Duruşma Tutanağı Nedir?

Duruşma Tutanağı Nedir?

Duruşma tutanağı mahkemede görülen duruşmaların zabıt katibi tarafından yazıya geçirilmesidir. Mahkeme katip ve hakiminin imzalaması ile duruşma tutanağı resmi evrak haline gelir. Her duruşmada ayrı tutanak tutulur. Ön inceleme duruşmasındaki işlemler daha farklı olduğu için ön inceleme duruşmasına ilişkin tutanak diğerlerine nazaran farklıdır. Ayrıca hüküm aşamasında kısa kararın açıklandığı tutanak da diğerlerinden farklıdır.  

Duruşma Tutanağı Örneği

Aşağıda duruşma tutanakları örneklendirilmiştir.

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

T.C.
İSTANBUL
11. AİLE MAHKEMESİ
ÖN İNCELEME DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI    : 2023/3532437 Esas 

CELSE NO: 1
CELSE TARİHİ: 06/12/2023

Belirli gün ve saatte celse açıldı. 
Davacı vekili geldiler, açık duruşmaya devam olundu.
Davacı vekili yetki belgesi sunduğu görüldü okundu dosyasına kondu.
Dava dilekçesi, cevap lahiyası cevaba cevap lahiyası ve ikinci cevap layihası okundu.
Davacı vekili : Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz, müvekkilim evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak boşanmak istemektedir, vakıalarımızı dilekçemizde anlattık, aynen tekrar ediyoruz, delillerimizi bildirdik, tapu kayıtları tanık beyanlarına dayanıyoruz, tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz, cevap lahiyasında hususları kabul etmiyoruz, cevaba cevap lahiyamızı aynen tekrar ediyoruz, davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz dedi, beyanı okundu imzası alındı.
                 Davacı vekili
Davalı vekilleri : Cevap layihamızı ve ikinci cevap layihamızı tekrar ediyoruz, cevap layihamızı aynen tekrar ediyoruz, vakıaları dilekçemizde belirttik, biz de banka kayıtları, telefon kayıtları, tapu kayıtları ve tanık beyanlarına dayandık, tanıklarımızı dosyaya sunacağız mehil talep ediyoruz, davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz, ikinci cevap layihamızı tekrar ediyoruz, mali konular ile ve bir kısım mallar ile alakalı diyeceklerimizi yazılı olarak sunduk aynen tekrar ediyoruz, tanıklarımızı dosyaya sunacağız mehil talep ediyoruz, ayrıca bir kısım ödeme belgelerimizi de dosyaya 07/09/2023 tarihi itibariyle ikinci cevap dilekçemiz ile birlikte sunduk dedi, beyanları okundu imzaları alındı.
                  Davalı vekili        
Mahkememize açılan davanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası olduğu, davacının boşanmak istediği, vakıalarını dilekçesinde anlattığı, tanık beyanına dayandığı, davalı tarafın boşanma davasının reddine karar verilmesini istediği, zira davacının ağır kusurlu olup TMK 166/1.maddedeki şartların oluşmadığı, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini istediği, vakıalarını dilekçesinde bildirdiği, tanık beyanına dayandığı, delillerini bildirdiği, tarafların sulh olamadıkları, ilk itirazın olmadığı, yargılamanın yazılı usule tabi olduğu, Mahkememizin yetkili ve görevli olduğu anlaşılmakla;
Gereği Düşünüldü (G.D.):
1-Ön inceleme duruşması tamamlanmış olmakla tahkikat duruşmasına geçilmesine, 
2-Taraf vekillerine tanıklarını dosyaya sunmak üzere 2'şer haftalık kesin mehil verilmesine, verilen kesin mehil içinde tanıkbildirmedikleri veya müteakip ilk celse hazır edip dinletmedikleri takdirde tanık bildirme haklarından vazgeçmiş sayılacakları, dosya kapsamı itibari ile karar verileceğinin ihtarına, (ihtar edildi),
3-Taraf vekillerince tanık bildirildiğinde tanıkların davetiye ile celple dinlenmelerine, masrafın ilgili tarafın avansından karşılanmasına,
4-Taraf vekillerine delil listelerinde belirttikleri ancak dosyaya sunmadıkları belgeleri HMK 140/5 maddesi gereğince dosyaya sunmaları, getirtilecek belgeleri getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmaları hususunda 2'şer haftalık kesin mehil verilmesine, verilen kesin mehil içerisinde bu hususlar tam olarak yerine getirilmediği takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına (ihtar edildi),
5-Bu nedenle tahkikat duruşmasının 18/04/2023 günü saat 14:00 bırakılmasına,  HMK 147.maddesi gereğince taraf vekillerine  ihtarat yapılmasına (yapıldı) karar verildi. 

Duruşma Tutanağı Örneği

T.C.
İstanbul
11. Aile Mahkemesi
Duruşma Tutanağı
SAYI    : 2023/3378967 Esas 

CELSE NO: 2
CELSE TARİHİ: 18/04/2023

Belirli gün ve saatte celse açıldı. 
Davacı vekili Av. Pınar Denktaş geldi. 
Başkaca gelen olmadı, açık durumya kondu.
Yetki belgesi okundu dosyasına kondu.
Davalı vekilinin mazeret beyan ettiği anlaşıldı.
Davalı vekilinin 11/02/2023 tarihli beyan dilekçesi okundu dosyasına kondu davacı vekiline tebliğ edildiği anlaşıldı.
Davacı vekilinin 24/01/2023 sistem tarihli beyan dilekçesi okundu dosyasına konuldu, davalı vekiline tebliğ edildiği anlaşıldı.
İstanbul İl Emniyet müdürlüğüne yazılan müzekkerelere cevaplar okundu dosyasına konuldu.
Taraf vekillerinin tanık listesi okundu dosyasına konuldu, bir kısım tanıklara tebligat yapılamadığı, anlaşıldı.
Davacı vekilinden soruldu ; taraflar arasında protokol hazırlanmak üzeredir, anlaşmalı boşanma ihtimali vardır, kısa bir süre verilsin, anlaşılamadığı takdirde, davaya çekişmeli olarak devam edilsin, yazı cevaplarına bir diyeceğimiz yoktur, eksiklikler ikmal edilsin, dedi.

Gereği düşünüldü:
1-Davacı vekilinin mazeretinin kabulüne, duruşma gününün tebliğine, masrafın kendisine ait avanstan karşılanmasına, 
2-Protokol ibraz edildiği takdirde, dosya arasına konulmasına, 
3-Taraf tanıklarının dinlenilmesi konusunda, önümezdeki celse karar verilmesine, 
4-Bu nedenlerle yargılamanın  24/09/2023 günü saat 11:10 bırakılmasına karar verildi.2022