Yaş Tahsisi Nedir?

Yaş tahsisi, bir diğer ifadeyle yaş düzeltme, kişinin kimlik yaşının gerçek yaşından farklı olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Yaş tahsisi dava yolu ile olur. Yaş düzeltme davası nüfus memurlarınca yanlış yazılan yaşın düzeltilmesini amaçlayan bir davadır. Bu dava ile kimlikte yazılı olan yaşın küçültülmesi ve büyütülmesi mümkün olmaktadır.

Yaş Tahsisi Nedir?

Kişinin gerçeğe aykırı olan kimlik yaşının yaş düzeltme davası neticesinde mahkeme kararı ile gerçeğe uygun hale getirilmesidir.

Yaş Tahsisi Ne Demek?

Yaş tahsisi, kişinin nüfus kaydında yer alan doğum tarihinin gerçek yaşını yansıtmaması halinde dava yoluyla nüfus kaydının değiştirilmesi demektir. Kişi yaş tahsisinin sağlanması amacıyla mahkemeye başvurur. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda nüfus kaydının gerçek yaşı yansıtmadığına kanaat getirilse nüfus kaydının değiştirilmesine karar verilir.

Yaş Tahsisi Nasıl Yapılır?

Yaş tahsisi, yaş düzeltme davası açılması suretiyle yapılmaktadır. Yaş düzeltme davası için görevli asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir. Yaş tahsisi davası yazılı bir dava dilekçesiyle açılır. Mahkeme tıbbı, biyolojik ve fizyolojik veri ve raporları ve çeşitli delilleri inceler. Ayrıca tanıklar dinlenir. Mahkeme yaş tahsisinin nüfusta yanlış olduğu kanaatine varırsa, kişinin yaşının düzeltilmesine karar verir.

Yaş Küçültme En Fazla Ne Kadar?

Yaş küçültme ile yaşın ne kadar küçültüldüğünün bir önemi yoktur. Zira, kişinin kimlik yaşının aksine daha küçük yaşta olduğunun tespit edilmesi halinde mahkemece yaşın küçültülmesine karar verilecektir. Bu halde yaş düzeltme davası ile tespit edilen yaşın kimlikte yazılı olan yaştan ne kadar küçük olduğu önem arz etmemektedir.

Yanlış Yazılan Yaş Nasıl Düzeltilir?

Yanlış yazılan yaşın düzeltilmesi, yaşın değiştirilmesi talebi ile açılacak olan yaş düzeltme davasıyla mümkün olmaktadır. Zira, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. maddesinde, nüfustaki kayıtların ancak kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla değiştirilebileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yaş büyütme veya küçültme haklı nedenlerin varlığı halinde ancak mahkeme kararıyla olabilmektedir.

Mahkeme tarafından verilen hükme karşı taraflardan birisi veya her iki taraf da kanun yoluna başvurabilir. Gerekçeli karara karşı kanunda belirtilen süre içerisinde kanun yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. Kanun yoluna başvurma itiraz anlamındadır. İtiraz halinde ise üst derece mahkemelerin de hükmü kanuna uygun bularak onaması halinde de karar kesinleşir. İşte bu kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine kimlikte yanlış yazılan yaş düzeltilir.

Yaş Düzeltme Davası Şartları

  • Kişinin bir hastane veya doğumhanede doğmaması nedeniyle doğum anına ilişkin olarak bir kayıt bulunmaması
  • Kişinin dış görünüşünün nüfustaki yaşına uygun görünmemesi
  • Objektif nitelikte haklı bir neden olması
  • İddia edilen bir yaşta kardeşin olmaması

Anlaşılacağı üzere, yaş düzeltme hastane doğumlu kişilerde mümkün olmamaktadır. Ayrıca kemik yaşı incelemesi ancak 25 yaşa kadar yapılabilmektedir. 25 yaş üzerindeki kişilerin yaşlarının değiştirilebilmesi için başkaca deliller gerekmektedir.

Yaş Düzeltme Avukatı

Mevzuata bakıldığında ancak mahkeme kararı ile yaşın düzeltilmesi sağlanabilmektedir. Mahkeme kararı alınabilmesi için de yaş düzeltme davası açılması gerekmektedir. Bu sebeple görevli ve yetkili mahkemeye sunulmak üzere bir dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Yaş düzeltme davasında kimlik yaşının gerçekten farklı olduğu ispat edilmelidir. İspat faaliyetini yerine getirmek için her türlü delilden faydalanılabilir.

Dava sonucunda mahkemenin kişinin iddia ettiği yaşta olduğu yönünde kanaate varması için bu hususu gösterir tüm delilleri içeren bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dolayısıyla iyi bir avukat desteğinden faydalanmak yaş düzeltme davasının kişinin istediği şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Zira, yaş tahsisi askerlik, emeklilik ve memuriyet gibi konularda oldukça önemli olduğundan kişinin hak kaybına uğramaması önlenmelidir.