02 Oca 2023

2023 Harçlar Kanunu Genel Tebliği

...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/12/2022 tarihinde 91 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayımlanan tebliğe göre 02/07/1964 tarihli 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

Genel Tebliğin yürürlük başlıklı 4. maddesine göre tebliğ 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğin dayanağı 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarıdır. İlgili fıkralar şu şekildedir:

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi harçlar % 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Öngörülen Yeni Tarife

Başvuru Harçları

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 37,00 TL iken yeni tebliğe göre 82,40 TL,

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 80,70 TL iken yeni tebliğe göre 179,90 TL,

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 124,00 TL iken 276,40 TL,

4. Anayasa Mahkemesinde 664,10 iken 1.480,40 TL olmuştur.

Celse Harcı

Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden

Sulh Mahkemeleri Harçları

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 45,40 TL'den aşağı olmamak üzere  binde 2,27 iken 101,20 TL’den aşağı olmamak üzere binde 2,27,

b)  Belli bir değer bulunmayan davalarda 45,40 TL iken 101,20 TL,

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 80,70 TL’den az olmamak üzere binde 2,27 iken 179,90 TL’den az olmamak üzere binde 2,27 olmuştur.

İcra Harçları

1.  İcraya başvurma harcı 80,70 TL iken 179,90 TL,

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilme harcı 80,70 TL iken 179,90 TL olmuştur.

İflas Harçları

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 133,00 TL iken 296,40 TL olmuştur.

Ticaret Sicili Harçları

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 602,60 TL iken 1.343,30 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.729,40 TL iken 3.855,30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 3.897,20 TL iken 8.688,00 TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 298,50 TL iken 665,40 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 427,90 TL iken 953,90 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 947,90 TL iken 2.113,10 TL olmuştur.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından 29,40 TL iken 65,50 TL,

2. Tasdiknamelerden 98,80 TL iken 220,20 TL olmuştur.

Genel hatlarıyla değişiklik meblağları böyle olmakla beraber tüm tarife için 32059 sayılı Resmi Gazeteye bakılabilir.

İlgili sayının tebliğ kısmında Harçlar Kanunu Genel Tebliğ başlığı altında;

  • 1 Sayılı Tarife’de Yargı Harçları,
  • 2 Sayılı Tarife’de Noter Harçları,
  • 3 Sayılı Tarife’de Vergi Yargısı Harçları,
  • 4 Sayılı Tarife’de Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Alınacak Harçlar,
  • 5 sayılı Tarife’de Konsolosluk Harçları,
  • 6 Sayılı Tarife’de Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,
  • 7 Sayılı Tarife’de Gemi ve Liman Harçları,
  • 8 Sayılı Tarife’de İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
  • 9 Sayılı Tarife’de Trafik Harçları yer almaktadır.