03 Mar 2022

Boşanma Davası Açma Usulü: Yargılama İşlemleri, Dilekçeler, Tutanaklar ve Gerekçeli Karar

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2022?

Boşanma davası yazılı bir dilekçe ile Aile Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Boşanma dilekçesi taraflarca veya avukat aracılığıyla vekaleten hazırlanır. Örnek boşanma davası dilekçesi aşağıda bilgi amaçlı verilmiştir. Boşanma davası dilekçesinde dayanılan özel ve genel boşanma sebepleri, bu sebeplerin hangi deliller ile ispatlanacağı, vakıalar, hukuki sebepler ve en önemlisi ise talepler net bir biçimde açıklanmış olmalıdır. Dava dilekçesinde (veya cevaba cevap dilekçesinde) yer almayan talepler hakkında hakimin hüküm kurması kural olarak, kamu düzenine ilişkin değilse, mümkün değildir.

Adliyelerdeki tevzi bürolarına başvuruya istinaden tevzi bürosundan alınan tevzi formu ile gösterilen harçlar ödendikten ve tevzi bürosuna sunulduktan sonra mahkeme ve dosya numarası belirlenerek dava açılmış olur. Tevzi edilen mahkeme, aşağıda örnek olarak verilene benzer bir tensip zaptı hazırlayarak taraflara birer suretini tebliğ eder. Aynı zamanda davanın davalısına dava dilekçesi tebliğ edilir. Söz konusu tensip zaptında dilekçelere cevap süreleri, delillerin sunulması gerektiği, delil ve gider avansının yatırılması gerektiği ihtarı gibi hususlar ile birlikte, ön inceleme duruşmasının tarih ve saati bildirilir.

Gider avansı, mahkemenin re’sen (kendiliğinden) ve kanunen yapması gereken işlemler için gereklidir. Delil avansı, tarafların gösterdiği delillerin toplanması için gerekli masraflardır.

Ayrıca tensip zaptında taraflar, esas amaç aile birliğinin korunması olduğu için aşağıdaki şekilde sulhe teşvik edilir:

“Düşünmeleri için  taraflara  ailenin  Türk toplumunun temeli olduğu, evlenmekle karşılıklı bakım, sevgi, saygı ve sadakat ve  hoşgörü ile yükümlü oldukları,  tarafların  çocuk sahibi iseler boşanmalarının çocukların geleceği açısından olumsuz sonuçlar  doğurduğu ve çocukların genellikle topluma suçlu veya sorumlu olarak  katıldıkları, evliliğin hastalıkta, sağlıkta,  birlikte, dirlikte, varlıkta yoklukta bir ve beraber olmayı gerektirği hususları hatırlayarak  hareket etmeleri,  4787 sayılı kanunun 7. Maddesi gereği taraflara barışmaları ve düşünmeleri, duruşmaya bu konularda uzlaşarak gelmeleri, uzlaşmadıkları konuları mahkemeye bildirmeleri, TCK. nın 233/1 'e göre "Aile Hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının" taraflarca bilinmesinin tebliği ile eşleri bu şekilde  sulhe teşvikine…”

Boşanma Davasında Duruşmalar

Hakim HMK m. 114. hükmünde belirlenen dava şartları ile HMK m. 116 hükmünde belirlenen ilk itirazlar (yetki, tahkim, iş bölümü itirazları) bakımından dosya üzerinden inceleme yapar ve karar verir. Dava şartları ve ilk itirazlar ile ilgili bir eksiklik yok ise ön inceleme duruşması yapılır.

Ön inceleme belki de bir davanın en önemli duruşmasıdır. Nitekim bu duruşmada ilk itirazlar karara bağlanır ve savunma ve davanın genişletilmesi yasağı başlar.

Boşanma davalarında maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri boşanma dilekçesi, cevap dilekçesi, davaya cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi ile ileri sürülmelidir. Ön inceleme aşaması ve daha sonra yapılacak olan iddia ve talepler davanın ve savunmanın genişletilmesi yasağı sebebiyle ancak karşı tarafın muvafakati ile ileri sürülebilir. Buna karşı tarafın muvafakat göstermesi ise pek alışıldık bir durum değildir. Islah hükümleri hariçtir.

Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında; dava konusu olayların açıklığa kavuşturulması ile bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve keşif gibi delillerin toplanması gibi işlemler gerçekleştirilir.

Son olarak yeni bir duruşma günü verilerek sözlü yargılama yapılır; delil ve iddiaların değerlendirilerek kısa karar tefhim edilir. Hakim, davanın esasına ilişkin kararını açıklar ve daha sonra gerekçeli kararı yazılı olarak taraflara tebliğ eder.   

Gerekçeli kararın tebliği ile ilk derece mahkemesi nezdindeki dava işlemleri tamamlanmış olur. Genellikle davalar 8 ay - 18 ay kadar sürer. Ancak dava konusu ve delillerin toplanmasına göre bu süre değişkenlik gösterebilir. İlk derece mahkemesinde yargılama tamamlanıp gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra istinaf aşamasına geçilebilir. İstinaf aşaması Bölge Adliye Mahkemelerinde yürütülür ve iş yoğunluğuna göre yaklaşık 1 sene kadar sürer. 

 

Boşanma Davası Dava Dilekçesi Örneği

Önemle belirtmek gerekir ki, aşağıdaki örnek sadece usul hukukunda bulunması gereken unsurları göstermekte olup, hiçbir şekilde tarafımızca hazırlanan dava dilekçelerinin özeti/örneği değildir. Her boşanma kendi içerisinde değerlendirilerek, dava dilekçesi hassasiyetle hazırlanmalıdır. Hiçbir şekilde kopyala – yapıştır şeklinde oluşturulan dava dilekçelerini tavsiye edilmez. İyi bir boşanma avukatı, olayın kendine has özelliklerini vurgulayacak meseleleri ayrıştırarak davaya hem usul, hem de hukuken gereken özeni göstererek dilekçesini hazırlamak zorundadır. 

 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI         : İsim, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres

VEKİLİ            : AVUKAT PINAR DENKTAŞ

                        Cumhuriyet Cad. No: 40/5 Elmadağ Şişli İstanbul

DAVALI          : İsim, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres

DAVA KONUSU: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasıdır.

OLAYLAR:

Müvekkilim ile Ahmet Mehmet 01.01.2020 tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten müşterek çocukları 2021 doğumlu Zeynep Mehmet bulunmaktadır.

(Bu kısım her olaya özgüdür.)

Müvekkilim ile davalı arasındaki evlilik, davalının sorumsuz davranışları ve müvekkilime olan tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır.

DELİLLER     :

  1. Aile nüfus kayıt örneği
  2. Tanık listesi (her tanığın hangi hususta tanıklık edeceğine dair açıklama yapılmalıdır)
  3. Yazışmalar
  4. Otel kayıtları
  5. Yemin, ikrar, bilirkişi, keşif, ikamesi mümkün her türlü delil…

HUKUKİ SEBEPLER:

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. Maddesi,

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddeleri.

NETİCE VE İSTEM:

Yukarıda arz edilen ve re’sen gözetilecek nedenler ile boşanma davamızın kabulü ile;

 1. Tafafların boşanmasına,
 2. Müvekkilim yararına dava tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere aylık 500 TL tedbir nafakasının takdirine, hükmün kesinleşmesinden sonra bu miktarın yoksulluk nafakası olarak devam etmek üzere davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,
 3. Müvekkilimin uğradığı zarar nedeniyle 100.000 TL maddi, yaşadığı olaylar nedeniyle 100.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,
 4. Müvekkilime ait ziynet eşyalarının aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde 200.000 TL tutarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkilime ödenmesine,
 5. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat PINAR DENKTAŞ

 

Boşanma Davası Tensip Zaptı Örneği

Her boşanma davasında tensip tutanağı farklı olmakla birlikte, genel kapsamı aşağıdakine benzerdir:

 

T.C. İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO      : 2022/_____

HAKİM           : _____

KATİP            : _____

DAVACI         : _____

VEKİLİ            : AVUKAT PINAR DENKTAŞ

DAVALI          : _____

VEKİLİ            : _____

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ           : __/__/2022

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesinin HMK'nn 119/b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanın HMK'nun 118-186 maddeleri gereği yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,

3-Davanın HMK'nun 105-113 maddeleri gereğince çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmesine,

4-Davacıya tensip zaptının davalıya tensip zaptı ve dava dilekçesi ile eklerinin tebliğine,

5-Davalıya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 6100 sayılı  HMK 'nın 127.maddesi gereğince davacı sayısından bir fazla cevap dilekçesi vermek üzere 2 haftalık süre verilmesine, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davalı tarafın davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,

6-Davalıya cevap dilekçesinde 6100 sayılı HMK 'nın 129.maddesi gereğince Mahkemenin adı, davacı ile davalının adı-soyadı ve adresleri, davalının TC kimlik numarası, varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı-soyadı ve adresleri, davalının, savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davalının veya varsa  kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, bildirilen delil ve belgelerin açık olarak belirtilmesi, getirtilmesi ve toplanması gerekenlerin getirtileceği adresin yine tanık bildirilmişse tanığın açık adresinin açıkça belirtilmesi ve ilk itirazları açıkça cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte  belirtilmesi gerektiği hususunun ihtarına, 

7-Davalının cevap dilekçesinin davalıdan alınacak avans ile davacıya tebliğine,

8-Davacıya davalı tarafın cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaba cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta süre  verilmesine, 

9-Davacının cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliğine ve tebliğden itibaren 2. Cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta süre verilmesine,

10-Tarafların, 6100 sayılı HMK'nın 121. maddesi ve 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı,

11-Davalı tarafça bildirilmesi halinde başka yerlerden getirtilecek delillerin getirtilmesinin değerlendirilmesine, gerekli giderlerin davalı tarafından yatırılacak delil avansından karşılanmasına,

12-Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak bildirileceği,

13-Taraflara ait Aile Nüfus kayıt örneğinin Uyap'tan çıkarılmasına,

14-Tarafların SGK Hizmet döküm cetvellerinin UYAP SİSTEMİ üzerinden çıkartılarak dosyasına eklenmesine,

15-Tarafların ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak mahkememize bildirilmesi için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

16-Tarafların velayet ve kişisel ilişki kurulması hususunda uzman raporu alınmasına, uzman raporu dosya içerisine alındığı takdirde taraflara tebliğine, rapora karşı raporun tebliğinden itibaren 2 hafta itiraz süresi verilmesine, 0212 _________ dahili ______ numarayı arayarak randevu almalarının taraflara ihtarına, (taraflara tensip tutanağının tebliği suretiyle ihtar edilmiş sayılmasına),

17- Düşünmeleri için  taraflara  ailenin  Türk toplumunun temeli olduğu, evlenmekle karşılıklı bakım, sevgi, saygı ve sadakat ve  hoşgörü ile yükümlü oldukları,  tarafların  çocuk sahibi iseler boşanmalarının çocukların geleceği açısından olumsuz sonuçlar  doğurduğu ve çocukların genellikle topluma suçlu veya sorumlu olarak  katıldıkları, evliliğin hastalıkta, sağlıkta,  birlikte, dirlikte, varlıkta yoklukta bir ve beraber olmayı gerektirği hususları hatırlayarak  hareket etmeleri,  4787 sayılı kanunun 7. Maddesi gereği taraflara barışmaları ve düşünmeleri, duruşmaya bu konularda uzlaşarak gelmeleri, uzlaşmadıkları konuları mahkemeye bildirmeleri, TCK. nın 233/1 'e göre "Aile Hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının" taraflarca bilinmesinin tebliği ile eşleri bu şekilde  sulhe teşvikine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi. __/__/2022

 

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

Her boşanma davasında gerekçeli karar farklı olmakla birlikte, genel kapsamı aşağıdakine benzer:

 

T.C. İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TÜRK MİLLETİ ADINA 

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      : 2022/____

KARAR NO   : 2022/____

HAKİM           :

KATİP             : Cantürk YILMAZ  204631

DAVACI         : ______________

VEKİLİ            : Avukat PINAR DENKTAŞ

DAVALI          : ______________

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ           : 2022

KARAR TARİHİ        : 2022

KARARIN YAZILMA TARİHİ          : 2022

Mahkememizde görülmekte bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesi ile; davalı ile 12 yıllık evli olduğunu, bu evlilikten küçük bir oğlunun bulunduğunu, davalının alkol ve kötü alışkanlıklardan dolayı boşanmalarına ve müvekkili lehine 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı cevap dilekçesi ile; dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmediğini, aralarında şiddetli bir geçimsizlik olmadığını, davacının dediği gibi uzun bir süredir ayrı yaşadıklarını, kendisinin boşanma taraftarı olmadığını, bir araya gelmek istediğini ancak bu olmazsa mahkemenin takdirine bıraktığını, kendisinin kötü alışkanlığı olmadığını bu durumu mahkemede ispat edebileceğini bildirdiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili 2022 tarihli beyan dilekçesi ile; davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Taraflara ait aile nüfus kayıtları incelenmiş, sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış, bildirmiş oldukları deliller toplanmış, tanıklar dinlenmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Nüfus aile kayıt tablosuna göre; tarafların _____ tarihinde evlendikleri, bu evlilikten _______ doğumlu _____ isminde müşterek bir çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.

Tarafların ekonomik sosyal durum araştırmalarına göre; davacının muhasebeci olduğu, aylık 10.000TL gelirinin bulunduğu, kirada oturduğu 3.000,00TL kira ödediği, üzerine kayıtlı menkul ya da gayrimenkul mal varlığının bulunmadığı; davalının ise bankacı olduğu, aylık 10.000,00TL gelirinin bulunduğu, kendi evinde ikamet ettiği kira ödemediği anlaşılmıştır.

Dava, TMK nın 166. Maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedenine dayanan boşanma talebine ilişkindir.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarıyla davalı kocanın sürekli alkol kullandığı, eve de sürekli alkollü şekilde geldiği, eşine "gerizekalı, salak" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, tarafların 2021 senesinden beri ayrı yaşadıkları anlaşılmıştır. Dava dosyası bir bütün olarak tanıkların beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde eşler arasında uyumsuzluk ve zıtlaşmanın meydana geldiği, sevgi saygı bağının kalmadığı ve bu nedenle ortak inisiyatif geliştirememiş oldukları anlaşılmıştır. Evlilik birliğinin temelinde sarsılmasına neden olan olayların meydana gelmesinde davalı taraf tam kusurludur. Olayların anlatımı karşısında böyle bir evliliğin sürdürülmesinde ne tarafların, ne de toplumun korunmaya değer bir yararı kalmadığından boşanmaya karar verilmesi gerekli ve zorunlu görülmüştür.

HÜKÜM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile; tarafların TMK 166/1. Maddesi gereğince  BOŞANMALARINA, karar kesinleştiğinde karardan 2 suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

2- Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine,

3-Her ayın  1. ve 3. haftası Cumartesi günü  saat 09.00 ile Pazar günü 19.00 arası, yaz aylarından Temmuz ayının 1. günü saat 09.00 ile 31. günü saat 19.00 arası, dini bayramların 2. günü saat 09.00 ile  3. günü saat 19.00, sömestr tatilinin başladığı hafta Cumartesi günü saat 09:00 ile bir sonraki hafta Cumartesi günü saat 19:00 arası müşterek çocuğun dava davalı ile görüştürülmesi sureti ile aralarında şahsi münasebetin kurulmasına,

4-Velayeti babaya verilen müşterek çocuk için aylık daha önce hükmedilen 900,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar aynı miktar üzerinden devamı ile davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuk için aylık 1200,00-TL iştirak nafakası taktiri ile, takdir edilen bu miktarın kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Alınması gereken ____ TL harçtan peşin alınan ____ TL harcın mahsubu ile kalan ____ TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan  ____ toplam ____yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan _______ vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere davacı, davacı vekili ve davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.__/__/2022