Tehditin Cezası

Tehditin cezası 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde 3 farklı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre ;

 1. Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
 2. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile
 3. Silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tehdit suçunun cezası yukarıda ifade edildiği şekilde olmakla beraber ülkemizde son yıllarda kadına karşı şiddet olaylarının yaygınlaşması ile beraber Ceza Kanunu’nda bazı suçların kadına karşı işlenmesi halinde özel bir ceza alt sınırı öngörülmüştür. Tehdit suçu da bu özel düzenlemeler arasında yer almıştır. 12.05.2022 tarihinde eklenen bir düzenleme ile tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının 9 aydan az olamayacağı belirtilmiştir.

Tehdit Suçu, Şartları ve Cezası

Tehdit Suçu

Tehdit suçu TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde 106. maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede tehdit suçunun hem temel haline hem de cezayı ağırlaştıran nitelikli haline yer verilmiştir. 

Aşağıdaki hallerde tehdit suçu oluşur ve cezalandırılır:

 • Kişiyi kendisinin veya yakınının hayatına yönelik saldırı gerçekleştireceği bahsiyle tehdit etmek
 • Vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek
 • Malvarlığı itibariyle büyük bir zarar uğratacağından bahisle tehdit etmek
 • Sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek

Bu suç tipinde korunan hukuki değer kişilerin huzuru ve bununla beraber güven içinde yaşama duygusudur. Tehdit eyleminin gerçekleşmesi ile beraber kişiler huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaktan uzaklaşmakta ve bu sebeple bu eylem yaptırım altına alınmaktadır.

Bu suç tipinde faile veya mağdura yönelik özel bir düzenleme yer almaz. Dolayısıyla suçun faili herkes olabilir. Mağdura yönelik tek özel düzenleme ise mağdurun kadın olması halidir. Kadına karşı bu suçun işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 9 ay olarak düzenlenmiştir.

Tehdit Suçu Şartları

Tehdit aslında bir gözdağı verme eylemidir. Failin tehdit etmek için yapacağını söylediklerini gerçekleştirmesi gerekmez.  Çünkü bu suç tipinde aslolan mağdurun iç huzurunun bozulmasıdır. Dolayısıyla örneğin failin mağdura yönelik “ Senin bacaklarını kıracağım.” şeklindeki sözlerin mağdurun bilgisine ulaşması bu suçun oluşması için yeterlidir. Failin ayrıca mağdurun bacaklarını kırması veya bu suça teşebbüs etmesi gerekmez. Üstelik bu örnekte failin ayrıca gidip mağdurun bacaklarını kırması tehdit suçu ile beraber kasten yaralama suçunun da işlenmiş olmasına sebep olacaktır. Fail hem tehdit suçundan hem de kasten yaralamadan dolayı ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Tehdit suçunun şartları arasında mağdurun tehdit filinden ötürü korkması, endişelenmesi gibi hususlar yer almamaktadır.

Konuya ilişkin Yargıtay ilamına göre:

“ …Tehdit fiilli, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.” (Y. 4. CD, 2006/3183 E., 2007/7194 K., 24.09.2007 T.)

Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere fiilin mağdur üzerinde nasıl bir etki yaratıldığı araştırma konusu değildir. Bu suç için failin tehdit içeren sözleri söylemesi veya bu tür davranışlarda  bulunması yeterlidir.

Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit suçu kanunda temel hali ve cezayı ağırlaştıran nitelikli hali olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir.

Tehdit suçunun temel şeklinin cezası suçun yaşam hakkı değerlerine karşı olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, malvarlığı değerlerine karşı olması halinde ise 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu suçun mağdurunun kadın olması halinde ise cezanın alt sınırı 9 aydan az olmayacaktır.

Suçun nitelikli halinin işlenmesi halinde ise ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Bununla beraber özel kanunlarda da bu suçun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenmesi halinde suçun kanundaki cezası yarı oranında arttırılacağı ayrıca hükmedilen hapis cezası ertelenemeyeceği şeklinde düzenleme yer almaktadır. ( 7243 Sayılı Kanun md. 28)

Hangi Sözler Tehdide Girer?

Hangi sözlerin tehdit suçunu oluşturacağı şeklinde bir düzenleme kanunda olmamakla beraber Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlardan genel bir çıkarım yapmak mümkündür. Yargıtay ilamlarında tehdit olarak kabul edilen sözler şunlardır:

 • “Türkiye’den gitmezsen seni öldürürüm.” (Y. 2. CD, 6647/7230, 5.11.1981 T. )
 • “Eğer bu davadan vazgeçmezseniz, bu iş kanla bitecek, burası mezarınız olacak.” (Y. CGK., 4-359/43, 24.01.1972 T.)
 • “Eşyalarını al git, bacaklarını kırarım.” (Y. 4.CD, 13302/2128, 05.03.2007 T.)
 • “Benim deli raporum var, seni öldürürüm, yaşatmam.” (Y. 4. CD, 2005/8075 E., 2006/15075 K. 11.10.2006 T. )
 • “Daha önce seni bıçaklamış idim ucuz kurtuldun bu sefer seni öldüreceğim.” (Y. 2. CD, 2997/6485 E., 2007/9889 K., 02.07.2007 T. )
 • “…Arkadaşlarına kötü şeyler yapar, seni arkadaşlarına rezil ederim.” ( Y. 12.CD, 2020/857 E., 2022/5539 K., 12.09.2022 T. )
 • “…Beni mobiletinle gezdir, yoksa mobiletinin lastiklerini keserim, mobiletine zarar veririm.”(Y. 4. CD, 2006/8912 E., 2007/1212 K., 06.02.2007 T.)

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Sözlü tehdidin cezası özel olarak düzenlenmemiştir. Tehdidin hangi değere yöneldiğine göre ceza değişecek, ceza ya 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. Nitelikli halin gerçekleşmesi durumunda ise ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Telefon ve Mesajla Tehdidin Cezası Nedir?

Telefonla veya mesajla tehdidin cezası suçun temel halinin işlenmesi halinde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır.

Tehdit suçunda cezayı ağırlaştıran nitelikli haller arasında imzasız mektup, e-mail yoluyla tehdit suçu düzenlenmiştir. E-mail veya imzasız mektupla tehditte cezanın ağırlaştırılmasının temelinde şu husus vardır: Mağdurun kimin tarafından gönderildiğini bilmediği bir maile veya telefona karşı nasıl bir önlem alacağını kestirememesi, kimden geldiğini bilmediği için kime karşı tedbir alması gerektiğini hesap edememesi yer alır.

Doktrine göre telefonla tehdit suçunda da eğer failin kimliği belli olamıyorsa bu halde de fail suçun nitelikli halinden cezalandırılacaktır.

Tehdit Şikayeti İçin Şahit Şart Mı?

Bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi halinde fiil re’sen soruşturulacak ve kovuşturulacaktır. Malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair kötülük edeceğinden bahisle tehdit halinde ise eylemin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Şikayet için şahit şartı yoktur. Ancak yine de şahitler tehdit suçunun kanıtlanması için dikkate alınabilir. Şahitlerle beraber ses kayıtları, WhatsApp görüşmeleri, sms kayıtları, mail kayıtları vb. iletişim araçları da suçun kanıtlanması noktasında dikkate alınır.

Tehdit Eden ve Edilen Kişinin Avukat Hakları

Tehdit suçu avukatla takibi zorunlu olan suçlar arasında yer almaz. Dolayısıyla tehdit suçunun mağduru olan kişi bir avukattan destek almadan da davasını yürütebilir yine aynı şekilde fail de kendini avukat olmadan savunabilir. Ancak tüm bunlarla beraber hem mağdurun hem de failin yargılama esnasında uzman bir avukattan destek almaları lehlerine hüküm elde edilmesi için çok önemlidir.

Hakaret Davası Cezası Kaç Lira?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçu cezası bir günün karşılığı en az 20 TL ve en fazla 100 TL olacak şekilde belirlenir. Gün sınırlaması da 5 günden az 730 günden fazla olmayacaktır.

Sonuç olarak hakaret suçu cezası 100 TL ile 73000 TL arasında belirlenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Silahla Tehdidin Cezası Nedir?

Silahla tehdidin cezası temel cezaya göre daha ağır bir cezadır çünkü tehdit suçunu düzenleyen m.106’da silahla tehdit cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Buna göre silahla tehdidin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Tehdite Karşı Ne Yapılır?

Tehdit edildiğini iddia eden kişi vakit kaybetmeden cumhuriyet başsavcılığına veya karakola başvurmalı, suç duyurusunda bulunmalıdır. Yetkili merciler gerekli gördüğü takdirde mağdur lehine koruma tedbirleri de alarak oluşabilecek zararları en aza indirgeyecektir.

Tehdidin Cezası Nedir?

Tehdidin temel şeklinin cezası öncelikle 6 aya kadar hapis veya adli para cezası, diğer hallerde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun ağırlaştırılmış halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Tehdit kadına karşı ise cezanın alt sınırı 9 aydan başlar.

Nitelikli Tehdidin Cezası Nedir?

Nitelikli tehdidin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Tehdidin nitelikli hallerinde ceza arttırılır. Bunlar,  tehdidin; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması suretiyle, imzasız mektupla, özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesidir.

Ölümle Tehdidin Cezası Nedir?

Ölüm tehdidi cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak ölümle tehdit nitelikli hallerden biriyle gerçekleştirilmişse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olur. Tehdit sonucunda kişi öldürülürse hem tehditten hem de kasten öldürmeden ceza verilir.

Tehdit Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Tehdit suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Tehdit Suçunda Uzlaşma Mümkün Mü?

Uzlaşma şikayete tabi suçlarla beraber CMK’da özel olarak sayılmış suç tiplerinde mümkündür. Tehdit suçunda TCK m.106/1’in 2. cümlesi uzlaşmaya tabidir. 106/1’in 1. cümlesi ise her ne kadara şikayete tabi olmasa da CMK’da özel olarak sayıldığından ötürü uzlaşmaya tabidir.