Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali külli intikale dayalıdır. Mirasçılar külli haleftirler. Buna göre, bir kişinin malvarlığı, ölümün gerçekleşmesi üzerine, kısmen veya tamamen bir başka kişiye geçer. Tapu ve bankadaki paraların alınması gibi devirler için ise gerekli bazı işlemler olur.

Miras İntikali Nedir?

Mirasbırakanın malvarlığının tereke adıyla mirasçılara kalması olgusuna “miras intikali”, yahut “mirasın geçişi” denir. Bunun anlamı, mirasbırakanın ölümü üzerine, sahip olduğu haklar mirasçılarına geçer. Böylece artık mirasçılara ait olur ve yükümlü bulunduğu borçlar için de mirasçılarının sorumludur. Miras intikali bedelsiz bir iktisap şeklidir.

Miras İntikali Nedir ve Nasıl Yapılır?

Tapu sicilinde kayıtlı olan malikin ölümü halinde miras hakkının mahkeme ya da noterden alınmış veraset (mirasçılık) belgesinde belirtilen mirasçılar adlarına tescil edilme işlemine intikal denilmektedir. Bu tescil ile tapuda doğrudan mirasçılara intikal gerçekleşmektedir.

Miras intikali için mirasçılardan birinin veya tümünün ilgili Tapu müdürlüğüne gerekli belgeler ile başvurması gerekir. Bu başvuru üzerine tapu müdürlüğünce intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle miras intikali yapılır. Ayrıca, artık web tapu miras intikali yani internet üzerinden e-devlet aracılığı ile de başvuru yapılabilmektedir.

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Tapu intikal işlemleri mirasçılar tarafından 2 yıl içerisinde yapılmazsa, Tapu Sicil Müdürlüğü yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alıp mirasçılar adına tescil işlemi yapabilmektedir.

Tapu Miras İntikali Nasıl Yapılır? (Veraset İntikali Nasıl Yapılır?)

Tapuda miras intikali için;

 1. Öncelikle mirasçıların söz konusu taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğunu gösteren “mirasçılık belgesi” yani “veraset ilamı” alınması gerekmektedir. Bu belge noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilmektedir.
 2. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra taşınmazın bulunduğu belediyeye müracaat edilir. Belediyeden taşınmazın emlak vergisi borcu olmadığını gösteren belge talep edilir. Zira, emlak vergi borcu bulunması halinde borcun ödenmesi gerekmektedir.
 3. Ardından veraset ve intikal vergi dairesine müracaat edilir. Veraset ve intikal vergisi ödenir ve ilişiğinin kesildiğine dair vergi dairesinden belge talep edilir.
 4. Bunlar yerine getirildikten sonra gerekli tüm belgeler ile mirasçılar tapu müdürlüğüne başvurup taşınmazın kendi adlarına tescilini talep edebilirler. Her bir mirasçı intikal için Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurabilir. Zira, intikal işlemlerinin tüm mirasçılardan tarafından yapılması gerekmez, herhangi bir mirasçı tarafından gerçekleştirilebilir.
 5. Başvuru tamamlandığında tapu sicil müdürlüğü tarafından intikal işlemleri yapılır ve yeni malik olan mirasçılar adına yeni bir tapu düzenlenir. Miras kalan taşınmaz, tapu harcından muaf tutulur. Tapu müdürlüğünce sadece 2023 yılı için belirlenen 1298,5 TL döner sermeye ücreti alınır.

Tapuda İntikal İçin Tüm Mirasçılar Gerekli Mi?

Miras intikali işlemi için mirasçılardan birinin ilgili Tapu müdürlüğüne, tapu intikal başvurusu yapması yeterlidir. Zira, intikal işlemlerinin tüm mirasçılardan tarafından yapılması gerekmez. Herhangi bir mirasçı tarafından gerçekleştirilebilir. Bir mirasçının başvurusuyla birlikte miras, tüm mirasçılara intikal edecektir.

Miras İntikali İçin Neler Gerekli?

Miras intikal işlemleri için gerekli belgeler:

 1. İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz mallarına da ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı
 2. Kimlik belgesi
 3. Temsilci aracılığıyla yapılıyorsa temsile ilişkin belge
 4. Fotoğraf
 5. Taşınmazın niteliği bina ise zorunlu deprem sigortası
 6. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)
 7. Veraset ve intikal vergi ilişiği belgesi

Varsa emlak vergisi borcu, veraset ve intikal vergisi ve döner sermeye ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Tapu İntikali İçin Neler Gerekli?

Tapu intikali gerekli olan şeyler;

 • İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz mallarına da ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı
 • İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu
 • Mahkeme veya noterce verilmiş mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği
 • İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge
 • Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar   son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
 • Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası
 • Veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınan belge
 • Emlak vergisi borcunun bulunması halin borcun ödenmesi
 • Döner sermaye ücretinin ödenmesi

Tapu intikal işlemleri için ücret ödenmesi gerekli değildir. Ancak veraset ve intikal vergisi ve döner sermeye ücreti ödenmesi gerekir. Ayrıca, varsa taşınmaza ait emlak vergisi borcu ödenir.

Tapu İntikal İşlemleri Ücreti 2023

 • Döner sermeye bedeli 1298,5 TL
 • Miras yoluyla intikalde vergi oranı ise 2023 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi belirlenmekte olup matraha göre değişiklik göstermektedir.

Araç Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Aşağıda sayılan belgelerle birlikte herhangi bir mirasçının veya tüm mirasçıların trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesiyle araç intikali yapılır.

 1. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)
 2. Veraset intikali yönünden borcu olmadığını gösterir belge
 3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
 4. İlgili araca ait tescil ve trafik belgeleri
 5. Trafik tescil ve müracaat işlem formu
 6. Aracın muayenesini gösteren belge

E-Devlet'ten Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Günümüzde veraset ve intikal işlemleri kolaylaşıyor zira, internet yoluyla e-devlet üzerinden tapu intikal işlemleri yapılabilmektedir. İntikal işlemi nasıl yapılır diye bakıldığında kişi TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme girerek başvuru işlemlerini yapabilir.

Buna göre, miras intikal nasıl yapılır sorusu üzerine ya ilgili kuruma müracaat ederek ya da e-devlet üzerinden yapılabileceği söylenebilecektir.

Miras İntikali İçin Avukat Desteği 

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras hukuku, kişinin ölümüyle birlikte geride bıraktığı terekesinin mirasçılara intikalini ve mirasçılar arasında paylaşılmasını içerir. Bu hususlarda meydana gelen uyuşmazlıklara miras davası denilir. Miras hukuku avukatı, miras hukuku içerisinde yer alan miras davalarını ayrıca miras hukuku ile ilgili iş ve işlemleri yürüten avukata verilen addır.

Mirasın intikali ve mirasın paylaşılması oldukça önemli hususlardır. Zira bu hususlarda yanlış ve eksik bir işlem yapılması halinde hak kayıpları meydana gelebileceği gibi haksız kazanımlar sağlanması da söz konusu olabilir. Bu sebeple miras intikali için iyi bir avukat desteğinden faydalanılması yerinde olacaktır.