Tahliye Taahhütnamesi

Yasal Uyarı

Tahliye taahhütnamesi; kiracının kiralananın tesliminden sonra yazdığı bir taahhütnamedir. Burada, kiracı belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğini kiraya verene taahhüt etmektedir. Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre işyeri veya konut kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklı sebeplerle sona erdirilmesi nedenlerinden biridir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kira tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından kiralananın tesliminden sonra verilen bir yazılı beyandır. Bu taahhütname tek taraflı bir beyan şeklinde hazırlanır. Kiracı, tahliye taahhütnamesi vererek kiralananı taaahhütnamede yazan tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt eder.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Kiracı tahliye taahhütnamesi mevcut ise taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmak zorundadır. Eğer kiracı bu tarihte kiralananı boşaltmazsa kiraya veren hukuki imkanlara başvurarak kiracıyı kiralanandan çıkarabilir:

 • Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde tahliye davası açabilir.
 • Kiraya veren, kiracının kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde icra dairesinde tahliye talepli icra başlatabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli Olur?

Türk Medeni Kanununun 352. maddesine göre kira tahliye taahhütnamesi geçerliliği için aşağıda sayılan şartlar mevcut olmalıdır.

 • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Taraflar isterse düzenleme şeklinde veya noter onaylı tahliye taahhütnamesi yapabilirler.
 • Bizzat kiracı tahliye taahhüdünde bulunmalıdır.
 • Kira sözleşmesinin yapılmasından özellikle de kiralanın tesliminden sonra tahliye taahhüdü verilmiş olmalıdır.
 • Tahliye taahhüdü kiralananı boşaltma tarihini içermelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçersiz Olur?

 • Tahliye taahhütnamesi yazılı yapılmalıdır; eğer yazılı olarak yapılmamışsa geçersiz olur. Çünkü yazılılık şekli, geçerlilik şartıdır.
 • Tahliye taahhüdünde bulunan bizzat kiracının kendisi olmalıdır. Kiracının yakınları, eşi veya çocuklarının kiracı taahhütnamesi verirse, geçersizdir. Kiracının vekilinin tahliye taahhüdünde bulunabilmesi için açıkça vekaletnamede özel yetki gerekir. Bu halde kiracının vekili de tahliye taahhüdünde bulunabilir. Kiracılar birden çoksa tahliye taahhüdü hepsi tarafından verilmelidir.
 • Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sözleşmenin yapılmasından önce verilmiş ise geçerli değildir. Bunun sebebi konut ve işyeri ihtiyacında bulunan kiracının kiraya verenin baskısı altında özgür iradesini kullanmadan tahliye taahhüdü vermiş olmasıdır. Dolayısıyla işyeri veya konut tahliye taahhütnamesi kiralananın tesliminden sonra yapılmış olmalıdır.
 • Yargıtay, kiraya verenin her yıl yenilenen kira sözleşmelerinde sonraki yıllar için aldığı kiracı tahliye taahhütnamesine dayanmasını hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmektedir.
 • Tahliye taahhüdünde boşaltma tarihi belirtilmelidir eğer tarih belirtilmemişse tahliye taahhütnamesi geçersiz olur. Yargıtay, boşaltma tarihi olarak herhangi bir ayın gösterilmesi halinde bundan ayın son günü anlaşıldığını belirtmiştir.
 • İrade sakatlığı ile tahliye taahhütnamesi verilmesinin yaptırımı iptal edilebilirliktir. Tahliye taahhütnamesi hata, hile veya korkutma halleri nedeniyle irade sakatlığı ile verilmişse iradesi sakatlanan kiracı yanılma veya aldatmayı öğrendiği tarihten ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 1 yıl içerisinde taahhüt ile bağlı olmadığını bildirmez ise tahliye taahhütnamesi geçerli olur. Kiracı kira taahhütnamesini iptal ettiğini 1 yıl içerisinde bildirirse tahliye taahhütnamesi geçersiz olurken bu süre içinde bildirmezse geçerli olacaktır.
 • Geçerli bir tahliye taahhütnamesi kiraya veren ve kiracının anlaşması ile hükümsüz hale getirilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Kaç Ay Sürer?

Kiracı, kiralananı belli bir tarihte tahliye etmeyi yazılı olarak üstlenirse, o tarihte kiralananı tahliye etmelidir. Aksi halde, kiraya veren, yazılı tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir. Tahliye talebi yetkili icra dairesine veya mahkemeye yapılır.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak İcra İle Tahliye

Kiraya verenin icra takibi yoluna başvurmayı tercih etmesi halinde taşınmazın tahliye edileceği taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatması gerekir. İcra takibi başlatılması halinde icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslim edilmesi ihtarını içeren bir ödeme emri gönderir. Kiracı ödeme emrine tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde kiraya veren icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını ya da genel mahkemede tahliye davası açabilir. İtiraz edilmemesi veya itirazın kaldırılması halinde icra müdürlüğünce taşınmaz zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir. Bu süreç yaklaşık altı - sekiz ay sürebilir.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Dava ile Tahliye

Kiraya veren dava açma yolunu tercih ederse, taşınmazın tahliye edileceği taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekir. Tahliye kararı alınması makul olarak ortalama 15-16 ay sürmektedir. Mahkeme davanın kabulüne karar verirse kiraya veren, kiracı aleyhine tahliye talepli ilamlı icra takibi başlatabilir. İcra takibi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmez. Kiracının ilamlı icra takibine itiraz etmesi icra takibini durdurmaz.

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiraya veren, kiracıyı tahliye etmek için icra takibi veya dava yoluna başvurabilir. Kiracı en hızlı, tahliye talepli icra takibi başlatılarak tahliye edilir. Çünkü icra takibi hızlı ve pratik bir yoldur. Zira dava yolu süre bakımından daha uzun sürmektedir.

Tahliye Taahhüdü Varsa İhtara Gerek Var Mı?

Kiracı tahliye taahhüdünde bulunmuşsa ihtara gerek yoktur. Geçerli bir tahliye taahhüdü, kiracının ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve herhangi bir şart ileri sürmeksizin kiralananı belirtilen tarihte boşaltacağı anlamına gelir. Bu sebeple kiraya veren, ihtara gerek olmaksızın belirtilen tarihte kiralanan boşaltılmadığı takdirde bu tarihten itibaren 1 ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kiracının tahliyesini sağlayabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Verdim Ne Yapmalıyım?

Kanunda belirtildiği üzere kiracı, tahliye taahhütnamesinde yazılı olarak belirttiği tarihte taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Bu sebeple tahliye taahhütnamesi veren kiracı tahliye taahhütnamesinde yer alan tahliye tarihinde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Kiracı bu tarihte taşınmazı boşaltmazsa kiraya veren, tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açarak veya icra dairesine başvurarak taşınmazın tahliyesini sağlayabilir.

Tahliye Taahhüdü Sözlü Olur Mu?

Tahliye taahhüdü geçerlilik şekli olarak yazılı şekle tabidir. Tahliye taahhüdü yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bu sebeple tahliye taahhüdü sözlü olmaz ve sözlü tahliye taahhüdü geçerli kabul edilmez.

Tahliye Taahhütnamesi İle Evden Çıkarma Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye taahhütnamesinde belirttiği tahliye tarihinde kiralanan taşınmazı boşaltmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde kiraya veren tahliye edilmesi gereken tarihten başlayarak 1 ay içerisinde icra dairesine veya mahkemeye başvurmak suretiyle kiralanan taşınmazın boşaltılmasını sağlayabilir.

Tahliye talepli icra takibi yapılması halinde icra dairesi 15 gün içinde taşınmazın boşaltılması için kiracıya bir ödeme emri gönderir. Kiracı bu sürede taşınmazı boşaltırsa en geç 15 gün içinden kiracı evden çıkarılmış olur.

Kiracı ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir. Bu itiraz icra takibini durdurur. Bu halde kiraya veren icra takibinin devamını sağlamak için itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde işlem yapmalıdır. Burada, icra mahkemesinde itirazın kaldırılması veya 1 yıl içinde genel mahkemede itirazın iptali yoluna başvurabilir. Dolayısıyla kiracıyı evden çıkarma süreci uzamış olur.

Kiracının ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmemesi ve itiraz etmesi üzerine kiraya verenin itirazı kaldırması halinde icra müdürlüğü kiralanan taşınmazı cebren boşaltır. Bu şekilde süreç uzamamış olur ve kiracı evden çıkartılır.

Tahliye davası açılması halinde tahliye kararının alınması yaklaşık 15-16 ay sürmektedir. Tahliye kararının alınması sonucunda kiraya veren tahliye talepli ilamlı icra başlatır. Dolayısıyla tahliye davası açılması kiracıyı evden çıkarma sürecini uzatır. Kiracının ilamlı icra takibine itiraz etmesi halinde icra takibi durmaz.

Tahliye Davası Nerede Açılır?

Tahliye davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi; yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir. Davalının yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edileceği yerde de dava açılabilir.

Tahliye Kararı Kaç Ay Sürer?

Mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması, adli tatil, duruşma aralıklarının uzunluğuna göre dava süreleri farklılık göstermektedir. Bu sebeple tahliye davasının ne kadar sürede sonuçlanacağına dair kesin bir süre verilemez.

Tahliye davasının açılması ile dava dilekçesinin tensip zaptı hazırlanır. Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verilir. Ön inceleme duruşmasının günü ve saati taraflara tebliğ edilir ve duruşma gerçekleştirilir. Bu aşamalar toplamda yaklaşık 111 gün sürer.

Eksik delillerin toplanması ve ikinci duruşmanın yapılması 60 gün sürer. Toplanan deliller değerlendirilerek karar verilir. Bu aşama da yaklaşık 250 gün sürer.

Karar duruşması ve gerekçeli kararın yazılması ise 30 gün sürer.

Dolayısıyla tahliye kararı için makul olan süre yaklaşık 15-16 aydır. Avukatsız takip edilen tahliye davasında ise tahliye kararının alınması iki yıla yakın sürebilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Sona Erer?

Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde icra dairesine veya mahkemeye tahliye talebinde bulunmalıdır. Bir aylık süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Kiraya veren bu süre içerisinde tahliye talebinde bulunmazsa artık tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralanan taşınmazın tahliyesini isteyemez.

Kira sözleşmesinin başkaca herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tahliye taahhütnamesi kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Kiraya veren ile kiracının iradelerinin uyuşması ile kiracı tahliye taahhütnamesi hükümsüz kılınabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçerli Olur?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için kiralananın tesliminden sonra verilmiş olması, tahliye tarihinin belirtilmiş olması ve yazılı yapılmış olması gerekir. Söz konusu şartların yerine getirilmesi halinde tahliye taahhütnamesi verildiği andan itibaren geçerli olur.

Tahliye taahhütnamesinin tarihi, kira sözleşmesinin düzenlenmesi tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. Kira sözleşmesiyle birlikte veya kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten önce verilen tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Çünkü bu halde kiracının serbest iradesi ile tahliye taahhüdünde bulunduğundan söz edilemez. Yargıtay'ın uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi

Uygulamada boş tahliye taahhütnamesi çokça başvurulan bir yöntemdir. 

Boş tahliye taahhütnamesi nedir?

Kiraya verenler kira sözleşmesini imzalarken kiracıdan boş tahliye taahhütnamesi almaktadır. Kiracı sadece adını soyadını yazıp ve imza atmak suretiyle tahliye taahhüdünde bulunur. Kiraya veren kiracıyı çıkarmak istediğinde boş tahliye taahhütnamesini kendisi doldurur. Ardından, icra dairesi veya mahkemeye başvururarak kiracıyı tahliye eder.

Boş tahliye taahhütnamesi geçerli mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesine göre, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesine göre, ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.

Söz konusu maddeler uyarınca boş tahliye taahhütnamesinin kiralananın tesliminden önce verildiği, düzenleme ve tahliye tarihlerinin yazılmadan verildiği ve kiraya veren tarafından sonradan doldurulduğu kiracı tarafından ispatlanmalıdır. Bu hususlar ispatlanmadıkça boş tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilir.  Bu sebeple boş tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması taahhütnameyi geçersiz kılmaz.

Boş tahliye taahhütnamesi imzaladım ne yapmayalım?

Kiracı, kiraya verenin tahliye talebi ile karşılaştığında bu hususları ispatlaması gerekir. Aksi halde Yargıtay içtihatlarına göre bunun sonuçlarına katlanır.

Yargıtay içtihatlarına göre, kiracı tarafından taşınmazın tesliminden önce sadece imzalanıp boş olarak verilen tahliye taahhütnamesi, kiraya veren tarafından sonradan doldurulması halinde geçerli kabul edilir. Bu taahhüdün geçersiz kabul edilmesi için ispat yükü kiracı üzerindedir. Kiracı tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden önce düzenlendiği ve tarafların arasındaki anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulduğu iddialarını ispatlayamazsa, boş tahliye taahhütnamesi geçerli olur.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Hazırlamak Zorunda Mıdır?

Kiracı tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapılmasından ve taşınmazın teslim edilmesinden sonra kiracının herhangi bir zamanda yazılı olarak belirttiği tarihte taşınmazı boşaltma taahhüdünü içerir. Bu taahhüt taşınmaz kira sözleşmelerini sona erdiren sebeplerden biridir. Tahliye taahhüdünde bulanmak kiracının özgür iradesine bağlıdır. Bu sebeple kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlamak zorunda değildir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için geçerlilik koşullarının sağlanması gerekir. Tahliye taahhütnamesi doğurduğu sonuçlar nedeniyle çok önemli bir belgedir. Kira tahliye taahhütnamesi örneği 2023 aşağıdaki şekildeki gibi yapılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı (Taahhüt Eden): İsim Soyad ve TC kimlik no

Kiraya veren (Mal Sahibi): İsim Soyad ve TC kimlik no

Kiralananın Adresi: İstanbul

Taahhüt tarihi: 18.02.2023

Tahliye tarihi: 18.09.2023

Yukarıda açık adresi verilmiş olan halen kiracısı olduğum kiralananı belirttiğim tarihte tahliye edeceğimi, tahliyenin gecikmesi sonucunda mal sahibinin uğrayacağı zararlardan ve icrai takibat nedeniyle gerçekleşecek masraflardan sorumlu olacağımı yazılı olarak taahhüt ve kabul ediyorum.

Yukarıda yer alan kira tahliye taahhütnamesi örnek için Word ve PDF dosyalarına ulaşmak için:

Kiracı tahliye taahhütnamesi Word

Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF