.

Çünkü kira bedelini düzenli ve eksiksiz olarak ödeyen kiracı aynı zamanda aidat, küçük tamirat bedeli gibi yan giderleri de tam olarak ödüyor ise kiraya veren temerrüt olgusuna dayanarak tahliye davası açamaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kira Tahliyesi Ne Demek?

Kiracının tahliyesi, kira sözleşmesi ile kiracıya bırakılan kiralananı kullanma ve yararlanma hakkının kiraya verene iadesinin sağlanması demektir. Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen sebeplerin gerçekleşmesi halinde kiracının tahliyesi sağlanmakta ve kiralanan taşınmaz boşaltılmaktadır.

Ev Sahibi Kiracıyı Kendim Oturacağım Diye Çıkarabilir Mi?

Kiraya veren kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir. Bunun için sulh hukuk mahkemesinde “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açmalıdır. Davada ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu ispatlaması beklenmektedir.

İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliye edildikten sonra kiraya veren aleyhine 3 yıl boyunca “yeniden kiralama yasağı” söz konusu olmaktadır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

İhtiyaç nedeniyle açılan tahliye davalarında ortalama 3 ay içinde karar verilmektedir.

5 Yılı Dolduran Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira sözleşmesinin sona ermesi bakımından kira ilişkisinin 5 yılı aşması önem arz etmemektedir. Kira sözleşmesinin 10. uzama yılına dek kiralayan, sürenin bitimi nedeniyle sözleşmeyi feshedemez.

Kira sözleşmesinin 5. uzama yılının dolması kira bedelinin tespiti davası bakımından önem arz etmektedir. Bu durumda kiraya veren, emsal kira bedelleri uyarınca kira bedeli isteme hakkına sahiptir.

Ev Sahibi Kiracıyı Zorla Evden Çıkarabilir Mi?

Ev sahibi kiracıyı zorla evden çıkaramaz. Kiracının tahliyesi için geçerli haller kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Kiracıyı tahliye etmek isteyen kiralayan bu hallerden birine başvurmak zorundadır.  

Kiracı Kaç Ay Sonra Çıkarılabilir?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşme süresinin dolmasından itibaren sözleşme kendiliğinden uzamaktadır. Kiraya veren sürenin bitimine dayanarak sözleşmeyi en erken 10. uzama yılının dolmasından itibaren kullanabilir.

Ancak kanunda öngörülen tahliye sebeplerinin oluşması halinde süre sınırı aranmamaktadır. Söz konusu nedenlerden herhangi birinin varlığı halinde kiracı tahliye edilir.

Kiracıyı Kolay Ve Sorunsuz Bir Şekilde Nasıl Tahliye Edebilirim?

Kiracının tahliye edilmesi bakımından birçok hukuki yöntem bulunmaktadır. Her somut olayın kendine özgü niteliğine göre yasal düzenlemelerden hangisinin şartlarının oluştuğu titizlikle belirlenmelidir. Aksi takdirde sürecin çok uzaması ya da hak kaybı yaşanması riski bulunmaktadır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkarabilir Mi?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden uzamaktadır. Dolayısıyla kiralayan, kira sözleşmesinin süresinin bitimine dayanarak tahliye talep edemez. Sürenin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı yalnızca kiracıya tanınmıştır.

Kiraya veren yalnızca kanunda sınırlı olarak sayılan hallerde kiracının tahliyesini talep edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Var Kiracı Çıkmıyor Ne Yapabilirim?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma yolunun doğrudan mümkün olması için taahhüt edilen tarihte kiracının evi boşaltması gerekmektedir.

Ancak kiracının direnmesi halinde tahliye mümkün olmaz. Bu durumda tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır diye bakıldığında, kiraya veren taahhüt tarihinden 30 gün öncesine kadar tahliye davası açarak ya da icra takibi başlatarak kiracının tahliyesini sağlayabilir.

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının tahliyesinde en hızlı yol, tahliye talebiyle icra takibi başlatmaktır. Kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya yapılacak yazılı bir ihtarname ile en az 30 gün süre verilerek kira bedelini ödemesi gerektiği ihbar edilir. Kiracı verilen mehil içinde borcunu ödemediği takdirde icra takibi başlatılarak kısa süre içinde tahliye gerçekleştirilir.

Kiracı Tahliye Davası 

Tahliye Davası

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kanunda öngörülen sebeplerin varlığı halinde kiracı veya kiraya veren sözleşmeyi bildirim yoluyla sona erdirmez. Kira sözleşmesinin sona ermesi için mahkeme kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için açılan dava “kiracı tahliye davası”olarak adlandırılmaktadır.

Tahliye davası sonucunda verilen mahkeme kararı kira sözleşmesini sonlandırmaktadır. Dolayısıyla tahliye davası “bozucu yenilik doğurucu dava” niteliğindedir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?   

Tahliye davası mahkemenin iş yoğunluğuna, dosyanın niteliğine, kiracı tahliye kararına itiraz bulunmasına ve somut koşullara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1,5 yıl sürmektedir. Kiracı, tahliye kararını temyiz ederse bu süre 1,5 yıl uzamaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları  

Kiracı tahliye davasında, yargılama masrafları 800 TL tutarındadır.

Tahliye Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Tahliye davası, davalının yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesinde açılır. Tahliye davası taşınmazın aynına ilişkin bir dava niteliğinde olmadığından taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili değildir.

Kiracı Tahliyesi İçin Avukat Ne Yapabilir?

Kiracının tahliyesi bakımından Türk Borçlar Kanunu birçok alternatif sunmuştur. Kira geliri kaybı yaşanmaması, zaman kaybına uğranmaması ve pratik çözümler geliştirilmesi için profesyonel kira avukatlarından yardım alınması önem arz etmektedir. 

Nitekim, taleple bağlılık ilkesinin geçerli olduğu yargılamalarda, somut kira ilişki doğru analiz edilerek tahliye sebebi bakımından hukuki vasıflandırma yanlış yapıldığı takdirde tarafların hak kaybına uğraması kaçınılmazdır. Ayrıca, sürelerin kaçırılması, ihtarnamelerin zamanında gönderilmemesi veya yanlış hukuki dayanak uyarınca gönderilmesi hak kaybına yol açabilir.

Kiracı Tahliye Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine

Davacı: A.B. (T.C. Kimlik No: 1314)

Adresi:

Muris: B.B. (T.C. Kimlik No: 2341)

Adresi:

Konu: Tahliye talebimizdir.

Açıklamalar:

1-) Davacı maliki bulunduğu konut bakımından davalı ile kira sözleşmesi akdetmiştir. İlgili sözleşme 11/12/2021 tarihinden itibaren aylık 7.000,000 TL kira bedeli olarak geçerli olmak kaydıyla düzenlenmiştir.

2-) Ancak sözleşmenin süresi sona ermeye yakın olan 01/11/2022 tarihinde, noterlik kanalıyla sözleşmenin yenilenmeyeceği bildirilmiş ve sürenin sona erdiği gün kiralananın tahliye edilerek anahtar teslimi yapılması ihtarında bulunulmuştur.

3-) Kira sözleşmesinin yüklediği yükümlülüklere uyulmayarak sözleşme hükümleri ihlal edilmiştir.

Hukuki Nedenler: TBK ve sair yasal mevzuat.

Hukuki Deliller: Kira sözleşmesi, ihtarname, tanık, yemin, bilirkişi ve ilgili sair deliller.

Sonuç ve İstem: 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Pınar Denktaş

Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

Beyoğlu (122) Noterliğine

İhtar Eden:

Vekili:

Muhatap:

Konu: Kira bedelinin ödenmesi ve tahliye ihtar ve ihbaratıdır.

Açıklamalar:

1- Sayın Muhattap, mülkiyeti müvekkilime ait olan Şişli İstanbul adresindeki konutta 01/12/2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık 22.000 TL bedel karşılığında kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2- Kira sözleşmesi uyarınca kira bedelinin her ayın 1’inde tarafıma ait bulunan 3424343201938677 IBAN no’lu banka hesabına yatırılması gerekmekte olup 2022 yılı Ekim ayına ait kira bedeli ödenmemiştir.

3- İşbu ihtarnameyi tebliğ aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde kira bedelini ödemenizi, aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca aleyhinize tahliye davası açacağımı ve masraflarının tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Avukat Pınar Denktaş

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

Beyoğlu (124) Noterliğine

İhtar Eden:

Vekili:

Muhatap:

Konu: Konutun tahliyesi talebimizdir.  

Açıklamalar:

1- Sayın Muhattap, mülkiyeti müvekkilime ait olan …. adresindeki konutta …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık … TL bedel karşılığında kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2- Kira ilişkisinin 10 yılı aşkın süredir devam ettiği gözetilerek TBK m. 347/2 hükmü uyarınca işbu konutu ivedilikle tahliye etmenizi, aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca aleyhinize tahliye davası açacağımı ve masraflarının tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Avukat Pınar Denktaş

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.