Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse

Boşanma davası açan kadın karşısında erkek boşanmayı kabul etmezse, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Nitekim kadının boşanma davası açması halinde erkek boşanmayı kabul ederse anlaşmalı boşanma davası yürütülür. Eğer kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse kadının erkeğin evlilikteki kusurlarını ispat ederek mahkemeyi boşanma kararı vermeye ikna etmesi gerekir. 

Erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi davanın reddi sebebi teşkil etmez. Eğer hakim dava sonucunda özel boşanma sebeplerinin gerçekleştiğine veya evlilik birliğinin devamının çekilmez hale geldiğine kanaat getirirse erkek boşanmak istemese bile boşanma kararı verebilmektedir. 

Kadın Boşanmak İsterse Erkek İstemezse Ne Olur?

Kadın boşanmak isterse bu isteğini belirtir bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilmektedir. Kadının boşanma davası açabilmesi için erkeğin de boşanmayı istemesi şart değildir. Zira kadın boşanma sebeplerinin gerçekleştiği hususunda inandırıcı delilleri ileri sürerse, erkek boşanmayı istemese de hakim boşanma kararı verebilecektir.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Ne Olur?  

Boşanma davasını kadın açarsa ve erkek de boşanmak istiyorsa bu konuda kadının açtığı boşanma davasına katılıp boşanma sonuçlarında da uzlaşıp anlaşmalı şekilde boşanma mümkün olabilmektedir.

Erkek boşanmak istemiyorsa veya boşanmayı ister fakat şartları hususunda kadınla uzlaşma sağlayamamışsa, dava çekişmeli şekilde devam etmektedir.

Bunun dışında davayı kadının açmış olması kadının veya erkeğin lehine/aleyhine bir sonuç doğurmayacaktır.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alır Mı?

Boşanma davasını açan tarafın diğer taraftan kazanılacak haklar bakımından bir farkı yoktur. Boşanma davasını kadın açsa da hakim kadının kusurunun daha ağır olmaması şartıyla kadın lehine nafakaya hükmedebilir. Nafakaya hükmedilmesi konusunda boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Kadının boşanma davasında talep hakları çeşitlidir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Nafaka Öder Mi?

Boşanma davasını kadın da açsa erkek de açsa hakim davayı açan lehine nafakaya hükmedebilir. Eğer hakim davada boşanma sonucunda kadının yoksulluğa düşeceğine ve bununla beraber kadının boşanmada daha ağır kusurlu olmadığına kanaat getirirse, kadın lehine nafakaya hükmedebilir. Bu durumda erkek nafaka ödemek zorunda kalabilir.

Boşanma Davasını Kimin Önce Açtığı Önemli Mi?

Boşanma davasını kimin önce açtığı önemli değildir. Boşanma davasında önemli olan hangi tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda ne kadar kusurlu olduğudur. Kusur değerlendirmesi de nafaka hususunda önem taşımaktadır. Zira boşanma davası sonucu veya sonrasında verilecek yoksulluk nafakası kararında hakim hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğuna yönelik takdir yetkisini kullanacaktır. Bu değerlendirmeyle beraber kusuru daha ağır olan taraf lehine nafakaya hükmedilemeyecektir.

Boşanmayı İstemeyen Erkek Ne Yapar?

Boşanmayı istemeyen erkek kadının boşanma davasını hakimin kabul etmemesini sağlamak isteyecektir. Hakim, kanundaki boşanma sebepleri gerçekleşmemiş ise boşanma davasını reddedecek ve evliliğin devamına karar verecektir. Erkek eğer kadının sebepsiz yere boşanma davası açtığını iddia ediyor ise, kadının boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğini hukuka uygun deliller ile ispat etmelidir.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar Mı?

Erkek boşanmak istemezse dava sırf erkek istemedi diye uzamaz. Ancak erkeğin de boşanmak istemesi dava sürecini kısaltabilmektedir. Erkeğin boşanmayı istememesi durumunda kadının boşanma sebeplerinin gerçekleştiğine yönelik inandırıcı delilleri sunması gerekmektedir. Kadın delil ve kanıtlarla boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini ispat ederse dava uzamayacaktır.

Boşanma Davasında Erkek Gelmezse Ne Olur?

Boşanma davasında sırf erkeğin gelmemesi davanın reddi sebebi teşkil etmez. Zaten böyle bir durum hukukun kötüye kullanımına yol açabilecek ve neticesinde boşanmak isteyen kadını zor duruma düşürebilecektir. Boşanma davasında taraflara usulüne uygun olarak tebligat gönderilecektir. Tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen taraf yokluğunda davaya devam edilecektir. Tebligat olduysa, erkek gelmese de boşanma kararı verilebilecektir. 

Boşanmak İsteyen Erkek Neden Dava Açmaz?

Boşanmak isteyen erkeğin dava açmamasının ardında hukuki sebepler olduğu gibi psikolojik sebepler de vardır. Erkek boşanma sonucunda nafaka ödeme yükümlülüğü altına girebileceği, ortak konutun kadına özgülenebileceği, müşterek çocukların velayetinin anneye verilebileceği gibi sebeplerden ötürü dava açmamayı tercih edebilmektedir.

Bununla beraber boşanmayı isteyen erkeğin dava açmamayı tercih etmesi psikolojik sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Şöyle ki her ne kadar kadın erkek arasında evlilik birliğinin devam etmesi çekilmez hale gelse de erkek kurulu düzenden kolay kolay vazgeçememekte bu sebeple boşanma davası açmayabilmektedir.

Erkek, eşi ile aralarında sevgi bağının kalmadığını anlasa da eşinin başka biriyle beraber olması fikrini kabullenemeyeceği için de dava açmayabilmektedir.

Aldatan Erkek Neden Boşanmak İstenmez?

Aldatan erkeğin boşanmak istememesinin temelinde özellikle maddi kaygılar olabilir. Nitekim aldatan erkek, zina olayı ispatlanır ise, boşanma davasında normalden daha ağır maddi yaptırımlara tabi tutulacaktır. Zina sebebiyle boşanma davasında erkek tam kusurlu olur ve boşanmada mal paylaşımı kapsamında alacağı pay azaltılabilir veya kaldırılabilir. Ayrıca boşanmada maddi ve manevi tazminat ödemesi de gerekecektir. 

Boşanma Davasını Erkek Açarsa

Boşanma davasını erkek açarsa bu durum ne erkek için ne de kadın için avantaj veya dezavantaj sağlamayacaktır. Hangi tarafın davayı açtığının bir önemi yoktur.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Ne Olur?

Erkek boşanma davası açarsa kadın davaya katılıp şartlarda da anlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilir. Ancak kadın boşanmak istemiyorsa veya boşanmayı istemekle beraber uzlaşma sağlayamıyorsa o halde dava çekişmeli şekilde devam eder.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadın Kabul Etmezse

Erkek boşanma davası açarsa kadın bu davayı kabul etmek zorunda değildir. Eğer kadın boşanmak istemiyorsa davaya itiraz edebilir bununla beraber kendi iddiaları varsa karşı dava da açabilir.

Boşanmak İstemeyen Kadın Ne Yapmalı?

Boşanmak istemeyen kadın eğer boşanmaya itiraz eder ve boşanmada erkeğin daha ağır kusurlu olduğunu ispat ederse o halde hakim davayı reddedecektir. Çünkü kusuru daha ağır olan tarafın dava açma hakkı yoktur. Bununla beraber erkeğin gerçekleştiğini iddia ettiği boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğini de iddia ederek ve iddiasını ispat ederek boşanma davasının reddedilmesini sağlayabilir. Boşanma davası reddedilince evlilik devam eder.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne olur?

Anlaşmalı boşanma için eşlerin beraber boşanma davası açması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların boşanma davası açılması bununla beraber boşanma davası sonucu verilecek kararlar üzerinde mutabık kalmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden biri boşanmak istemeze o halde dava çekişmeli boşanma davası halini alacaktır.