Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı hazırlandı uyarısını e-devlet uygulamasında görmek mümkündür. Tensip zaptı davanın başlangıcıdır. Davada;

  • tensip zaptı
  • duruşma tutanakları
  • müzekkereler
  • ara kararlar ve
  • gerekçeli karar

hazırlanır. Peki, tensip zaptı hazırlandı ne demektir?  

Ayrıca Bkz: Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Tensip Zaptı Ne Demek?

Tensip zaptı, tensip tutanağı demektir. Dava dosyasının içeriğine ilk bakıldığında görülecek evrak, tensip zaptıdır. Bu mahkemenin ilk hazırladığı evraktır. Mahkeme, aşağıda örnek olarak verilene benzer bir tutanak hazırlar. Bu tensip zaptı ile birlikte davalıya dava dilekçesi tebliğ edilir.

Söz konusu tensip zaptında dilekçelere cevap süreleri, delillerin sunulması gerektiği, delil ve gider avansının yatırılması gerektiği ihtarı gibi hususlar ile birlikte, ön inceleme duruşmasının tarih ve saati bildirilir.

Gider avansı, mahkemenin re’sen (kendiliğinden) ve kanunen yapması gereken işlemler için gereklidir. Delil avansı, tarafların gösterdiği delillerin toplanması için gerekli masraflardır.

Ayrıca tensip zaptında taraflar, esas amaç aile birliğinin korunması olduğu için aşağıdaki şekilde sulhe teşvik edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı hazırlandı demek, davanın açılmış olduğu anlamına gelir. Tensip zaptı hazırlanmışsa duruşma günü muhtemelen verildi demektir. Mahkeme taraflara tensip tutanağının birer suretini tebliğ eder. Tensip zaptı taraflara tebliğ edilince içerisinde yer alan ara kararlar yerine getirilmelidir.

Tensip Zaptı Örneği

Her davada tensip tutanağı farklı olmakla birlikte, genel kapsamıyla tensip zaptı örneği aşağıdakine benzerdir:

İstanbul Aile Mahkemesi

Tensip Zaptı

ESAS NO      : 2022/43122654

HAKİM           : 

KATİP            : 

DAVACI         : 

VEKİLİ            : Avukat Pınar Denktaş

DAVALI          : _____

VEKİLİ            : _____

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 2022

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

Gereği düşünüldü:

1-Dava dilekçesinin HMK'nn 119/b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanın HMK'nun 118-186 maddeleri gereği yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,

3-Davanın HMK'nun 105-113 maddeleri gereğince çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmesine,

4-Davacıya tensip zaptının davalıya tensip zaptı ve dava dilekçesi ile eklerinin tebliğine,

5-Davalıya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 6100 sayılı  HMK 'nın 127.maddesi gereğince davacı sayısından bir fazla cevap dilekçesi vermek üzere 2 haftalık süre verilmesine, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davalı tarafın davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,

Tensip zaptı hazırlandı ve tebliğ edildi ise davalının işlem süreleri başlamıştır.

6-Davalıya cevap dilekçesinde 6100 sayılı HMK 'nın 129.maddesi gereğince Mahkemenin adı, davacı ile davalının adı-soyadı ve adresleri, davalının TC kimlik numarası, varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı-soyadı ve adresleri, davalının, savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davalının veya varsa  kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, bildirilen delil ve belgelerin açık olarak belirtilmesi, getirtilmesi ve toplanması gerekenlerin getirtileceği adresin yine tanık bildirilmişse tanığın açık adresinin açıkça belirtilmesi ve ilk itirazları açıkça cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte  belirtilmesi gerektiği hususunun ihtarına, 

7-Davalının cevap dilekçesinin davalıdan alınacak avans ile davacıya tebliğine,

8-Davacıya davalı tarafın cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaba cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta süre verilmesine, 

9-Davacının cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliğine ve tebliğden itibaren 2. Cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta süre verilmesine,

10-Tarafların, 6100 sayılı HMK'nın 121. maddesi ve 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı,

11-Davalı tarafça bildirilmesi halinde başka yerlerden getirtilecek delillerin getirtilmesinin değerlendirilmesine, gerekli giderlerin davalı tarafından yatırılacak delil avansından karşılanmasına,

12-Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak bildirileceği,

13-Taraflara ait Aile Nüfus kayıt örneğinin Uyap'tan çıkarılmasına,

14-Tarafların SGK Hizmet döküm cetvellerinin UYAP SİSTEMİ üzerinden çıkartılarak dosyasına eklenmesine,

15-Tarafların ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak mahkememize bildirilmesi için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

16-Tarafların velayet ve kişisel ilişki kurulması hususunda uzman raporu alınmasına, uzman raporu dosya içerisine alındığı takdirde taraflara tebliğine, rapora karşı raporun tebliğinden itibaren 2 hafta itiraz süresi verilmesine, 0212 dahili 8 numarayı arayarak randevu almalarının taraflara ihtarına, (taraflara tensip tutanağının tebliği suretiyle ihtar edilmiş sayılmasına),

Tensip zaptında taraflar sulhe teşvik edilir

17- Düşünmeleri için  taraflara  ailenin  Türk toplumunun temeli olduğu, evlenmekle karşılıklı bakım, sevgi, saygı ve sadakat ve  hoşgörü ile yükümlü oldukları,  tarafların  çocuk sahibi iseler boşanmalarının çocukların geleceği açısından olumsuz sonuçlar  doğurduğu ve çocukların genellikle topluma suçlu veya sorumlu olarak  katıldıkları, evliliğin hastalıkta, sağlıkta,  birlikte, dirlikte, varlıkta yoklukta bir ve beraber olmayı gerektirği hususları hatırlayarak  hareket etmeleri,  4787 sayılı kanunun 7. Maddesi gereği taraflara barışmaları ve düşünmeleri, duruşmaya bu konularda uzlaşarak gelmeleri, uzlaşmadıkları konuları mahkemeye bildirmeleri, TCK. nın 233/1 'e göre "Aile Hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının" taraflarca bilinmesinin tebliği ile eşleri bu şekilde  sulhe teşvikine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi. 2022