20 Eyl 2022

Yasadışı Bahis Cezası

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak” suçu düzenlenmiştir.

Türkiye’de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ ruhsatı vermek suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirmektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen ruhsatı olmaksızın bahis oynatmak ilgili Kanun’a göre suç sayılmaktadır.

7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile beş bent halinde suç teşkil eden fiiller sayılmıştır. Buna göre;

  • m. 5/1-a ile Kanun’un verdiği yetkiye dayalı olmaksızın oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.
  • m. 5/1-b ile yurtdışında mevcut bir oyuna internet veya sair suretle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.
  • m. 5/1-c ile sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.
  • m. 5/1-ç ile reklam vermek ve sair suretle kişileri spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik eden kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynamak Suç Mu?

Türkiye’de yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı hususu, merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu hususun cevaplanması için yasadışı bahis oynama fiilinin kanun sistematiğinde yerini tespit etmek gerekmektedir.

Kanun koyucu, 7258 sayılı Kanun m.5/1-d’de ilk dört bentten farklı olarak kanuna aykırı oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunu oynayanları ceza hukuku açısından cezalandırmaya değer görmemektedir. Ancak söz konusu fiili, idari para cezası yaptırımına bağlamaktadır.

Bu yaklaşım TCK ve Kabahatler Kanunu arasında yapılan ayrıma paraleldir. Nitekim TCK m. 228 ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç olarak öngörülmüş iken Kabahatler Kanunu m. 34 ile kumar oynama kabahat olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla yasadışı bahis oynama fiili suç olarak sayılmamakla beraber idari para cezası yaptırımı öngörülen bir kabahat niteliğindedir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası Ne Kadar?

Yasadışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d ile düzenlenmektedir. Buna göre yasadışı bahis cezası alanlar hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasına hükmedileceği öngörülmektedir.

İdari para cezalarına karşı “genel itiraz yolu” Kabahatler Kanunu m. 27 ile düzenlenmektedir. Söz konusu hükme göre idari para cezası öngören kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine karşı itiraz yoluyla başvurulabilmektedir. Genel itiraz yolu kullanılarak yasadışı bahis oynama cezasına itiraz edilmesi mümkündür.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Sicile İşler Mi?

Adli sicil kaydı, suç niteliği teşkil eden fiiller hakkında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır. Dolayısıyla adli para cezası ve hapis cezası adli sicil kaydına işlemektedir. İdari para cezası ise işlememektedir.

Dolayısıyla kanuna aykırı olarak şans ve bahis oyunları oynatma fiili karşılığında öngörülen adli para cezaları adli sicile işlemektedir. Ancak kanuna aykırı olarak oynatılan şans ve bahis oyunlarını oynama fiili için öngörülen idari para cezaları adli sicile işlememektedir.

7326 sayılı Kanun’a göre yasa dışı bahis cezası affı mümkün olmaktadır. Af ile anlaşılması gereken kanun kapsamına giren borçların yapılandırılması neticesinde cezaların ve ferilerinin tamamı veya bir kısmının ödenmesi suretiyle kalan ceza ve ferilerinin silinmesidir. Dolayısıyla yasadışı bahis oynama suretiyle kesinleşen idari para cezalarının yapılandırılması mümkündür.

Yasa Dışı Bahis Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Hakkında adli para cezasına hükmedilen kimseye, bir adli para cezası ödeme emri tebliğ edilmektedir. Ödeme emrini tebliğ alan hükümlü, belirli süre içinde adli para cezasını ödemeli aksi takdirde kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ettiğini beyan etmesi gerekmektedir.  

Adli para cezasını ödemeyen veya kamuya yararlı bir işte çalışma isteminde bulunmayan hükümlü hakkında, cumhuriyet savcısının kararı ile cezanın ödenmeyen kısmı için hapis cezası kararı verilmektedir.

Ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi sonucunda hükümlü tüm haklarını kaybetmemektedir. Hükümlü, her zaman adli para cezasını ödemek suretiyle hapis cezasından kurtulabilmektedir.

18 yaşından küçük çocuklara verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmez. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile öngörülen prosedür uyarınca ödenmeyen adli para cezası takibe konu yapılmaktadır.

Buna göre yasadışı bahis oynatma suçu için öngörülen adli para cezasının ödenmemesi halinde hükümlünün cezası hapis cezasına çevrilmektedir.

İdari para cezasının ödenmemesi halinde ise cezanın hapis cezasına çevrilmesi söz konusu olmamaktadır. İdari para cezasının ödenmemesi halinde ancak İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre haciz yoluyla takip yapılması söz konusu olmaktadır.

Dolayısıyla yasadışı bahis oynayanlar hakkında hükmolunan idari para cezasının ödenmemesi halinde kişi hakkında icra takibi başlatılması söz konusu olmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Nereden Öğrenilir?

Yasadışı bahis oynamanın cezası 2022 yılında internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Hakkında idari para cezasına hükmedilen kişiler, UYAP Vatandaş veya e-devlet üzerinden cezasını görebilmektedir. Asliye ceza mahkemeleri seçilmek suretiyle sorgulama yapılması gerekmektedir. Ayrıca vergi borcu sorgulatmak suretiyle de bu hususta bilgi alınmaktadır. Ancak soruşturma aşamasında olan dosyalar görünmeyecektir.

Yasadışı Bahis Nereye Şikayet Edilir?

Suçtan zarar gören kimseler, kamu davası açılması istemini şikayet ya da ihbar yoluna başvurmak suretiyle ortaya koymaktadır. CMK m. 158’e göre suça ilişkin ihbar ya da şikayet Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da kolluk kuvvetlerine yapılmaktadır.

Dolayısıyla yasadışı bahis oynama veya oynatma suçları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunmak suretiyle ihbar ya da şikayette bulunulması gerekmektedir.

CMK m. 158/3 gereği valilik, kaymakamlık ya da mahkemelere yapılan şikayetler de ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmektedir.

İnternet yoluyla erişim sağlanan şikayet sitelerinin bulunduğu da görülmektedir. Ancak internet siteleri üzerinden şikayette bulunulması halinde herhangi bir yasal süreç başlamayacaktır.

Yasadışı Bahis Sitesi Açmak Suç Mu?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yetki verdiği lisanslı siteler dışında yurtiçi veya yurtdışı fark etmeksizin bahis ve şans oyunu oynatmak, oynanmasına yer ve imkan sağlamak 7258 sayılı Kanun m.5/1-b uyarınca suç olarak öngörülmüştür. Anılan madde uyarınca yasadışı bahis sitesi açma suçu dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yasadışı bahis siteleri açtığı tespit edilen kişiler, kolluk kuvvetleri tarafından yasa dışı bahis ifade verme işlemine çağrılmakta ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine ya da re’sen Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından derhal kapatılmaktadır.

Kaçak Bahis Sitelerinde Oynayanlar Ceza Alır Mı?

7258 sayılı Kanun m.5/1-d ile yasadışı bahis oynama fiili kabahat niteliğinde kabul edilmiştir. Yasadışı bahis oynayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla, kanuna aykırı şekilde kurulan bahis sitelerinde bahis veya şans oyunu oynayanların fiilleri kabahat niteliğinde sayılmaktadır. Bu kişiler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecektir.

Bahis Sitelerine Yatırılan Paranın Geri Alınması Mümkün Mü?

Uluslararası kartlı ödeme sistemlerinde “Chargeback (Ters İbraz)” kuralları geçerlidir. İlgili kurallar belirli bir banka ya da ülkeye özgü değildir ve kartların kullanıldığı tüm ülkelerde geçerlidir.

Ters ibraz kuralları uyarınca kredi kartı sahipleri, kredi kartı ile yapılan işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir. Temel şart, işlemin kredi kartı ile yapılmış olmasıdır. Havale/EFT ile yapılan işlemler ters ibraz kuralları ile itiraz konusu yapılamamaktadır. Ancak kredi kartı ile yapılan işlemden itibaren 120 gün içinde itiraz başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Söz konusu süre hak düşürücü niteliktedir.

Ters ibraz prosedürü altı aşama ile özetlenmektedir. Öncelikle ödemenin gerçekleştiği kredi kartı sahibi bankaya itiraz başvurusu yapılmaktadır. İtirazı alan banka, karşı işyerinin bankasına yönlendirmektedir. İşyeri bankası, itirazı söz konusu işyerine sunmakta ve işlem ile ilgili belgeleri talep etmektedir. İşyeri, kendisine tanınan süre içinde belgeleri iletmez veya yetersiz belge iletir ise itiraz edilen tutar banka tarafından, işyeri hesabından çekilerek kredi kartı sahibi bankaya iletilmektedir. Yeterli belge iletilmesi halinde ise belgeler kredi kartı sahibi bankaya iletilerek itiraz reddedilmektedir.

Yasa Dışı Bahis Cezası Avukatı

Yasadışı bahis cezası Avukat tarafından hukuki yardım alınması gereken konuların başında gelmektedir. Yasadışı bahis zamanaşımı, yasadışı bahis Yargıtay Kararları gözetilen hususlar, yasa dışı bahis ifade verme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi hukuki tecrübe gerektiren konular, alanında uzman yasadışı bahis avukatları tarafından takip edilir ise hak kaybına uğranmayacaktır.

Yasadışı bahis konusunda, bahis cezası memuriyete engel mi ya da idari para cezası memuriyete engel mi hususu merak edilen konuların başında gelmektedir. 7258 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu konuda açık bir hüküm içermemektedir. Ancak “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” TCK m. 228 ile suç olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple ilgili suçtan bir mahkumiyet hükmü kurulması 657 sayılı Kanun m. 48 gereği memuriyetin sona erme sebebi oluşturmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası İtirazı Avukatın Rolü

Yasadışı bahis oynama fiiline karşı 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d’de öngörülen idari para cezası kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulması suretiyle itirazda bulunulmaktadır. İlgili itiraz başvurusunun yetkili merciye, süresi içinde, doğru gerekçelerle yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde itiraz dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla uzman bir avukatın hukuki yardımına ihtiyaç bulunmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Avukat Ücreti

Yasadışı bahis oynatma ve oynama suçu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir. Her dosya kendi içerisinde değerlendirilir ancak 2022-2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre asliye ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarında asgari avukatlık ücreti 9.200 TL olarak belirlenmekte olduğundan en az vekalet ücreti bu tutarda olabilir.

 

Kaynak: Türk Ceza Kanunu