10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Kanun koyucu kiraya verene 10 yıllık kiracıyı tahliye hakkı tanımıştır. Tahliye kiracıyı çıkarma hakkıdır. TBK hükümleri uyarınca kiraya veren 10 yıllık uzama süresi sonunda herhangi bir gerekçe olmaksızın kira sözleşmesini feshedebilecektir. Uzayan 10 yıllık kira sözleşmesi tahliye durumu ev sahibi lehine bir hükümdür.

10 yıllık kiracıyı ev sahibi çıkarabilir mi?

TBK Madde 347 hükmü uyarınca kiraya veren aşağıdaki şartları sağladığında kiracıyı çıkarabilir.

  1. On yıllık uzama süresi sonunda,
  2. Bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla,
  3. Herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Kanun koyucu 10 yıllık kiracının tahliyesi için ev sahiplerine bir imkan tanımıştır. Burada dikkat edilmesi gereken bildirimin yazılı yapılması ve 10 yıllık uzama süresinin hesaplanmasıdır.

10 yılı dolduran kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

10 yıllık uzama süresinin sonunda yapılan bildirime rağmen kiracı çıkmayabilir. 10 yılın sonunda mecuru tahliye etmeyen kiracıya karşı tahliye davası açılmalıdır. 10 yıllık kiracının tahliyesi ne kadar sürer sorusunun cevabı taşınmazın bulunduğu yerin mahkeme yoğunluğuna göre değişecektir. Ayrıca istinaf mahkemesine başvuru yapılırsa bu da süreyi uzatmaktadır.

İstanbul’da bulunan bir taşınmaz için ortalama süre vermek gerekirse 1.5 ila 3 yıl arasında davanın sonuçlanacağı söylenebilir. Sürecin kira hukuıku avukatı ile takip edilmesi hak kayıplarının önüne geçecek ve bu süreyi kısaltabilecektir.

Kirada 10 yıllık süre nasıl hesaplanır?

10 yıllık uzama süresi hesabı en dikkatli biçimde incelenmesi gereken hususlardan birisidir. Burada önem arz eden kira ilişkisinin değil, uzama süresinin on yıl olmasıdır. Zira on yıllık süre kira sözleşmesinde öngörülen sürenin dolmasından itibaren işlemeye başlayacaktır. Burada hesaplama, “ilk fesih dönemi = sözleşme süresi + on yıllık uzama süresi + bir yıl uzama süresi” şeklinde bir formüldür.

Örnek olarak kira sözleşmesi bir yıllık süre için akdedilmişse en az üç ay önce bildirimde bulunmak şartıyla kira sözleşmesi kiraya veren tarafından 12. yılın sonunda (1+10+1) sona erdirilebilir. Yani aslında 12 yıllık kiracının tahliyesi mümkün olmaktadır. Eğer 10 yıllık kira sözleşmesi akdedildiyse 21. yılın sonunda kira sözleşmesi sona erdirilebilir.

Ev sahibi kiracıyı kaç yıl sonra çıkartabilir?

Kiraya veren, kiracıyı çıkarabilmek için 10 yıllık sürenin geçmesini beklemelidir. Yani kiraya veren kiracıyı 10 yıldan sonra tahliye edebilecektir.

10 yıllık kiracı nasıl tahliye edilir?

  • 10 yıllık uzama süresi doğru hesaplanmalıdır.
  • 10 yıllık kiracının tahliyesi ihtarname ile 3 ay önceden kiracıya bildirilmelidir.
  • Kiracı evi tahliye etmez ise tahliye davası açılmalıdır.
  • Tahliye davası sonucunda tahliye talebi ile icra takibi başlatılmalı ve ev tahliye edilmelidir

Ev sahibi kiracıyı kendim oturacağım diye çıkarabilir mi?

Kiraya veren kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir. Bunun için sulh hukuk mahkemesinde “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açmalıdır. Davada ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğu ispatlanmalıdır. Aksi takdirde mahkeme davanın reddine karar verecektir.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kirasını düzenli ödeyen kiracıya karşı, kiraya veren, sulh hukuk mahkemesinde “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açmalıdır. Davada; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin ihtiyacı nedeniyle kiralanan taşınmazın tahliye edilmesi zorunluluğu ispatlanmalıdır.

Çünkü kira bedelini düzenli ve eksiksiz olarak ödeyen kiracı aynı zamanda aidat, küçük tamirat bedeli gibi yan giderleri de tam olarak ödüyor ise kiraya veren temerrüt olgusuna dayanarak tahliye davası açamaz.

Ev sahibi 10 yıllık kiracıyı nasıl çıkarır?

TBK m. 347 hükmü gereği kira sözleşmesi 10 kez uzadıktan sonra kiraya verene sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmıştır.

Kira sözleşmesinin 10. uzama yılını takip eden her yeni kira yılından 3 ay öncesine kadar kiracıya yazılı bir ihtarname göndererek kiraya veren sözleşmeyi sona erdirebilir. 3 aylık süre kaçırılmış olabilir. Bu durumda 10 yıllık kiracının tahliyesi ile ilgili Yargıtay kararları uyarınca gönderilen ihtarname bir sonraki yılın fesih bildirim süresinden sayılacaktır. Yani kiraya veren bir sonraki yıl 3 ay öncesinden ihtarname çekmek zorunda kalmayacaktır.

10 yıllık kiracının tahliyesi dava açma süresi sözleşme bitiş tarihinden itibaren 1 aydır. Burada dava açmak için şartların sağlanıp sağlanmadığının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

En hızlı kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracının tahliyesinde en hızlı yol, tahliye talebiyle icra takibi başlatmaktır. Kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya yapılacak yazılı bir ihtarname ile en az 30 gün süre verilerek kira bedelini ödemesi gerektiği ihbar edilir. Kiracı verilen mehil içinde borcunu ödemediği takdirde icra takibi başlatılarak kısa süre içinde tahliye gerçekleştirilir.

Ev sahibi oğlum oturacak diye sizi evden çıkarabilir mi?

TBK’ya göre ev sahibi; eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması durumunda ev veya işyerindeki kiracısını tahliye etme hakkına sahiptir. Burada ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir.

Bunun için genel fesih süresine uyulmalıdır. Yani sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açılması gerekmektedir. İşbu dava sulh hukuk mahkemesinde açılacaktır.

Sık Sorulan Sorular

10 yıllık kiracının hakları nelerdir?

10 yıllık kiracının hakları 10 yıllık uzama süresi tamamlandıktan sonra ev sahibinin tahliye talebine karşı hak iddia etmesi, ancak kanunda öngörülen bildirim sürelerini kaçırması halinde mümkündür.

10 yıllık kiracıya ne kadar kira artışı yapılabilir?

Kira artışını %25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 10 yıllık kiracının kira artışı da %25 sınırına tabidir.

10 yıllık kiracının tahliyesi için ihtarname örneği              

10 yıllık kiracının tahliyesi için ihtarname titizlikle hazırlanmalıdır. İhtarnamenin gönderilmesi gereken süre ve tebliğ işlemlerinin kira hukuku avukatı tarafından yapılması önerilir. İhtarname için bizimle linkten iletişime geçebilirsiniz.