Boşanma Vekaletname Örneği

Boşanma vekaletname örneği mevzuat değiştikçe güncellenir. 204 yılı başında boşanma vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Bunun tanzimi için 2 adet vesikalık fotoğraf da gerekir. 2024 yılında boşanma için vekaletname ücreti yaklaşık 900 TL'dir. Bu ücret notere göre ve vekil sayısına göre değişebilir. Boşanma davası vekaletname aslı veya aslı gibidir sureti dava dosyasına sunulmalıdır. 

Boşanma Vekaletname Örneği

Vekil Eden: Ayşe Sevgi 585748395014

Gerek eşim Mehmet Mehmet'in benim aleyhime açtığı veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından, bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde bir sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri  yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkını kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhaseip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, ahzı kabz’a, benim yokluğumda devam edecek duruşmalara katılmaya, Sigorta Tahkim Komisyonu ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydını ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, izale-i şuyu satış memurlarında satış talebinde bulunmaya teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden veraset ilamı ve notarliklerden mirasçılık belgesi talep etmeye, teslim almaya, yetkili vekilim ile aramızdaki mutabakat sonucu vekalet sözleşmesi kurulmuş olduğundan, iş bu vekaletnamenin fiilen teslimi yerine gemek üzere, TNBBS elektronik arşivine taranmasını, vekilin talebi halinde elektronik arşivden çıktısının alınarak noterlik işlemlerinde dayanak olarak kullanılmasını kabule, işlemin yapıldığı noterlik ile diğer noterlik dairelerinden fiziki veya elektronik arşivden örnek almaya bu vekaletnamedeki yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Cumhuriyet Caddesi No: 40 K: 5 Elmadağ Şişli İstanbul adresinde mukim Avukat Pınar Denktaş tarafımdan vekil tayin edildi.

Vekil Eden

Fatma Zeynep 4812057403875

Adresi: Şişli İstanbul

Boşanma Vekaletname Örneği