03 Oca 2023

7. Yargı Paketi

...

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi'ne ilişin çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda paketin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk Kabine Toplantısı’nın ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Paketin içeriğinde uyuşturucu ile mücadeleden haciz uygulamalarına, göçmen kaçakçılığından kira uyuşmazlıklarına kadar birçok konuda düzenleme yer almaktadır. Edinilen son bilgilere göre 7. Yargı Paketinin içeriği şu şekildedir:

Uyuşturucu İle Mücadele

 • Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilk olarak uyuşturucu maddenin kapsamı genişletilmiştir. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri, anfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilmiştir.
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan dolayı mahkum olanlara özgü cezaevleri kurulacak, mevcut cezaevlerinin bir bölümünün bu amaçla düzenlenebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan mahkum olanların ceza infaz kurumunda  rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilmektedir.
 • Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilmiş olan gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses ve görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacaktır.
 • Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve denetimli altında tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirilmektedir.
 • Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk birimleri tarafından da bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine imkan tanınmaktadır.
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A maddesiyle, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet Savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı

 • Göçmen kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.
 • Göçmen kaçakçılığı suçu 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 12. fıkrası kapsamına alınmaktadır. Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma ve iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların TSK, EGM, JGK veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Adli işlemler çerçevesinde yurtdışına çıkmamak şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında ilgili valiliğe Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmesine ve idarenin yurtiçinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacaktır.

Arabuluculuk

 • Kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşuluk hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacaktır.
 • Arabuluculuğa ilişkin ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukuka uyumunun sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecektir.
 • Ticari davalar ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından itirazın iptali, istirdat, menfi tespit davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğuna dair açık düzenlemeler yapılacaktır.

Konutta Yapılacak Haciz

 • Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacaktır. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak hakim onayından sonra yerine getirilebilmesi sağlanacaktır.
 • Taşkın haciz açıkça yasaklanmıştır. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacaktır.
 • Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar arasına alınacaktır.

Kanun Yollarına Başvuru Süreleri

 • Çeşitli kanunlardaki istinaf ve temyiz süreleri düzenlenerek bu konuda tekdüzelik sağlanacaktır. Buna göre 6100 Sayılı HMK, 2004 Sayılı İİK, 5271 Sayılı CMK, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nda itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak düzenlenecektir.

Avukatlık ve Adli Yardım

 • Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar ekonomik olarak desteklenecektir.

Bireysel Başvuru

 • Geçici maddeyle halen AYM önünde derdest olan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Savunma Sanayi

 • 5202 Sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanununa bir madde eklenmek suretiyle Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınmaktadır.