Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişilere karşı suçlar başlığı altında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kısmında düzenleme alanı bulmuştur.

TCK madde 104’e göre 15 yaşını bitirmiş olan çocukla rızasına istinaden cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun yaş sınırı 15 yaşın bitmesi ile başlar. Kanun yaş üst sınırı için 18 yaşını doldurmamış olan çocukları kasteder.

15 yaşın altındaki kişilerle rıza ile cinsel ilişkiye girmek reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında değerlendirilmez.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suç Mudur?

Reşit olmayanla cinsel ilişki TCK kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. 104. maddede düzenlenen bu suç tipinde mağdur kişi reşit olmayan kişidir. Yani reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş çocuktur.

Çocuğun cinsiyeti ise önem arz etmez.

Bu suç tipinde en önemli hususlardan biri mağdurun rızasının varlığıdır. Zira cinsel ilişkiye girme konusunda 15 yaşını bitirmiş mağdurun rızası yoksa reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil TCK 103. maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçu işlenmiş olur.

Fail reşit olmayanla cinsel ilişkiye giren herkes olabilir. Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde ceza ağırlaştırılır ve şikayet şartı aranmaz. Bu halde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu düzenlemenin amacı çocuğun ensest ilişkilerden korunmasıdır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için mağdurun 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Reşit olmayan biriyle kendi rızasıyla cinsel ilişki 15 yaşını doldurmamış kişinin cinsel ilişkiye girme konusunda sözde rızası olsa bile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır.

TCK 104’te cezayı ağırlaştıran bir nitelikli hal daha düzenlenmiştir. TCK m.104/3’e göre:

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Yine bu nitelikli halin varlığı halinde de hem ceza arttırılmış hem de şikayet şartı kaldırılmıştır.

18 Yaşından Küçük Birisi İle Cinsel İlişkiye Girmek Suç Mu?

15 yaşını doldurmuş fakat reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girmek suçtur. Bu suçta ceza reşit olmayanla cinsel ilişki meydana gelmesi halinde verilir. Çocuk yaşta cinsel ilişki suçu rıza olsa da henüz 18 doldurmamış kişi cinsel ilişki kavramını ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı için TCK’da düzenlenmiştir. Korunan hukuki yarar çocuğun cinsel özgürlüğüdür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Şikayete Tabi Midir?

Bir suçun cezalandırılabilmesinin şikayet şartına tabi olup olmadığının belirlenmesi için madde metninde suçun şikayete tabi olduğunun açıkça ifade edilmiş olması gerekmektedir. Küçük yaşta cinsel ilişki suçu kanun lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere takibi şikayete tabi bir suçtur. Şikayet süresi mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır.

Önemle belirtmek gerekir ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikayet yalnızca suçun temel şekli için aranır. Suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren nitelikli hallerinde şikayet şartı aranmaz.

Sanığın suç tarihlerinde on beş yaşını tamamlayan mağdure ile cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden bulunmaksızın, rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiği, sanığın bu eyleminin TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, ancak bu suçun takibinin şikayete bağlı olup mağdurenin şikayetçi olmadığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında eylemin reşit olmayanla cinsel ilişki kabulü ile bu suçtan görülen kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ırza geçme suçundan beraatine hükmedilmesi hukuka aykırıdır. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/1407 K.)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Şikayet Hakkı Kimin?

Şikayet kişiye sıkı suretle bağlı bir haktır. Yani şikayete tabi suçlarda failin soruşturulması veya kovuşturulabilmesi için mağdurun bizzat şikayetçi olması gerekir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur reşit olmayan kişidir. O zaman kural olarak failin soruşturulabilmesi veya kovuşturulabilmesi için reşit olmayan kişinin şikayetçi olması gerekecektir. Ancak bu suç tipinde mağdur kişi reşit olmadığından genel kabule göre şikayet hakkını veli veya duruma göre vasi kullanabilir.

Kısacası, cinsel ilişki şikayet hakkını;

 • mağdur
 • mağdurun velisi
 • mağdurun vasisi

kullanabilir.

Türkiye'de Cinsel Rüşt Yaşı Kaç?

Cinsel rüşt yaşı kişinin yasal olarak cinsel fiillerinin bilincinde sayıldığı, bu fiillere rızasının geçerli kabul edildiği en küçük yaştır. Türkiye’de cinsel rüşt yaşı 18’dir. 18 yaşındaki kişi cinsel özgürlüğe erişmiş olacaktır. Kanunda özel olarak cinsel rüşt yaşı düzenlenmemiştir. Genel olarak reşit olmak düzenlenmiştir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m. 11’e göre erginlik 18 yaşın doldurulması ile başlar. Bu kapsamda cinsel rüşt yaşının da 18 yaş olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Cinsel rüşt yaşı dünya üzerinde genel kabul gören bir yaş değildir. Zira ülkelere göre bu yaş değişebilmektedir. Örnek vermek gerekirse:

 • Fransa: 15 yaş
 • Almanya: 14 yaş
 • Güney Afrika: 16 yaş

Cinsel İlişki Suçu Delilleri Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu tanık ile ispatı çok zor olan suçlardandır. Bu noktada cinsel ilişki suçunda mağdurun beyanları ispat açısından diğer delillerden üstün görülür. Ceza Muhakemesi Hukuku’nda reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ispatına yönelik şu deliler geçerli kabul edilir:

 • Sanık, tanık, mağdur beyanları
 • Belge
 • Laboratuvar incelemeleri sonucu ortaya konan DNA örnekleri, olay yeri incelemeleri, kan lekeleri, videolar

Küçüğün Cinsel İstismarı Suçu İle Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Farkları

Küçüğün cinsel istismarı suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu birbirinden bağımsız farklı suç tipleridir. İki suçun da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar arasında yer alması karıştırılmalarına sebep olur. Suçların unsurları incelendiğinde ikisinin de farklı özellikleri olduğu görülür.

 • Çocuğun cinsel istismarı suçu TCK m. 103’te düzenlenmiştir. Buna göre: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenleyen m. 104’e göre ise: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere iki suç tipindeki en önemli ayrım mağdurun yaşı konusunda yapılan ayrımdır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağdurunun 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Aynı şart küçüğün cinsel istismarı suçunda yer almaz. Bu noktada küçüğün cinsel istismarı suçunda 18 yaşını doldurmamış olan kişi mağdur olur.

İki suç tipindeki diğer fark ise rıza kavramıdır. Zira 15 yaşını doldurmuş kişilerle rıza ile cinsel ilişkiye girilmesi halinde oluşacak suç tipi reşit olmayanla cinsel ilişki olur. Rızanın olmaması halinde ise oluşacak suç çocuğun cinsel istismarı olacaktır. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna Hangi Avukat Bakar?

Suçlar ve cezalar medeni yargılamadan çok daha farklı bir işleyişe tabidir. Cinsel taciz, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki gibi konular hassastır. Dolayısıyla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların varlığı halinde uzman bir Cinsel Taciz Avukat desteği almak mağdur için de fail için de en sağlıklı sonuçların alınmasını sağlayacaktır.

Kaynak:

Türk Ceza Kanunu