Gerekçeli Karar Örneği

Gerekçeli karar mahkeme yargılaması bittiğinde hakimin tüm dava detaylarını ve kararını yazmasıdır. Gerekçeli kararda hakimin kararının gerekçeleri yer alır. Her davada gerekçeli karar dosyaya özgüdür. Boşanma davasında da gerekçeli karar farklı olmakla birlikte, genel kapsamı örnek olması açısından gerekçeli kararlar aşağıdakine benzer. 

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

T.C. İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA 

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      : 2023/____

KARAR NO   : 2023/____

HAKİM           :

KATİP             : 

DAVACI         : ______________

VEKİLİ            : Avukat PINAR DENKTAŞ

DAVALI          : ______________

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ           : 2023

KARAR TARİHİ        : 2023

KARARIN YAZILMA TARİHİ: 2023

Mahkememizde görülmekte bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Davacı dava dilekçesi ile; davalı ile 12 yıllık evli olduğunu, bu evlilikten küçük bir oğlunun bulunduğunu, davalının alkol ve kötü alışkanlıklardan dolayı boşanmalarına ve müvekkili lehine 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı cevap dilekçesi ile; dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmediğini, aralarında şiddetli bir geçimsizlik olmadığını, davacının dediği gibi uzun bir süredir ayrı yaşadıklarını, kendisinin boşanma taraftarı olmadığını, bir araya gelmek istediğini ancak bu olmazsa mahkemenin takdirine bıraktığını, kendisinin kötü alışkanlığı olmadığını bu durumu mahkemede ispat edebileceğini bildirdiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili 2022 tarihli beyan dilekçesi ile; davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Taraflara ait aile nüfus kayıtları incelenmiş, sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış, bildirmiş oldukları deliller toplanmış, tanıklar dinlenmiştir.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

Nüfus aile kayıt tablosuna göre; tarafların _____ tarihinde evlendikleri, bu evlilikten _______ doğumlu _____ isminde müşterek bir çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.

Tarafların ekonomik sosyal durum araştırmalarına göre; davacının muhasebeci olduğu, aylık 10.000TL gelirinin bulunduğu, kirada oturduğu 3.000,00TL kira ödediği, üzerine kayıtlı menkul ya da gayrimenkul mal varlığının bulunmadığı; davalının ise bankacı olduğu, aylık 10.000,00TL gelirinin bulunduğu, kendi evinde ikamet ettiği kira ödemediği anlaşılmıştır.

Dava, TMK nın 166. Maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedenine dayanan boşanma talebine ilişkindir.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarıyla davalı kocanın sürekli alkol kullandığı, eve de sürekli alkollü şekilde geldiği, eşine "gerizekalı, salak" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, tarafların 2021 senesinden beri ayrı yaşadıkları anlaşılmıştır. Dava dosyası bir bütün olarak tanıkların beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde eşler arasında uyumsuzluk ve zıtlaşmanın meydana geldiği, sevgi saygı bağının kalmadığı ve bu nedenle ortak inisiyatif geliştirememiş oldukları anlaşılmıştır. Evlilik birliğinin temelinde sarsılmasına neden olan olayların meydana gelmesinde davalı taraf tam kusurludur. Olayların anlatımı karşısında böyle bir evliliğin sürdürülmesinde ne tarafların, ne de toplumun korunmaya değer bir yararı kalmadığından boşanmaya karar verilmesi gerekli ve zorunlu görülmüştür.

Hüküm: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile; tarafların TMK 166/1. Maddesi gereğince  BOŞANMALARINA, karar kesinleştiğinde karardan 2 suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

2- Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine,

3-Her ayın  1. ve 3. haftası Cumartesi günü  saat 09.00 ile Pazar günü 19.00 arası, yaz aylarından Temmuz ayının 1. günü saat 09.00 ile 31. günü saat 19.00 arası, dini bayramların 2. günü saat 09.00 ile  3. günü saat 19.00, sömestr tatilinin başladığı hafta Cumartesi günü saat 09:00 ile bir sonraki hafta Cumartesi günü saat 19:00 arası müşterek çocuğun dava davalı ile görüştürülmesi sureti ile aralarında şahsi münasebetin kurulmasına,

4-Velayeti babaya verilen müşterek çocuk için aylık daha önce hükmedilen 900,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar aynı miktar üzerinden devamı ile davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuk için aylık 1200,00-TL iştirak nafakası taktiri ile, takdir edilen bu miktarın kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Alınması gereken ____ TL harçtan peşin alınan ____ TL harcın mahsubu ile kalan ____ TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan  ____ toplam ____yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan _______ vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere davacı, davacı vekili ve davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.__/__/2023