Kira Sözleşmesi

kira sözleşmesi

Kira sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu dördüncü bölümde 299 - 378 maddeleri arasında düzenleme alanı bulmuştur. TBK m. 299’a göre: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira sözleşmeleri hem kiracıya hem de kiraya verene borç yüklemektedir. Bu kapsamda kiracının borcu bahse konu kiralananın bedelini ödemektir. Kiralayanın borcu ise yine sözleşmeye konu kiralananın kullanılmasını veya kullanmakla beraber ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmaktır. 

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 

Bu kapsamda kiraya veren sözleşmeye konu olan kiralananı belirtilen tarihte kullanıma elverişli vaziyette kiracıya teslim etmek zorundadır. Bu noktada kanunda konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiralananın kullanıma elverişli vaziyette teslim borcu kiracı aleyhine değiştirilemeyecektir.

Kiracının sözleşme kapsamında borcu ise kira bedelini ödemektir. Eğer sözleşmede kira bedelinin ödenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamışsa kiracı kira bedelini her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitimine ödeyecektir. Kiracının tek borcu bedel ödemek değildir. Bununla beraber kiracı kiralananı özenle ve sözleşmedeki kullanım şartlarına uygun olarak kullanmakla da yükümlüdür.

Borçlar Kanununda üç çeşit kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu sözleşmeler:

 • Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi
 • Adi kira sözleşmesi
 • Ürün (hasılat) kira sözleşmesidir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bu sözleşmenin yapılabilmesi için kanun özel şekil şartları düzenlememiştir. Dolayısıyla kira sözleşmelerinin yazılı veya sözlü yapılabilmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki her ne kadar kanun bir şekil şartı öngörmese de ilerde doğabilecek uyuşmazlıklarda ispat kolaylığının sağlanması için sözleşmelerin yazılı yapılması taraflara bu konuda kolaylık sağlayacaktır.

Kira sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli şekilde yapılabilmektedir. Yani taraflar isterlerse sözleşmeye bir süre yazmadan da kira sözleşmesi yapabileceklerdir. Süre konusu kira sözleşmesinin feshi noktasında büyük önem arz etmektedir. Zira belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesiyle beraber sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Konut ve İşyeri Kira Sözleşmesi

Konut ve işyeri kira sözleşmeleri kanunda 339/356 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konut genel hatlarıyla bir kimsenin içinde yatıp kalktığı, sürekli olarak barındığı ev, apartman dairesi gibi yer olarak tanımlanmaktadır. Yani konut kişinin özel yaşamını sürdürdüğü yerdir. İşyeri ise kişilerin ticari, sınai, ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğü mekan olarak tanımlanmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 339/356 maddeleri arasında düzenlenen işyeri kavramı sadece çatılı işyerlerini kapsamaktadır. Yani üstü açık çay bahçeleri, açık otoparklar gibi çatılı olmayan yerlerin kiralanması genel hükümlere tabi olacaktır. Bu konu Yargıtay ilamında da açıkça ifade edilmiştir. Şöyle ki:

“….6098 sayılı TBK.nun 339. ve devamı maddeleri konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanabilecek hükümler olup konut ve çatılı işyeri kirası kapsamında kalmayan kiralananlar için Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde tanımı yapılan genel hükümler (adi kira hükümleri) uygulanacağından…”(Yargıtay 6. HD., 2014/2404 K)

Tüm bu ifade edilenlerle beraber kiralan taşınmaz her ne kadar konut veya çatılı işyeri olsada kira sözleşmesi 6 ay veya daha az süreli ise bu halde de genel hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede aksi öngörülmemişse eğer kiracı kiralananın aydınlatma, ısıtma, su vb. giderlerine de katlanmakla yükümlü olacaktır.

Kira Sözleşmelerinde Depozito (Güvence)

Kira sözleşmelerinde uygulamada da sıklıkla karşılaşıldığı üzere güvence alınmaktadır. Ancak kanun koyucu sözleşme serbestisi ilkesine istisna getirerek güvence bedelinin  üç aylık kira bedelini aşamayacağını düzenlemiştir. Her ne kadar uygulamada güvence bedelleri elden verilsede kanun koyucu güvence bedelinin vadeli bir tasarruf hesabına yatırılması gerektiğini belirtmiştir. Böylelikle güvence bedeli bankada depo edilmiş olacaktır. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilecektir. Kiralayan, kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından üç ay içinde kiracıya karşı sözleşmeyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü olacaktır.

Kira Bedellerinde Artış 

Kira sözleşmelerinde kira bedelleri ile beraber her yıl uygulanacak artış oranı belirtilebilmektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Yani taraflar kira artış oranını sözleşmeyle kararlaştırmış olmak zorunda değillerdir. Tarafların sözleşmede belirttikleri kira artış oranı bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecektir. Bu oranı geçmiş olması halinde sözleşmedeki oran değil TÜFE oranı geçerli olacaktır.

2022 yılında ülkemizde mevcut ekonomik koşullar TÜFE’nin olağandışı artmasına sebep olmuştur. Bu öngörülemeyen koşullardan ötürü kiracılar çok yüksek kira artış oranlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Örneğin 2022 Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalama %54.69 olarak kaydedilmiştir. Kiracının kira bedelinin 4000 TL olduğu varsayımında yeni kira bedeli 6000 in üzerine çıkacaktır. Hal böyle iken kira artış oranlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapma zaruriyeti ortaya çıkmıştır. 11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan düzenleme yalnızca konut kiralarını kapsamaktadır. Yani çatılı işyeri kiraları bu yeni sınırlamadan muaf tutulmuştur. Kira artış oranına ilişkin getirilen kısıtlamaya göre kira artışları en fazla  %25 olarak uygulanacaktır. %25’lik sınır düzenlemenin yapıldığı tarih ile 01.07.2023 tarihi arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacaktır.

Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası

Tarafların kira bedelleri üzerinde anlaşamaması halinde kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin dava açılabilecektir. Bu davanın açılabilmesi için herhangi bir süre sınırı yoktur. Yani taraflar kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davayı her zaman açabileceklerdir. Davanın açılmasına ilişkin süre sınırı olmamasına rağmen dava sonucunda verilecek kararın hangi tarihten itibaren uygulanacağına ilişkin olarak davanın açıldığı tarih önem kazanacaktır. Şöyle ki eğer taraflar mahkeme tarafından belirlenecek kira bedelinin yenilenen kira döneminde uygulanmasını istiyorlarsa bu davanın yeni kira döneminin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açılması gerekmekte veya kiraya verenin bu süre içinde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerekmektedir.

Örneğin yeni kira dönemi 01.01.2021 tarihinde başlayacaksa taraflardan birinin kira bedelinin tespitine ilişkin davayı 01.01.2021 tarihinden itibaren en geç 30 gün önce açmış olması halinde mahkemece karar 05.08.2021 tarihinde verilmiş olsa bile verilen bu karar doğrultusunda belirlenen kira bedeli 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Kira bedelinin 3000 TL olması varsayımında yeni kira bedelinin de mahkemece 4000 TL olarak belirlenmesi halinde kiracı 01.01.2021 tarihinden itibaren kira bedeli 4000 TL imiş gibi eksik ödediği miktarı kiraya verene ödemek zorunda kalacaktır.

Normalde belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesiyle beraber sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Ancak konut ve çatılı işyeri kiralarında durum biraz farklıdır. Şöyle ki konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli kira sözleşmesinin varlığı halinde kiracı sürenin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesi halinde en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı yalnızca kiracıya tanınmış bir haktır. Kiraya verenin böyle bir halde sözleşmeyi sona erdirme hakkı yoktur.

 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Kira sözleşmeleri temelinde bir güven ilişkisi ile kurulmaktadır. Tarafların birbirlerine, ödeme güçlerine, sözleşmeye itimat edeceklerine dair güvenlerinin kalmaması hallerinde kanun koyucu fesih bildirimi ile kira sözleşmesi feshi hallerini düzenlemiştir. Ancak bu fesih çok sıkı şartlara bağlanmıştır. Yani taraflar ‘ben artık sana güvenmiyorum’ diyerek kira sözleşmesinin feshi isteminde bulunamayacaklardır. Üstelik sıkı şartlarla beraber kiraya verenin çok sınırlı sebeplerle sözleşmeyi feshedebileceği düzenlenmiştir.

Taraflar arasında akdedilmiş bir kira sözleşmesinin varlığında sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın aklında kira sözleşmesi feshi nasıl yapılır sorusu gelmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki fesih için bir fesih bildirimi gerekecektir ve bu fesih bildiriminin yazılı yapılması gerekecektir.

Kiraya veren belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ancak kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeye son verebilecektir. Yani aslında kural olarak kiraya verenin sözleşmeyi fesih hakkı bulunmamaktadır. Ancak 10 yıllık uzama süresi dolmuşsa, bu 10 yılı izleyen her uzama yılının bitiminden itibaren en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecektir.

Kira Sözleşmesi Fesih Örnekleri

Örneğin;

 • 01.01.2000 tarihinde imzalanan bir sözleşme olduğunu varsayalım
 • Sözleşme süresi taraflarca 2 yıllık olarak belirlenmiş olsun
 • 01.01.01.01.2002 tarihinde sözleşme süresi bitmiş ve kiracı bildirimde bulunmamış ise sözleşme uzamış sayılacaktır.
 • 10 uzama yılından sonra yani 01.01.2012 tarihinden itibaren gelecek uzama yılının bitiminden 3 ay evvel yani 01.01.2013 tarihinden 3 ay evvel 01.10.2013 tarihinde fesih bildiriminde bulunularak sözleşme sona erdirilebilecektir.

Görüleceği üzere ev sahibi kira sözleşmesi feshi son derece zordur kanun koyucu kira sözleşmelerinde genel olarak kiracıyı koruyucu hükümler getirmiştir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiraya verenin fesih hakkı zorlu şartlara bağlanmış olmakla beraber kiracı her zaman belirsiz süreli kira sözleşmesini fesih bildirimi ile feshedebilecektir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman fesih hakkına sahip olsa da fesih bildirim sürelerine uymak zorundadır.  Fesih bildirim süresine göre kiracı kira sözleşmesini altı aylık kira dönemi sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilecektir.

Örneğin;

 • 01.01.2020 tarihli belirsiz süreli kira sözleşmesinin olduğunu varsayalım.
 • Kiracı kira sözleşmesini feshetmek isterse kira süresi altı aylık dönemlere bölünür.
 • Yani birince altı aylık dönem 30.06.2020 ikinci altı aylık dönem 30.12.2020 olacaktır.
 • Altı aylık dönemlerden 3 ay önce kiracının fesih bildiriminde bulunması gerekmektedir.
 • Son halde kiracı ikinci altı aylık dönemde kira sözleşmesini feshetmek istiyorsa en geç 30.09.2020 tarihinde fesih bildiriminde bulunmuş olması gerekmektedir.

Belirli süreli kira sözleşmesinin feshi belirsiz süreli sözleşmenin feshine göre biraz farklıdır. Şöyle ki belirli süreli kira sözleşmesinde kiraya verenin fesih hakkı bulunmamaktadır.(olağanüstü haller saklıdır.) Kiracı ise belirli süreli sözleşmeyi sözleşmenin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Yani kiracının kira sözleşmesi feshi ihbar süresi 15 gündür.

Örneğin;

 • 01.04.2020 tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesinin olduğunu varsayalım.
 • Kiracı kira sözleşmesini feshetmek isterse bir yıllık sürenin bitiminden yani 01.04.2022 tarihinden en az 15 gün önce kiraya verene bildirimde bulunmak zorundadır.
 • Bu halde kiracı en geç 15.03.2022 tarihine kadar kiraya verene fesih bildiriminde bulunmak zorundadır.

Fesih bildirimi için süre öngörülmesi kiraya verenin zor duruma düşmesini engelleme amacı taşımaktadır. Çünkü belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracının fesih bildiriminde bulunmaması halinde sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır. Sözleşmenin 1 yıl daha uzayacağını düşünen kiraya verenin bir anda fesih ile karşı karşıya kalıp ekonomik açıdan zora düşmesinin engellenmesi, en azından 15 günlük süre içerisinde yeni kiracı bulabilmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak kira sözleşmesinin erken feshi kiracı için fesih bildirim sürelerine uymak kaydıyla mümkün olacaktır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitmeden Kiracı Evden Çıkabilir Mi?

1 yıllık kira sözleşme feshi kiracı açısından mümkün olmakla beraber kiraya veren için mümkün değildir. Kiracı 1 yıllık kira sözleşmesini her zaman feshedebilir. Ancak bu halde fesih bildirimine ilişkin sürelere uymak gerekmektedir. 1 yıllık kira sözleşmesi feshi halinde kiracı sözleşme bitiminden en az 15 gün önce kiraya verene bir bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde sürenin geçmesinin ardından kiracı sözleşmeyi feshetmiş olacaktır.

Fesih mümkün olmakla beraber belirtilen süreden önce fesih veya bildirim sürelerine uyulmadan yapılan fesih kiraya veren için ekonomik zararı beraberinde getirebilecektir. Zira kiraya verenin konuta hemen kiracı bulması mümkün olmayabilecektir. Bu halde kiracı yeni kiracı bulunana kadar szöleşmeye bağlı olmaya devam edebilecektir.

Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Feshedilir?

 1. Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ancak 10 uzama yılının ardından uzayan yıldan 3 ay evvel bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiracı 6 aylık kira dönemlerinin bitiminden 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.
 2. Tüm bunlarla beraber bazen olağanüstü hallerin varlığı halinde sözleşme ilişkisini sürdürmek mümkün olamayabilmektedir. İşte bu hâllerde de sözleşmenin feshi mümkündür. Kanunun 331. maddesine göre: “Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hakim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.” Kanunda olağanüstü hallerin ne olduğu sayılmamıştır. Bu husus her olayda olayın mahiyetine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Tarafların sözleşmeyi feshedebileceği olağanüstü hallere örnek vermek gerekirse:

 • Kiracının başka şehre tayini
 • Kiracının hırsız olduğunun ortaya çıkması
 • Savaş, ekonomik kriz
 • Kiracının ağır hastalığı
 • Kiracının terör olaylarına karışması
 • Kiracının kiraya verene veya yakınlarına karşı suç işlemesi vb.

Kanun maddesinde hakimin parasal sonuçları karara bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda hakim tarafların olağanüstü sebebin meydana gelmesindeki rolünü, tarafların kişiliği ile olan ilgisini, sözleşmenin süresini gibi hususları dikkate alarak karşı tarafa tazminat ödenmesine karar verebilecektir.

 1. Bununla beraber kanun koyucu kiracının temerrüdü halinde de kiraya verenin sözleşmeyi feshedebileceğini düzenlemiştir. Kanunun 315. maddesine göre: “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür.”
 2. Kiracının kira sözleşmesindeki tek borcu kira bedelini ödemek değildir. Bununla beraber kiracı kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiralananı kullanırken komşuluk hukukuna uygun hareket etmek zorundadır. Yani komşulara gereken özeni göstermek, saygı göstermek yükümlülüğü altındadır kiracı. Bu hususa ilişkin kanunun 316. maddesine göre: “Kiracı kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.” Süre sonunda kiracının aykırılığı gidermemesi halinde kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir. Bununla beraber bazı hallerde kiraya verenin kiracıya süre vermesine gerek olmadan kira kontratı feshi mümkündür. Şöyle ki:
 • Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi,
 • Kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması
 • Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
 1. Kiracının kiralananın tesliminin ardından iflas etmesi halinde de kiracı kira bedellerinin ödeneceğine ilişkin kiracıdan bir güvence verilmesini isteyebilmektedir. Kiraya veren kiracı tarafından ve iflas masasından güvence verilmesi için süre verir. Sürenin ardından güvence verilmezse kiraya veren herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
 2. Kiraya verenin sözleşmeye konu kiralananı kiracıya kullanıma elverişli vaziyette teslim etme borcu bulunmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde de şartlarına uyulmak kaydıyla kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.
 3. Borçlar Kanunu m. 333’e göre: “Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler”

Kira Sözleşmesi Tek Taraflı Feshedilir Mi?

Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi mümkündür. Ancak kiracının veya kiraya verenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecekleri durumlar veya zamanlar değişiklik göstermektedir. Kiracının sözleşmeyi feshedebileceği haller çok daha genişken bu genişlik kiraya veren için sağlanmamıştır. Kiraya veren sözleşmeyi on yıllık uzama yılının ardından gelecek yılın 3 ay evvelinden bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilecektir.

Kiracı Sözleşmeyi Erken Feshedebilir Mi?

Yukarıda kira sözleşmesinin hangi hallerde feshedilebileceğinin açıklaması yer almaktadır. Bu hallerin varlığı halinde artık taraflardan sözleşmeyi devam ettirmelerini beklemek hakkaniyete aykırı olacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmesinin erken feshedilmesi mümkündür. Kiracı zaten sözleşmeyi devam ettirme konusunda ağır yükümlülük altında olan taraf değildir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde 15 gün öncesinde bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman sözleşmeyi feshedebilmektedir. Belirsiz süreli sözleşmelerde de fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi her zaman feshedebilmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kira süresi sona ermeden veya fesih sürelerine riayet edilmeden sözleşme sonlandırılırsa kiraya verenin zarara uğrayacağı aşikardır. Kanun koyucu her ne kadar kiracıyı koruyan bir tutum sergilese de bu koruma kiraya verenin aşırı mağduriyetine sebep olmayacak şekildedir. Şöyle ki kira süresi sona ermeden veya fesih dönemlerine uyulmadan kiracının sözleşmeyi sonlandırması halinde kiraya verenin konutu yeniden kiraya verebileceği makul bir vakte kadar kiracının sözleşmeden doğan borcu devam edecektir.

Kiracı Sözleşme Bitmeden Evden Çıkarsa Ne Olur?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı 15 gün önce bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilmektedir. Kiraya verene ise böyle bir hak tanınmamıştır. Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracının fesih bildiriminde bulunmamış olması halinde kira sözleşmesi kendiliğinden aynı şartlarla bir yıl daha uzamış olacaktır. Yani sonuç olarak kiracının kira sözleşmesinin feshi kira sözleşmesi bitmeden önce de mümkündür.Ancak herhalükarda yukarıda ifade ettiğimiz kiracının makul süreyle sözleşmeyle bağlı sayılacağı hal saklıdır.

Kiracının Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

Noterden kira sözleşmesi feshi zorunlu değildir. Yani bildirimin yazılı olarak yapılması mecburi olmakla beraber bu bildirimin noter kanalıyla yapılması mecburi değildir. Ancak yine de ihtarnamelerin noter aracılığıyla gönderilmesi ilerde yaşanacak problemlerde ispat için kolaylık sağlayabilecektir.

İstanbul Noterliği'ne

İhtarnamedir.

İhtar Eden Kiracı: Ali Mehmet (TC Kimlik No:532490582075902)

Vekili: Avukat Pınar Denktaş

Muhatap Kiraya Veren: Hasan Eray (TC Kimlik No:32750932)

Konu: Kira kontratının feshi ile kiralananın tahliyesinin bildirilmesinden ibarettir.        

Açıklamalar: Müvekkil tarafınıza ait 2022 tarihinde akdedilen sözleşme gereğince tarafınıza ait İstanbul adresinde bulunan taşınmazınızı aylık 29.999 TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi demektedir ki: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.”

Müvekkil, söz konusu taşınmazdan 2023 tarihinde ayrılmak istemektedir. Anılan kanun maddesi gereğince müvekkil bildirim yoluyla kira sözleşmesini sona erdirme hakkına haizdir. Bu sebeple müvekkil tarafından, 2023 tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesiyle kiracısı bulunduğu konutu,

2023 tarihinde tahliye edileceğini ve tüm anahtarları ile birlikte teslim edileceğini, kiralanan gayrimenkulü temiz ve kullanıma elverişli halde kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edileceği ihtar edilmektedir.

İSTEM SONUCU  : Taraflar arasında imza edilen kira sözleşmesi uyarınca, kiralananın 2023 tarihinde müvekkilce boşaltılacağını ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini, tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcu da bulunmadığından, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen 29.999 TL depozito bedelinin, gayrimenkulün tahliyesinden itibaren 15 gün içerisinde müvekkile ait 437289 İban numaralı banka hesabına ödenmesi talebimizi tarafınıza ihtar ederiz. Saygılarımızla.

 Kiracı Vekili

 Avukat Pınar Denktaş

Kaynak:

Türk Borçlar Kanunu