Şantaj Cezası

şantaj cezası

Şantaj cezası 5237 Sayılı TCK m. 107’ye göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Fotoğraflarını paylaşacağım, porno videolarını yayınlayacağım şeklinde cümleler şantaj suçunu oluşturur. Şantaj yanında tehdit, hakaret gibi suçlar da işlenebilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırımı olan şantaj suçu aynı zamanda manevi tazminat doğurabilir. 

Şantaj Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Hürriyete Karşı Suçlar (m. 106-124) düzenlenmiştir. İlgili bu bölümde şantaj suçu düzenleme alanı bulmuştur. Şantaj para veya çıkar sağlamak için birini bir şeyi açıklayacağına, yayacağına dair tehdit etmektir.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantajla ilgili kanun hükmüne göre bir kişiyi korkutarak haksız çıkar sağlamaktır. 

Bu suç kanunda iki fıkra haline düzenlenmiştir. Hükmün ikinci fıkrasına göre:

“Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere şantaj suçu iki farklı şekilde işlenebilmektedir. İlk fıkraya göre şantajcının fiilleri;

 • Hakkı olan şeyi yapacağı bahsiyle
 • Hakkı olan şeyi yapmayacağı bahsiyle
 • Yükümlü olduğu bir şeyi yapacağı bahsiyle
 • Yükümlü olduğu şeyi yapmayacağı bahsiyle
 • bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır.

Suçun ikinci fıkrada düzenlenmiş halinde ise kişi onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı, isnat edileceği bahsiyle tehdit edilmektedir.

Görüleceği üzere bu suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketli suçlarda kanunun lafzından da çıkarılabileceği üzere 1’den fazla hareket gösterilmiştir. Bu hareketlerden hangisinin yapılıp suça sebebiyet verileceği failin kendi seçimidir. Ancak kanunda yazılı hareketlerden herhangi birinin yapılması suçun oluşması için yeterlidir. Şantaj suçunda da yukarıda saydığımız hareketlerden herhangi birinin yapılması suçun oluşması için yeterli olacaktır. Yani saydığımız tüm hareketlerin yapılmış olması şantaj suçunun işlenebilmesi için gerekli değildir.

Şantaj Suçu Cezası Nedir?

Şantaj suçunun cezası TCK 107'inci maddede hem hapis hem para cezası olarak düzenlenmiştir.

 • Şantaj suçunda cezanın alt sınırı 1 yıl, üst sınırı ise 3 yıl hapis cezasıdır.
 • Bununla beraber 5.000 güne kadar adli para cezası da verilmektedir.

“Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Failin şantaj suçu işlediği yargılama sonucu anlaşılırsa fail hakkında hem hapis cezasına hem de adli para cezasına hükmedilir. Eğer mahkemece suçun oluşmadığı takdir edilirse şantaj suçundan beraat kararı verilecektir.

Tüm bunlarla beraber failin şantaj suçunu birden fazla kez işlemiş olması halinde fail hakkında zincirleme şantaj suçu kapsamında ceza arttırılır.

Şantajla Para İstemenin Cezası Nedir?

Şantajla para isteme cezası kanunda özel olarak düzenlenmiş bir alan değildir. Bu noktada telefonla para isteme hareketinin şantaj suçuna sebebiyet verip vermediğinin olay üzerinde değerlendirilmesi gerekecektir.  

Suçun unsurları bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapıldığında şantajla para istemek failin haksız çıkar elde etmesine sebep olacaktır. Ayrıca para verilmemesi noktasında da ne yapacağı konusunda failin ifadelerine bakmak gerekecektir. Eğer fail para verilmemesi halinde bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle karşısındaki kişiyi tehdit etmişse veya kişi onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek şeyleri açıklayacağı bahsiyle tehdit etmişse; şantaj suçu oluşur. Bu durumda fail aleyhine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve para cezasına hükmolunur.

Şantajla para isteme Yargıtay kararı

Şantaj suçu her somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir suçtur. Bu kapsamda Yargıtay kararına konu olayda fail öncelikle kendisine para verilmesini istemiştir. Yani bahse konu suçun hareketleri arasında sayılan ‘haksız çıkar sağlama amacıyla’ şartı sağlanmıştır. Bununla beraber fail para verilmemesi halinde mağdur ile birlikte çektirdiği fotoğrafları herkese göstereceği noktasında mağduru tehdit etmiştir. Bu hareketiyle de mağdurun onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı hususunda mağduru tehdit etmiş olacaktır.

Sonuç olarak fail şantaj suçundan dolayı cezalandırılabilecektir. Ancak mesajla şantaj cezası veya telefonla şantaj cezası kanunda ayrıca düzenlenmiş değildir. Bu kapsamda fail yine 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Zincirleme suç hükümleri saklı kalacaktır.

“Sanık, hem telefonla hem de mesajla iki kişiyi arayarak para istemiş, istediği paranın verilmemesi halinde, mağdure İ… ile birlikte çektirdiği fotoğrafları köy kahvesinde bulunan herkese göstererek mağdureyi rezil edeceğini söyleyerek şantaj suçu işlemesi karşısında, suç iki kişiye karşı işlendiğinden failin şantaj suçu nedeniyle verilen cezası TCK md. 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümleri gereği arttırılarak yeniden belirlenmelidir.” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - 2013/18026 K).

Şantajdan Hapse Girilir Mi?

Mahkemece şantaj suçunun işlendiğine yönelik bir tespit yapıldığında fail hakkında hem hapis cezasına hem de adli para cezasına hükmedilecektir. Sonuçta fail şantaj suçu işlemişse hapis cezası alabilecektir. Ancak hapis cezasına hükmedilse de fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) yönelik karar verilebilecektir. Burada denetim süresi öngörülecektir. Yani şantaj yapan kişinin hapse girmemesi de söz konusu olabilir.

Şantaj Nasıl İspat Edilir?

Şantaj suçu her türlü iletişim aracıyla işlenmeye elverişli bir suçtur. Şantaj mağduruna yönelik suçun mesajla; cd, fotoğraf vb. araçlarla işlenmesi halinde mağdurun bu mesajları, bilgi ve belgeleri muhafaza etmesi ispat açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Bununla beraber telefon konuşmasının ses kaydına alınması da ispat açısından önemli olacaktır.

Şantaj Suçunun İspatı

Telefonla şantaj suçunun işlenmesi halinde kanun dışı ses kaydı ispat aracı mıdır? Yargıtay ses kaydı yasak deliller arasında olsa da kişinin suçu başka şekilde ispat etmesinin mümkün olmaması durumunda delil olarak ses kaydının kullanılabileceğine karar vermektedir:

“Mahkemece, katılan tarafından ibraz edilen ses kaydı, yasak delil olduğu gerekçesiyle, kabul edilmemiş ise de, kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulünün zorunlu olduğu ve somut olayda, sanığın katılana karşı telefonda şantaj niteliğinde sözler söylediği sırada bu eyleme yönelik başkaca kanıt elde etmesine imkan bulunmaması nedeniyle konuşmayı cep telefonuna kaydeden katılanın eyleminin ve oluşan ses kaydının hukuka aykırılık oluşturmadığı, bu itibarla kaydın kanıt olarak kullanılabileceği ve suça konu sözlerin de katılanın şeref ve saygınlığına zarar verecek hususları açıklayacağı tehdidini barındırdığı anlaşıldığından…” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/7362 E., 2021/29568 K.)

Bu noktada fotoğrafla şantaj cezası ve resimli şantaj cezası ispatı telefon görüşmesi sırasında işlenen şantaj suçu ise ses kaydı almak delil olacaktır.

Şantaj Yapmak Suç Mudur?

Şantaj yapmak kişilerin irade hürriyetlerine müdahale ettiğinden kanunda suç olarak düzenlenmiştir. Bu suç sırf hareket suçlarındandır. Şantaj suçu failin, mağdurun iradesini etkilemeye yönelik icra hareketlerini gerçekleştirdiği anda tamamlanır. Ayrıca bir netice öngörülmez. Yargıtay'a göre şantaj suçu için failin gerçekleştireceğini söylediği eylemleri gerçekleştirmiş olması gerekmemektedir:

“…Ayrıca yararın elde edilmiş olması suçun tamamlanması bakımından gerekli olmayıp yarar sağlamak maksadıyla şeref ve saygınlığa zarar verebilecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceğine ilişkin tehdidin mağdura ulaştırılması suçun tamamlanması açısından yeterlidir, ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi gerekli değildir. Suçun tamamlanabilmesi için failin amacına ulaşmış olması şart değildir. Mağdurun iradesinin gerçekten etkilenip etkilenmediği araştırılmaksızın zorlamaya elverişli hareketlerin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanacaktır. Önemli ve gerekli olan tehdidin objektif olarak zorlamaya elverişli olmasıdır.”( Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/4728 E., 2021/25166 K.)

Şantaj Suçu Cezası Ne Kadar?  

Şantaj suçu cezası kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Şantajın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Bu suçun nasıl işlendiğine yönelik olarak cezalarda bir ayrım yoktur. Yani video ile şantaj cezası da olsa resimli şantaj cezası da olsa ceza aynıdır. Çünkü bu suç tipinde suçun işleniş biçimi önemsizdir. Burada korunan hukuki değer kişinin iradesidir. Bu iradenin fesada uğratılması ile kişi serbestçe hareket etme özgürlüğünü kaybetmektedir. İradenin kısıtlanmaya çalışılmasında araç olarak kullanılan şeylerin bir ehemmiyeti yoktur.

Şantaj Suçunun Şartları Nelerdir?

Şantaj suçu bir tehlike suçudur. Suç teşkil eden fiilin meydan gelmesiyle suç konusu ya zarar görmekte, ya da zarar görme tehlikesiyle karşılaşır. Yani bu suçun gerçekleşme şartları arasında failin istediği neticeye ulaşmış olması aranmaz.

Şantaj suçunun şartları:

 • Şantaj mağduru olan kişi bir zorlamaya tabi tutulmalıdır. Şantaj sonucu mağdur kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlanmış olmalıdır.
 • Fail bir hakka veya yükümlülüğe sahip olmalıdır. Yani fail hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapıp yapmama konusunda mağduru zorlamalıdır.
 • Failin ‘kendisine veya başkasına yarar sağlama maksadıyla’ hareket etmiş olması gerekmektedir.

Şantaj Suçunda Tazminat

Şantaj mağduru kişi savcılığa başvurmakla beraber uğradığı maddi manevi zararları için tazminat davası açabilmektedir. Şantaj sebebiyle mağdurun manevi zarara uğrama ihtimali çok yüksektir. Zira şantajla beraber kişinin psikolojik çöküntü yaşaması en olası hallerdendir. Bu noktada mağdur Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak uğradığı manevi zararın tazminini talep edebilir.

Tehdit İle Şantaj Suçu Farkı Nelerdir?

TCK’da birbiriyle en çok karıştırılan suçlar tehdit ve şantaj suçudur. Bu iki suç tipi her ne kadar birbiriyle karıştırılsa da aslında çok farklı unsurları bünyesinde barındırır. Önemli farklardan biri tehdit şantaj cezası noktasında kendini göstermektedir. 

Tehdit Suçu

Tehditte şantaj gibi TCK da hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 106’ya göre:

“(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

Şantajla Tehdit Arasındaki Farklar

 1. Tehditle şantaj arasındaki ilk fark tehdit ve şantaj cezası noktasında kendini göstermektedir. Tehdit suçunda suçun temel şeklinin cezası 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası iken şantaj yapmanın cezası 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 2. Şantaj suçunda failin, hukuki bir hakkı veya sahip olduğu bir yükümlülüğü kötüye kullanması söz konusudur. Tehditte ise doğrudan hukuka aykırı bir saldırının gerçekleştirileceği yönünde korkutma vardır. Yani tehdidin dayanağı mutlaka hukuka aykırı iken aynı şart şantajda yoktur. Şantajın kaynağı bir hak olabilmektedir.
 3. Tehdit suçunda özel bir kast aranmaz. Sadece ‘yarar sağlama amacı’ aranır.
 4. Tehdit suçunun 2. fıkrasında cezayı ağırlaştıran nitelikli haller düzenlenmiştir. Öncelikle tehdidin bir kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının 9 aydan az olamayacağı düzenlenmiştir. Oysa şantaj yapmanın cezası düzenlemesinde kadına şantaj cezası ayrıca düzenlenen bir husus değildir.
 5. Tehdidin işlendiği araçlara veya işleyen kişi sayısına göre cezanın ağırlaştırılmasını gerektirecek nitelikli haller düzenlenmiştir. Ancak nitelikli şantaj suçu kanunda özel olarak düzenleme alanı bulmamıştır.

Tehdit ile şantaja ilişkin Yargıtay kararı

"… Şantajın, ikinci fıkrasında düzenlenen şeklinde, fail kendisine veya bir başkasına menfaat temin etmek için, bir başkasına şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmaktadır. Eğer fail herhangi bir fayda elde etmeye çalışmadan yalnızca şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunursa, eylem şantaj değil, sair tehdit suçunu oluşturacaktır.

İkinci fıkrada yer alan suçun öğelerinden olan "yarar" kavramı sadece maddi çıkarları değil, fail veya 3. kişinin yararına olan her durumu kapsamaktadır.
Somut olayda, sanığın, müştekiye gönderdiği mesajlar ve mahkemece kabul edilen sözler çerçevesinde şantaj suçunun "yarar sağlama" öğesinin gerçekleşmediği ve eylemin sair tehdit suçu kapsamında kaldığı gözetilmeksizin suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde şantaj suçundan hüküm tesisi…”( Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/4828 E., 2021/28577 K.)

Şantaj Cezasına Hangi Avukat Bakar?

Şantaj ceza yargılamasında suçun ve suçlunun ortaya çıkarılması; gerçeğin aydınlanması için çaba sarf edilir. Ayrıca şantajda ispata ve delillere ilişkin kendine has kurallar vardır. Bu noktada şantaj avukatı desteği mağdur için de fail içinde son derece mühimdir. Şantaj suçu için uzman bir ceza avukatından hukuki destek almak, lehine hüküm tesis edilmesini isteyen taraf için son derece önemli olacaktır.

Tehdit Şantaj ve Hakaret Cezası

Tehdit şantaj ve hakaret suçları kanunda ayrı ayrı düzenlemelere tabi tutulmuş ve sonuç olarak ayrı ayrı müeyyidelere çarptırılmıştır. Şöyle ki;

 • tehdit suçunun temel şeklinin cezası 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası 
 • şantaj suçunun cezası 1 yıldan 3 seneye kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası
 • hakaret suçunun temel şeklinin cezası ise 3 aydan 2 seneye kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Şantaj Suçu Beraat Yargıtay Kararı

Eğer yarar sağlama unsuru eksikse şantaj suçunda beraat kararı verilir. Ancak şantajdan beraat alan eylem için hakaret veya tehdit suçu gerçekleşmiş olabilir.

“Sanığın, katılanın oğlu olan tanık …’a, elinde katılana ait uygunsuz görüntülerin olduğunu, bunları herkese göstereceğini, bu görüntülerle katılanı rezil edeceğini, köyden sürdüreceğini söylemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, olayda şantaj suçunun yarar sağlama unsurunun bulunmaması nedeniyle TCK’nın 106/1. maddesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturacağı gözetilmeden, şantaj suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/26737 K.)

Şantaj Örnekleri

 • Komşusunun evine hırsız girdiğini gören kişinin hırsızdan onu ihbar etmemesi karşılığında çaldıklarından pay istemesi
 • Çalışanının işyerinden para çaldığını gören patronun seni şikayet etmemi istemiyorsan yanımda 4 ay ücretsiz çalışacaksın şeklinde söylemi
 • Banka hesabına 100.000 TL yatırmaması halinde pavyonda şarkıcılık yaptığının kocaya söyleneceği bahsiyle kadının korkutulması
 • 10.000 TL vermezsen Facebook’dan çekilen görüntüleri paylaşacağı şeklinde söylemler fotoğrafla şantaj suçuna örnektir.
 • Failin mağdura cinsel ilişkiye girmemesi halinde elindeki fotoğraflarının ailesine gösterileceği, sosyal medyaya sızdırılacağı yönünde tehdidi cinsel şantaj cezası örneğidir.

Şantaj ile ilgili Yargıtay Kararları

Başka Kadınlarla İlişki Yaşadığı Hususunun Eşine Söyleneceği Yönünde Şantaj

Şantaj suçu evli erkeklere eşine onu aldattığını söyleyeceğim diyerek para sızdırma şeklinde işlenebilir.

“Sanık ...'i müştekiye bir arkadaşının tanıttığı, babasının MİT’ten emekli olduğu, abisinin ... Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğunu söyleyerek güven sağlayarak özel yaşamı ile ilgili sanık ...'e bilgiler veren müştekinin bu durumundan faydalanmak isteyen sanığın dosya içerisinde iletişim tespit kayıtları bulunan dinlemelerde sanık ... ile telefonda görüştüğü, kendisine müştekiye şantajda bulunacakları, para alacaklarını söylediği,...'in yapması gereken şeyleri kendisine yazdırdığı, bunun üzerine sanık ...'in müştekiyi aradığı karısını tanıdığını, karısını aldattığını, bunu karısına söyleyeceğini, kendisine zamanında yanlış yaptığını söylediği, panikleyen müştekinin sanık ...'e müracaat ettiği, ...'in bir süre sonra müştekiyi devreden çıkartıp görüştüğü şahısların ... mafyası adamları olduğunu söyleyerek ellerinde müştekinin başka kadınlarla olan CD’sinin olduğunu, para vermezse bu CD’yi eşine vereceğinden bahisle değişik zamanlarda tehditler edip müştekiden 70.000 TL civarında para aldığı ”(Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/11991 E.,  2021/19860 K.)

Ses, Görüntü Kaydı Yapılması Suretiyle Şantaj

Şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal cezası beraber olması söz konusu olabilmektedir. Konuya ilişkin Yargıtay ilamına göre:

“TCK’nın 134/1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi ile oluşur. Özel hayatın gizliliğinin, ses ya da görüntülerin kayda alınması suretiyle ihlali durumunda, görüntüleri ya da sesi kaydeden kişi, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bu görüntüyü veya sesi, şeref ya da saygınlığa zarar verecek şekilde açıklayacağı tehdidinde bulunursa, ayrıca şantaj suçu da oluşacaktır. Her iki suçun unsurları ve koruduğu hukuki yararlar birbirinden farklıdır.” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/1541 K.)

Şantaj Suçu Suç Duyurusu

Biri size şantaj yaparsa bu hususu hiç vakit kaybetmeden yetkili mercilere bildirmeniz gerekmekir. Zira şantaj şikayete tabi değildir. Ama mağdur failin gerçekleştireceğini söylediği şeyden korktuğu için bu suçu gizli tutmayı tercih edebilir. Unutmamak gerekir ki şantaj ile istenilen şeyler yapılırsa bunun bir sınırı yoktur. Fail istediği her şeyi zorlama ve tehditle elde etme girişimine devam edebilir. Mağdurun psikolojik çöküntüye girmeden savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir. Suçun yetkili mercilere intikal ettirilmesinin ardında mağduru koruyucu önlemler alınır ve mağdur en az zararla kurtulabilir.

Şantaj Suçu Dilekçe Örneği     

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Pınar DENKTAŞ

Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

SUÇ: Şantaj Tck 107. madde

KONU: Şüpheli hakkında şantaj suçunu oluşturan eylemi işlemesi sebebiyle soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talebimizi içermektedir.

1) Müvekkilim Ayşe ile şüpheli Ahmet 01.08.2022 tarihinde sosyal medya aracılığıyla tanışmışlardır. Tanışmalarının ardından birçok kez yüz yüze görüşüp ilişkilerini ilerletmişlerdir. 

2) Yine her zamanki görüşmelerinden birinde müvekkilim ile şüpheli 05.10.2020 tarihinde şüphelinin evinde buluşmuş ve rıza ile cinsel ilişkiye girmişlerdir. Cinsel ilişki sırasında şüpheli Ahmet müvekkilimin fotoğraflarını çekmiştir.

3) 1 ay sonra müvekkilim ilişkiyi ilerletmek istemediğini, şüpheliden ayrılmak istediğini açıklamıştır. Ancak bu açıklamanın ardından şüpheli Ahmet telefonundan müvekkilimin çıplak fotoğraflarını göstermiş ve ayrılmaları halinde de bu fotoğrafları ailesine göstereceğini bununla beraber sosyal medya hesaplarından paylaşacağını söylemiştir. Bu söylemlerini mesaj olarak da müvekkilime iletmiştir.

4) Tüm bu yaşananların ardından müvekkilim başta korkusundan ötürü şüphelinin taleplerini yerine getirmiş ancak bir süre sona isteklerin önü alınamayacak bir boyuta ulaştığında suç duyurusunda bulunmaya karar vermiştir.

5) Mağdurun rızasıyla çekilmiş olsa dahi cinsel içerikli görüntülerin daha sonra mağdurun rızası dışında internette ifşa edileceği ve eşine gösterileceği tehdidi, mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek mahiyette olan bir hususun açıklanması tehdidi olduğundan fail, TCK’nın 107/2 maddesi gereği şantaj suçu ile cezalandırılmalıdır. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - 2015/17575 karar).

6) Şüpheli, müvekkile karşı şantaj suçunu işlemiştir.

7) Şüphelinin müvekkile şantaj içerikli göndermiş olduğu tüm bu mesajlar iş bu dilekçe ekinde sunuludur.

HUKUKİ DELİLLER: Mesaj kayıtları, tanık ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını ve hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Avukat Pınar Denktaş

Sık Sorulan Sorular

Şantaj porno cezası nedir?

Şantaj porno video görüntülerinden bahisle işlenirse bu suçu işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Eğer zincirleme suç varsa (tekrar eden şantajlar) şantajın cezası artırılır. Porno görüntüler söz konusuysa maddi manevi tazminat alınabilir.

Şantaj suçu cezası nedir?

TCK m. 107'e şantaj suçu işlendiğinde hem hapis hem para cezası ile cezalandırılır. Şantaj suçunda ceza en az 1 yıl, en çok 3 yıl hapis cezası verilir. Hapis cezasına ek olarak fail 5.000 güne kadar adli para cezasına da çarptırılır. Şantaj TCK kapsamında şikayete tabi değildir. 

Şantaj ne demek?

Şantaj birinden para veya çıkar sağlamak amacıyla bir şeyi açıklayacağına, yapacağına, yayacağına dair korku ve endişe vermek demektir. Şantajın ne şekilde sonuçlandığı önemli değildir. Sadece "yapacağım" demek ve çıkar sağlama amacı gütmek şantajı oluşturur.